Skočiť na hlavný obsah

Vedecké projekty podané v roku 2022 a 2023

 

APVV


APVV-21-0257: Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov

APVV-20-0137: Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr

APVV-18-0196: Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia)

APVV-17-0161: Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. - 18. storočí

APVV-16-0619: Rímska kúria a Uhorské kráľovstvo v komunikačnej interakcii v stredoveku

APVV-15-0294: Kognitívne prehodnotenie krásy: Zjednotenie filozofie a kognitívnych štúdií estetického vnímania

APVV-15-0085: Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov

APVV-0254-11: Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách

 

VEGA


VEGA 1/0624/23: Šľachta na Slovensku a jej identita. Zástoj aristokracie v živote slovenského etnika v stredoveku a novoveku.

VEGA 1/0148/23: Novoveké hradné panstvo a jeho štrukturálne premeny

VEGA 1/0625/22: Ivan Dérer v kontexte (česko)slovenskej politiky 20. storočia

VEGA 1/0223/22: Prediktory optimálneho psychologického fungovania v čase tranzícií v období vynárajúcej sa dospelosti

VEGA 1/0051/22: Rímsky tábor v Iži - súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

VEGA 2/0025/22: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou

VEGA 1/0713/21: Registra censuum medievalia Slovaciae. Stredoveké majetkové registre so vzťahom k územiu Slovenska v stredoveku

VEGA 1/0608/21: Kultúry vývoj a ráz osídlenia od neolitu po vrcholný stredovek na príklade lokality Bratislava - Zlaté piesky

VEGA 1/0240/21: Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine

VEGA 1/0174/21: Revízia antropológie: pojem ľudského v 21. storočí

VEGA 1/0749/20: Univerzita ako stredisko vedeckého bádania. Obraz vedeckej úrovne historickej Trnavskej univerzity (1635 - 1777) v dizertáciách a odbornej literatúre z produkcie jej tlačiarne.

VEGA 1/0518/20: Odpustenie z pohľadu psychológie - intrapersonálne a interpersonálne aspekty a vzťah s psychickým zdravím

VEGA 1/0451/20: Fenomén hradných panstiev a determinanty ich hospodárskeho vývoja v novoveku

VEGA 1/0472/19: Pálffyovci a ich portrétna reprezentácia v 18. storočí (cca 1690-1770)

VEGA 2/0122/19: Spoločenská dôvera na Slovensku

VEGA 1/0688/18: Ošetrovateľská dimenzia pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža na Slovensku v prvej polovici 20. storočia

VEGA 1/0871/18: Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky)

VEGA 1/0363/18: Adaptácia dotazníka BFI-2 a jeho sociodemografické a psychologické súvislosti v slovenskom kontexte

VEGA 1/0358/18: Rímsky tábor v Iži a jeho pozícia na hraniciach Panónie

VEGA 1/0305/18: Kognitívno-existenciálny profil a špecifiká posttramatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (cancer survivors)

VEGA 1/0231/18: Dráma slobody v ruskom filozofickom myslení 20. storočia

VEGA 1/0131/18: Európa v pohybe. Multikauzalita súčasnej krízy demokracie a nárastu extrémistických nálad v Európe.

VEGA 1/0058/18: Hostia na Slovensku v stredoveku. Migrácia a jej determinanty v kontexte európskeho vývoja.

VEGA 2/0146/18: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt.

VEGA 1/0243/17: Kelti, Rimania a Germáni.Vidiecke osady a sídla elity

VEGA 1/0645/17: Panstvo. Podnik zemepánskeho hospodárenia

VEGA 1/0836/17: Medzi literatúrou a vedou. Modernizácia aktuálneho ponímania hraníc literárnych žánrov v reprezentatívnej produkcii historickej Trnavskej univerzity (1635 - 1777).

VEGA 1/0375/16: Človek medzi profánnym a sakrálnym v ruskom myslení 20. storočia

VEGA 1/0162/16: Corpus Toponymicum Slovaciae Mediaevalis - on-line databáza toponymického materiálu stredovekého Slovenska

VEGA 2/0047/16: Nexus Slavorum Latini: medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle latinskej literatúry (16.-19. storočie)

VEGA 1/0234/15: Odlišné fungovanie položiek (DIF) vo vybraných osobnostných a kognitívnych testoch.

VEGA 2/0132/15: Základné pojmy teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi 

VEGA 1/0346/15: Kastel v Iži - súčasť limes romanus na Slovensku

VEGA 1/0265/15: Monasteriologia Slovaciae mediaevalia. Spoločenská úloha stredovekých kláštorov na Slovensku

VEGA 1/0687/15: Západné veľmoci (Francúzsko a Spojené štáty americké) a Československo v 1. polovici 20. storočia.

VEGA 1/0083/15: Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových hemisfér

VEGA 1/0045/14: Život v pohraničí. Sídliskové štruktúry v predpolí a zázemí panónskeho limitu od mladšej doby laténskej po záver antiky

VEGA 1/0170/14: Vrchnostenská správa panstiev

VEGA 1/0445/14 Kultúrny kapitál a školská úspešnosť: Úloha kultúrne špecifických výchovných praktík a exekutívnych funkcií

VEGA 1/0091/14: Vplyv sociálneho učenia katolíckej cirkvi na politické myslenie na Slovensku

VEGA 1/0061/14: Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii

VEGA 1/0445/14: Kultúrny kapitál a školská úspešnosť: Úloha kultúrne špecifických výchovných praktík a exekutívnych funkcií

VEGA 1/0045/14: Život v pohraničí. Sídliskové štruktúry v predpolí a zázemí panónskeho limitu od mladšej doby laténskej po záver antiky

VEGA 1/0170/14: Vrchnostenská správa panstiev

VEGA 1/0061/14: Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii

VEGA 1/0275/14: Interpretaćné metódy v architektúre

VEGA 1/0045/14: Život v pohraničí. Sídliskové štruktúry v predpolí a zázemí panónskeho limitu od mladšej doby laténskej po záver antiky

VEGA 1/0610/13: Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku

VEGA 1/0272/13: Interpersonalita, normativita, generativita: fenomenologický výskum

VEGA 1/0058/12: Tvorba e-databázy a publikovanie archeologických prameňov z rímskeho kastela v Iži

VEGA 1/0076/12: Spoločnosť a hospodárstvo doby bronzovej na pozadí kovovýroby a obchodu

VEGA 1/0250/12: Integrálna psychologická antropológia: obraz o človeku a vzťahová väzba v dimenzionálnej perspektíve

VEGA 1/1344/12: Monumenta Vaticana Slovaciae

VEGA 1/0258/11: Problém identity osobnosti v súčasnej spoločnosti

VEGA 1/0015/11: Spojené štáty a politická a hospodárska reštrukturalizácia Európy 1943 – 1949

VEGA 1/0658/11: Pramene k slovenským novovekým dejinám

VEGA 1/0577/11: Trnavské univerzitné tlače 17. a 18. storočia II.

VEGA 1/1007/11: Kapitoly z dejín vied o antickom staroveku (klasická filológia, medievalistika, neolatinistika, byzantológia, klasická archeológia, dejiny staroveku, numizmatika, archívnictvo, právna romanistika, cirkevné dejiny do 6. storočia, dejiny vied a antická filozofia) s akcentom na 20. storočie.

VEGA 1/0232/10: Inovácia a tradícia v neskorej dobe kamennej a bronzovej na Slovensku II.

VEGA 1/0213/10: Fenomén krásy v reflexii ruského a slovanského myslenia 20. storočia

VEGA 1/0252/10: Psychologická antropológia: kontexty a antropologické konštanty z hľadiska dimenzionálnej ontológie

VEGA 1/0408/09: Rimania a Germáni na strednom Dunaji: kontakty a konfrontácie

VEGA 2/0105/09: Sídla a hroby spoločenskej elity na Slovensku vo včasnej dobe dejinnej a na začiatku stredoveku

VEGA 2/0067/09: Postavenie latinčiny na Slovensku v 19. storočí

VEGA 1/0177/08: Možnosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej intervencie v systéme poradenských služieb „pomoc obetiam násilia“ na Slovensku: Retrospektívna analýza a ďalšie perspektívy

VEGA 1/0391/08: Premeny novovekej spoločnosti

VEGA 1/0278/08: Transformácie identity človeka v slovenskej spoločnosti

VEGA 3/6254/08: Monumentálne dielo uhorského polyhistora Mateja Bela Notitiae Hungariae novae historico-geographica I-V (Viedeň 1735 – 1742) a jeho význam

VEGA 1/0299/08: Porozumenie slobody v súčasnej kultúre

VEGA 1/0655/08: Slovenské dejiny vo svetle dokumentov z vatikánskych archívov

VEGA 1/0691/08: Filozofia ako terapia

VEGA 1/4535/07: Inovácia a tradícia v neskorej dobe kamennej a bronzovej na Slovensku

VEGA 3/5105/07: Metódy a techniky výskumu v odbore klasická archeológia

VEGA 1/3734/06: Trnavské univerzitné tlače 17. a 18. storočia – slovníky a promočné vydania

VEGA 1/3749/06: Rimania a Germáni na severopanónskych hraniciach a v ich predpolí: archeologické pramene z juhozápadného Slovenska.  

VEGA 2/6126/06: Keltské a germánske osídlenie v severnej časti Karpatskej kotliny

VEGA 1/3657/06: Význam konceptu miesta a psychológie domova pri vytváraní spoločného európskeho priestoru

 

KEGA


KEGA 007TTU-4/2022: Filozofické diela z produkcie historickej Trnavskej univerzity (1635 - 1777) ako svedectvo pokrokového vedeckého myslenia v slovenskom milieu v 18. storočí

KEGA 025TTU-4/2021: Empatia a umenie: empatická a emocionálna reakcia diváka na vizuálne dielo

KEGA 016TTU-4/2020: Nové objavy vo výskume dejín slovenského politického myslenia a ich implementácia do študijných materiálov

KEGA 013TTU-4/2020: Digital Humanities v historických vedách a archeológií - príprava nového univerzitného predmetu

KEGA 010TTU-4/2020: Environmentálna archeológia: človek, príroda a životné prostredie v staroveku

KEGA 004TnUAD-4/2020: Optimalizácia výučby latinského jazyka v študijnom odbore Ošetrovateľstvo reagujúca na potreby klinickej praxe a trhu práce

KEGA 012TTU-4/2019: Grafiky v diele Mateja Bela Notitia hungariae novae historico geographica

KEGA 008TTU-4/2019: Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie

KEGA 016TTU-4/2017: Kultúrne a historické pozadie vzniku latinských diel slovenskej proveniencie v období baroka

KEGA 016STU-4/2017: Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva

KEGA 019TTU-4/2017: Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela

KEGA 014TTU-4/2016: Inovatívne formy vzdelávania vo výučbe latinčiny na stredných školách

KEGA 019TTU-4/2015: Kultúrno-historické aspekty vzniku trnavských tlačí 2. polovice 18. storočia

KEGA 004TTU-4/2015: Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti

KEGA 015TTU-4/2014: Fenomenológia kapucínskej architektúry a kultúrne dejiny Slovenska

KEGA 013TTU-4/2013: Antológia z diel profesorov pôsobiacich na historickej Trnavskej univerzite (1635 – 1777)

KEGA 018TTU-4/2013: Terminológia filozofickej axiológie

KEGA 028TTU-4/2012: Monumentálne historické dielo Mateja Bela a jeho využitie pre vzdelávanie

KEGA 006TTU-4/2012: Príprava a vypracovanie vysokoškolskej učebnice: Úvod do štúdia klasickej archeológie

KEGA 002TVU_4/2011: Príbehy Márie. Mariánska ikonografia v miestach mariánskej úcty na Slovensku

KEGA 108-010TVU-4/2010: Klasická archeológia: nové metódy vo výučbe a tvorba študijných materiálov na báze informačných technológií

 

Mesto Trnava


Mesto Trnava: Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma (2008)

Mesto Trnava: Románsky karner a novoveký cintorín pri kostole sv. Mikuláša

Mesto Trnava: Medzinárodná konferencia klasickej archeológie k 375. výročiu založenia TU

Mesto Trnava: Cyklus prednášok hosťujúcich profesorov k 375. výročiu založenia TU

Mesto Trnava: Vivat, crescat, floretat Universitas Tyrnaviensis

Mesto Trnava: História a poslanie filozofie na Trnavskej univerzite