Skočiť na hlavný obsah
Autor
M. Dědová/M. Martinkovič (zost.)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2022
Jazyk
slovenský
Počet strán
146
ISBN
978-80-568-0518-3

Predkladaný zborník sumarizujeme príspevky študentov bakalárskeho a magisterského stupňa študijných programov politológia, sociológia a psychológia, ktorí sa zúčastnili študentskej vedeckej interdisciplinárnej konferencie Societas & Humanitas III.
Štúdie v zborníku sú rozdelené do troch sekcii sekcií a to politologickej, sociologickej a psychologickej. Študenti politológie sa vo svojich príspevkoch zameriavajú najmä na analýzu vplyvu teoretických východísk Mauricea Halbwachsa v oblasti výskumu kolektívnej pamäti na práce Alejdy Assmanovej, definovanie úlohy tureckej armády pri formovaní demokratického a sekulárneho režimu v Turecku. Ďalšie štúdie sa dotýkajú témy, ktorá sa týka problematiky formovania demokratických normatívnych imperatívov v rámci politickej koncepcie diskurzívnej demokracie u J. Habermasa a priblíženia konceptu poľskej šľachtickej demokracie, ktorá sa spája s modelom vlády tzv.  magnátskej oligarchie. V sekcii sociológie sú štúdie zamerané na vnímanie Rusko-ukrajinského vojenského konfliktu u mladých ľudí, ktoré sú zaznamenané v podobe kvalitatívne orientovanej štúdie verejnej mienky na limitovanej vzorke Slovákov a Ukrajincov. Uvedené sociologické štúdie  sa súčasne vo svojom bádaní koncentrujú na priblíženie vnímania vojenskej a humanitárnej podpory Ukrajiny zo strany respondentov, akceptáciu ekonomických sankcii vo Rusku, či informovanosť mladých ľudí o konflikte a charakter zdrojov informácií, ktoré považujú za spoľahlivé. V rámci psychologickej sekcie príspevky študentov sú orientované na používanie sociálnych sietí, TikToku, problematického používania smartfónov v kontexte existenciálnej  úzkosti, ako i spätosti somatických ukazovateľov (cholesterolu) s prejavmi agresívneho správania.
Pevne veríme, že príspevky viacerých študentov budú pre okruh širších čitateľov ďalším z podnetov ku kritickému premýšľaniu a prehodnocovaniu jednorozmerných a nekriticky zdieľaných postojov, s ktorými sa každodenne stretávame pri každodenných polemikách o mieste a prínose spoločenských vied pri obhajobe princípov a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti. Dúfame, že aj tento zborník rozšíri záujem zo strany študentov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity zužitkovať pravidelne organizované fórum študentskej konferencie na prezentáciu svojich výskumných zámerov a zlepšenie komunikačných a odborných zručností potrebných na legitimizáciu prínosu spoločenskovedných odborov.