Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry klasickej archeológie

Obhajoba rigoróznej práce Mgr. Zuzany Stanekovej

V stredu 1. decembra 2021 prebehla na pôde (virtuálnej) Trnavskej univerzity v Trnave úspešná obhajoba rigoróznej práce Mgr. Zuzany Stanekovej (Považské múzeum v Žiline).Oponentmi práce s názvom "Osídlenie severozápadného Slovenska v dobe laténskej a rímskej so zreteľom na Žilinskú kotlinu " boli PhDr. Karol Pieta, DrSc. a PhDr. Marián Soják, PhD. (Obaja Archeologický ústav SAV). Školiteľkou bola prof. prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (Katedra klasickej archeológie, Trnavskej univerzity v Trnave), a ako školiteľ - konzultant pri vytváraní práce pôsobil aj Mgr. Martin Furman, PhD. (Krajský pamiatkový úrad Žilina).Oponenti vyzdvihli ako samotnú rigoróznu prácu, tak aj snahu Zuzany Stanekovej o ďalšie odborné napredovanie.Práca bola úspešne obhájená a my blahoželáme kolegyni k úspešnému dielu aj k ďalšiemu míľniku v archeologickej kariére.Katedra klasickej archeológie a členovia rigoróznej komisie.

Prednášky Dr. Jana Jílka v Trnave aj online

V dňoch 30. novembra - 2. decembra 2021 sa na pôde Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnia prednášky Dr. J. Jílka z Ústavu archeologie a muzeologie, Masarykovej univerzity v Brne.Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu budú prednášky sprostredkované primárne v online forme. Prístup na všetky je spoločný - cez TENTO MS Teams:30.11. o 16:30 Římské bronzové nádoby ve středním Podunají (chronologie, distribuce a římsko-barbarské vztahy). 1.12. o 15:00 Barbarská metalurgie neželezných kovů na moravských příkladech.2.12. o 15:00 Doba římská ve východním Polabí - mezibarbarské kontakty a římsko-barbarské interakce.Súčasťou prednášok je aj priestor vyhradený na diskusiu.Tešíme sa na stretnutie!

Organizujeme Stretnutie českých a slovenských klasických a rímskoprovinciálnych archeológov

Inštitúcie združujúce klasických archeológov v Čechách a na Slovensku si vytvorili milú tradíciu. Každý rok sa ich zástupcovia stretávajú, referujú o projektoch a výskumoch aktuálneho roka a pripravujú ďalšiu spoluprácu. Miestami stretnutia sú striedavo Brno, Praha a Trnava, a tento rok stretnutie vyšlo na nás. Pandemická situácia neumožnila pohostiť kolegov v Trnave, preto sa konferencia bude 26.11.2021 konať online a jej program bude nasledovný:9:00 Privítanie účastníkovÚSTÍ NAD LABEM     9:10-9:30 min (20 min)Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem / Institut für Ur- und Frühgeschichte,  Fridrich-Alexander Universität Erlangen-NürnbergMartin Trefný - D. Mischka - L. G. Perego - M. Cihla - F. Fiocchi - K. Mischka - František R. Václavík: Archeologický výzkum na lokalitě  Bufalareccia/Tolfav roce 2021 a digitální dokumentace Etruského tumulu na pohřebišti Grotta Porcina/VetralaPRAHA                         9:30-10:15 (45 min)Ústav pro klasickou archeologii, Univerzita Karlova, PrahaPeter Pavúk et al.: Aktivity UKARu za rok 2021Marek Verčík: Frontier Studies a project SiderosLadislav Stančo a Jakub Havlík: Výzkumy v jižním Uzbekistánu v sezóně 2021          Prestávka PRAHA                         10:25-10:40 (15 min)Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UKTomáš Alušík - Pavla Alušíková Dostalíková - Lucie Burešová: Archeologické aktivity ÚDLCJ v roce 2021PARDUBICE                10:40-10:55 (15 min)Ústav historických věd, Univerzita Pardubice František R. Václavík – Martin Trefný: Digitální 3D dokumentace antických váz ze sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze       BRNO                           10:55-11:40 (45 min)Oddelení klasické archeologie, Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, BrnoVěra Klontza – Jan Jilek – Marek Meško – Monika Koroniová: Přehled aktivit za rok 2021 Jan Jílek: Pijme pivo s bobkem Věra Klontza: Pandora a její skříňka             Prestávka BRATISLAVA              11:50-12:05 (15 min)Múzeum mesta BratislavyJaroslava Schmidtová – Ľudovít Mathédesz: Výskum v areáli Antickej Gerulaty v roku 2020-2021TRNAVA                      12:05-12:35 (30 min)Katedra klasickej archeológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v TrnaveErik Hrnčiarik – Lucia Nováková: Aktivity Katedry klasickej archeológie v roku 2021Miroslava Daňová: Prieskum Dunaja pri Iži v roku 2021Tešíme sa na stretnutie!Katedra klasickej archeológieLink na stretnutie je k dispozícii na požiadanie (klasarchZAVINACtruni.sk)Autor fotografií: M. Daňová. 

Barbari a ich elity – sídla, hroby artefakty. Zhodnotenie konferencie slovom V. Varsika.

Barbari a ich elity – sídla, hroby artefaktyprotohistorická konferencia Počas troch dní na prelome septembra a októbra (30. 9 – 2. 10.) sa na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity uskutočnila 16. protohistorická konferencia, ktorej hlavným organizátorom bola Katedra klasickej archeológie. Protohistorické konferencie sa organizujú každoročne, organizátormi doposiaľ boli archeológovia z Českej republiky, Poľska, Slovenska a Rakúska. Na tohoročnom podujatí sa zúčastnilo spolu takmer 50 bádateľov, okrem vyššie uvedených krajín bolo zastúpené aj Maďarsko. Konferenciu slávnostne otvoril rektor Trnavskej univerzity prof. René Bílik spoločne s dekanom Filozofickej fakulty doc. Erikom Hrnčiarikom.Protohistorické konferencie sú zamerané na dobu laténsku, dobu rímsku a dobu sťahovania národov v strednej Európe, teda na obdobie zhruba tisícročného vývoja od 5. storočia pred n. l. až po 5. storočie n. l. Ide o obdobie keltského a germánskeho osídlenia predovšetkým v regiónoch severne od stredného Dunaja. Nosnou témou trnavskej konferencia boli spoločenské elity, ktoré sa v archeologickom „zázname“ prezentujú centrálnymi sídlami, bohatými hrobmi a aj komfortom a luxusnými predmetmi. Elity svoje postavenie mohli dosiahnuť vďaka ovládnutiu prírodných zdrojov a rozvoju hospodárstva a remesiel. Býva preto s nimi spojený aj technologický pokrok. Kontakty s okolitým barbarským a rímskym svetom, dovoz cenených výrobkov, vzácnych komodít a ich prerozdeľovanie bývajú tiež spájané s elitami. Okrem tých najvyšších hodnostárov treba počítať aj s prítomnosťou elít na úrovni menších sídelných komôr alebo jednotlivých osád. Ako sa už ale stalo tradíciou, okrem hlavnej témy stretnutie v Trnave poskytlo priestor aj pre prezentáciu významných objavov, zaujímavých výskumov a nových projektov. Organizátori uvítali aj predstavenie doktorandských prác na poli protohistorickej archeológie.Počas troch konferenčných dní odznelo spolu 25 referátov, v posterovej sekcii sa ocitli štyri postery. Úvodný deň stretnutia bol vyhradený centrálnym sídlam a sídliskovým komorám na južnej Morave (Mušov) a na západnom Slovensku (Cífer-Pác, Bratislava-Podunajské Biskupice a Milanovce/Veľký Kýr). Slávnostná večerná prednáška sumarizovala poznatky o hrobke z Popradu-Matejoviec a predstavila „muža z Popradu“ ako predstaviteľa germánskej elity zo samého záveru doby rímskej na severnom Slovensku. V nasledujúcich dňoch venovali jednotliví autori pozornosť spoločenskej kategorizácii hrobov doby rímskej, výskumu keltských a germánskych sídiel, ale aj hromadným nálezom (depotom) a honosným predmetom z drahých kovov.Všetci autori mali možnosť predniesť svoje príspevky osobne. Vzhľadom na pandemické opatrenia organizátori pripravili aj online prenos, čím vyhoveli viacerým žiadateľom, ktorí osobne prísť nemohli, ale mali záujem sledovať priebeh celého vedeckého podujatia alebo jeho časti. Konferenciu obohatila aj večerná návšteva Západoslovenského múzea v Trnave. Jeho pracovníci nám pripravili malú výstavku s prezentáciou najnovších archeologických prírastkov dokladajúcich husté germánske osídlenie okolia Trnavy v dobe rímskej. K príjemnej a uvoľnenej atmosfére prispel aj podvečerný aperitív na nádvorí historickej budovy – bývalého kláštora.Na konferencii bolo zverejnených množstvo nových a pozoruhodných poznatkov, preto budúci rok plánujeme vydať súhrnný zborník príspevkov. Činíme tak napriek vedomiu, že zborníky tohto druhu sa z nepochopiteľných dôvodov ocitli na najnižších priečkach hodnotenia vedeckej publikačnej činnosti.Vladimír VarsikFoto: Barbora Likavská

Navštívili sme Bratislavský hrad a Múzeum antickej Gerulaty.

Študenti klasickej archeológie bakalárskeho (1., 2.) a magisterského stupňa (1.)  sa v piatok 5.11.2021 vybrali pod vedením doc. V. Varsika na exkurziu za antickými pamiatkami do Bratislavy a okolia.Prvou zastávkou bol Bratislavský hrad, kde sa zoznámili s históriu osídlenia aj materiálnou kultúrou. Výstavou Kelti z Bratislavy nás sprevádzal Mgr. J. Kucharík. Dostali sme sa aj k rímskym podlahám, ktoré stavali ešte v augustovskom období pre miestnu nobilitu. Druhou zastávkou bolo Múzeum antickej Gerulaty, kde sme si pozreli múzeum a dr. J. Schmidtová nás zasvätila aj do aktuálnych výskumov a oboznámila nás s najnovšími nálezmi.V rámci seminára zameraného na územie Slovenska a dobu rímsku odznelo aj niekoľko príspevkov. Spolupracovalo aj počasie, veď posúďte sami.    Autori fotografií: V. Varsik, M. Daňová

Prednášky Dr. J. Jílka v Trnave - PRESUNUTÉ NA INÝ TERMÍN

Prednášky sú z dôvodu súvisiaceho s epidémiou COVID-19 presunuté na neskorší termín, o ktorom budete včas informovaní.V dňoch 9.-11. novembra sa na pôde Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnia prednášky Dr. J. Jílka z Ústavu archeologie a muzeologie, Masarykovej univerzity v Brne.Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude vstup na prednášky organizovaný v režime "OČKOVANÍ".Prednášky budú relaizované hybridnou formou, linky nájdete pre každú z nich zvlášť:9.11. Římské bronzové nádoby ve středním Podunají (chronologie, distribuce a římsko-barbarské vztahy). 16:00 - 18:00 v miestnosti 3P110.11. Barbarská metalurgie neželezných kovů na moravských příkladech. 15:00 - 17:00 v miestnosti 3P111.11. Doba římská ve východním Polabí - mezibarbarské kontakty a římsko-barbarské interakce. 9:30 – 11:30 v miestnosti 4S1Súčasťou prednášok je aj priestor vyhradený na diskusiu.Tešíme sa na stretnutie!   

Začína medzinárodná konferencia "Communication through the Ages: People, objects, ideas"

Dňa 22.10.2021 začína program medzinárodnej konferencie COMMUNICATION THROUGH THE AGES: PEOPLE, OBJECTS, IDEAS (FROM THE BRONZE AGE TO LATE ANTIQUITY), ktorú hosťuje naša katedra a jedným z jej výstupov je tradičnej aj zborník ANODOS - Studies of the Ancient World.Kvôli pandemickej situácii bola už raz presunutá a nakoniec ju organizujeme v online podobe. Pokiaľ vás zaujem aktuálny program, pozývame vás na prednášky do online priestoru. Počas celej konferencie bude aktuálny JEDEN LINK.Aktuálny program konferencie:22th October 2021 (Friday)9:30 OPENING CEREMONY, WELCOME SPEECH, ORGANISATIONBRONZE AND EARLY IRON AGE ARCHAEOLOGY(Chair: Lucia Nováková)09:40–10:00 Master and apprentice – some thoughts on Anatolian Chalcolithic and Early Bronze Age metalwork and the many dimensions of communicating skills and expertise(Zimmermann, Thomas)10:00–10:20 Communicating the past: house and household in Homeric Greece (Sofia,Girolamo –Nováková, Lucia)BreakASIA MINOR(Chair: Thomas Zimmermann)10:30–10:50 Monumental Grave at Iasos (Baldıran, Asuman - Pehlivan, Erdener)10:50–11:10 A Harbor City in Caria: Iasos (Baldıran, Asuman -Pehlivan, Erdener)11:10–11:30 Evaluation of a commercial shop-workshop (Place 3/Room 3) on the Knidos Harbor Street (Songül, Sözel – Kadriye, Merve Selek – Simge, Yağmur Kılınç)11:30–11:50 Two Roman Period Vaulted Grave of the Knidos Gıyrap Position. (Doksanaltı, Ertekin M. -Tozluca, D. Ozan –Sözel,Songül)Lunch breakASIA MINOR(Chair:Lucia Nováková)13:30–13:50 Votive Stelae in the Marmaris Museum (Tozluca, D. Ozan -Yıldız Öztekin, Esengül)13:50–14:10 Anemurium –ancient city in the light of new studies: 2016-2018 (Cilicia –Turkey) (Tekocak, Mehmet-Aldeir, Cihangir)14:10–14:30 An Ancient Settlement on the Northeastern Shores of Turkey Cıngırt Kayası: Commercial Connections between Sinope and Cıngırt Kayası in light of Sinopean amphorae(Erol, Ayşe F.-Tamer, Deniz)BreakROMAN PROVINCES AND BARBARICUM(Chair: Vladimír Varsik)14:40–15:00 A public space for communication and much more: the newly discovered legionary bath of Brigetio (Bartus, Dávid)15:00-15:20 Spectacula and audience in Roman Philippopolis (Andreeva, Petya)15:20–15:40 Spätantike Residenzen im Quadenland (Varsik, Vladimír)DiscussionPoster session23rd October 2021 (Saturday)BARBARICUM(Chair: David Bartus)9:30–9:50 Graphite, an attractive raw material of the La Tène period in the territory of Slovakia (Březinová, Gertrúda-Gere, Marek)09:50–10:10 Forgotten Roman-Dacian bowl from a warrior's burial in Ciosny (central Poland) (Lubomira Tyszler)10:10–10:30 Imports and imitations: stamped pottery in the Sarmatian Barbaricum (Szebenyi, Tamás)BreakETRURIA, NEAR EAST AND EGYPT(Chair: Fatma Erol)10:40–11:00 Etruscan trade network with the emphasis on the Upper Tiber valley, Casentino valley, and the area of Mugello (Rašlová, Kristína)11:00–11:20 Transfer of artistic traditions between Scythians and Achaemenid Empire (Mrvová, Petra)11:20–11:40 Birjand and its environment: communicating archaeological heritage (Heidari, Ahmad – Nováková, Lucia)11:40–12:00 Trade Routes of the Egyptian Western Desert in the Roman Period: New Findings (Kučová, Stanislava)Discussion END OF THE CONFERENCE

Témy záverečných prác pre akademický rok 2022/23

Predstavujeme Vám témy záverečných prác, ktoré budú mať na výber študenti nášho bakalárskeho a magisterského štúdia.Študentom pripomíname, že zoznam tém je konečný a k dispozícii budú v MAISe presne (len) do 30.11.2021.Príjemné čítanie a vyberanie! Témy bakalárskych prácProf. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.Kúpeľ v rímskej vile na území NorikaDoc. Dr. phil. Erik HrnčiarikBusta cisára Caracallu zo zbierky Evanjelického lýcea v BratislaveZobrazenie a funkcia nádob na mozaikách z Piazza ArmerinaMgr. Lucia Nováková, PhD.Tanec vo výtvarnom prejave (vo vybranom období)Skiadeion (slnečník) v gréckej ikonografiiStudne a fontány vo vázovom maliarstveKohút v gréckom umeníEfedrismos (hra) v archeologických dokladochMgr. Miroslava Daňová, PhD.Vyobrazenie Merkúra na rímskych gemách z CarnuntaRímske prístavy na  riečny prístav na severe impéria (Prehľad bádania a určenie základných pravidiel stavby prístavu podľa dostupných informácií z Porýnia a Podunajska)Špargľa v dobe rímskej. Využitie, ikonografia a archeologický materiál.In vino veritas: výroba vína v prostredí antickej ItálieRímske lyžice v germánskych kniežacích hroboch tzv. Východnej skupinyMgr. Tomáš Kolon, PhD.Tzv. melónový účes (datovanie a ikonografia)Ikonografia Orfea v neskoro-antickom umeníZnázornenie utrpenia a bolesti u marginalizovaných skupín (napr. otroci) / u barbarov v rímskom oficiálnom / súkromnom umeníDoklady tesárskych a stolárskych nástrojov v dobe rímskejZásobovanie vodou v rímskych vojenských táboroch na vybranom územíKeramika typu horreum Témy diplomových prác Doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.Hospodárske stavby v rímskych vidieckych vilách v Noriku a v PanóniiPoľnohospodárske náradie z PanónieDoc. Dr. phil. Erik HrnčiarikVerejné stavby v maloázijských rímskych mestách/kolóniách (vo vybranom regióne)Victoria na rímskych historických reliéfochDekorácia podlahy v rímskych synagógachBojové športy v antikeMgr. Lucia Nováková, PhD.Profánna architektúra v Megalé Hellas (vývoj vybraného typu) Niké v gréckom umeníHistorické scény a grécke umenieDistribúcia pitnej vody v antickom GréckuMgr. Miroslava Daňová, PhD.Prsteň ako symbol? Spôsob nosenia prsteňov v rímskej Panónii. (Ikonografia, archeologické výskumy, antickí autori)Ikonografia rímskych plavidiel na kamenných pamiatkach v povodí Dunaja (od Castra Regina po Sirmium).Mgr. Tomáš Kolon, PhD.Nálezy vedierkovitých príveskov v barbarikuChronológia a výskyt tzv. čiaš s macedónskymi štítmi („Macedonian Shield Bowls“)Doklady ustajnenia koní vo vojenskom prostredí v provinciách Pannonia a NoricumDoklady ustajnenia zvierat v civilnom prostredí v provincii PannoniaArcheologické doklady sýpok v provinciách Pannonia a NoricumIkonografické znázornenie mosta na rímskych minciach

Medzinárodná konferencia ARCHEOLÓGIA BARBAROV 2021

Katedra klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v TrnaveaZápadoslovenské múzeum v TrnavePro archaeologica classica, o. z.Katedra archeologie FF Univerzity Hradec KrálovéArcheologický ústav SAV v NitreArcheologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.Numismatické oddělení Národního muzea, Praha  si Vás dovoľujú pozvať naXVI. PROTOHISTORICKÚ KONFERENCIUFrühgeschichtliche Konferenz/ Protohistorical conferenceARCHEOLÓGIA BARBAROV 2021ARCHÄOLOGIE DER BARBAREN/ ARCHAEOLOGY OF THE BARBARIANS TRNAVA, 30. 9. – 2. 10. 2021v priestoroch Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, TrnavaAula 1A1 BARBARI A ICH ELITY(sídla, hroby, artefakty)  PROGRAM/PROGRAMME/ PROGRAMMNapriek tomu, že téma konferencie sa v posledných rokoch objavovala na iných archeologických podujatiach, „barbari“ sa jej zatiaľ nevenovali. Spoločenské elity Keltov a Germánov sa nám prezentujú centrálnymi sídlami, bohatými hrobmi a aj komfortom a luxusnými predmetmi. Elity svoje postavenie mohli dosiahnuť vďaka ovládnutiu prírodných zdrojov a rozvoju hospodárstva a remesiel. Býva preto s nimi spojený aj technologický pokrok. Kontakty s okolitým barbarským a rímskym svetom, dovoz cenených výrobkov, vzácnych komodít a ich prerozdeľovanie bývajú tiež spájané s elitami. Okrem tých najvyšších hodnostárov treba počítať aj s prítomnosťou elít na úrovni menších sídelných komôr alebo jednotlivých osád.Okrem hlavnej témy konferencia tradične poskytuje priestor aj pre prezentáciu významných objavov, zaujímavých výskumov a nových projektov. Organizátori uvítajú aj predstavenie doktorandských prác na poli protohistorickej archeológie.Výsledkom konferencie bude tematický zborník prednesených referátov „Archeológia barbarov 2021“.Konferencia prebehne aj naživo - online v prostredí MS Teams: https://cutt.ly/nEUOGdV ŠTVRTOK/ THURSDAY/ DONNERSTAG, 30. 9. 2021 13:00 – 14:00 Príchod, registrácia/Arrival, Registration/ Ankunft/Registration 14:00 – 14:20 Zahájenie konferencie/ Welcome Speech, Organisation/ Begrüßungsrede, Organisatorische Informationen prof. Paedr. René Bílik, CSc. (rektor Trnavskej univerzity)doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik (dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity)doc. Vladimír Varsik, doc. Eduard Droberjar (organizátori) 14:20 – 14:40 Droberjar, Eduard (Hradec Králové/Nitra): K výzkumu elit ve starší době římské u středoevropských Svébů14:40 – 15:00 Komoróczy, Balázs (Brno) – Vlach, Marek (Brno): Aktuální pohled na centrální sídelní komoru Markomanů v druhé polovině 2. st. v oblasti Mušova15:00 – 15:20 Hrnčiarik, Erik (Trnava) – Horňák, Milan (Martin) – Kolon, Tomáš (Trnava): Panský dvorec v Bratislave-Podunajských Biskupiciach15:20 – 15:40 Hrabkovský, Milan (Trnava): Germánsky kniežací dvorec v Milanovciach/Veľkom Kýre15:40 – 16:00 Varsik, Vladimír (Trnava/Nitra): Cífer-Pác. Stavebno-historický vývoj neskoroantického veľmožského sídla16:10 – 16:40 Diskusia/ Discussion/ Diskussion 16:40 – 17:00 Prestávka/ Coffee Break/ Kaffeepause  17:00 – 18:00Slávnostná prednáška / Keynote lecture / Festvortrag Štolcová, Tereza (Nitra) – Pieta, Karol (Nitra): Muž z Popradu. Germánska elita z konca doby rímskej na Slovensku 18:00 – 19:30/20:00Prechádzka po Trnave a návšteva Západoslovenského múzea / A walk around the city Trnava, visit in the Western Slovakian Museum / Rundgang durch Trnava, Besuch im Westslowakischen Museum PIATOK/ FRIDAY/ FREITAG, 1. 10. 2021 9:00 – 9:20 Erdrich, Michael (Göllersdorf): Unsichtbare Eliten im Ost- und Elbgermanischen Raum während der späten vorrömischen Eisenzeit: Eine Frage9:20 – 9:40 Soós, Eszter (Pécs) – Mozgai, Viktória (Budapest) – Bajnóczi, Bernadett (Budapest): Luxury in the countryside. A silver ‚Elbefibel‘ from Hungary9:40 – 10:00 Sabov, Andrej (Trnava): Strieborné predmety z germánskych sídlisk na juhozápadnom Slovensku10:00 – 10:20 Sofka, Stanislav (Brno): Rímsko-provinciálna keramika z pohrebísk na Morave – doklad elít?10:20 – 10:40 Diskusia/ Discussion/ Diskussion 10:40 – 11:00 Prestávka/ Coffee Break/ Kaffeepause  11:00 – 11:20 Vlach, Marek (Brno) – Komoróczy, Balázs (Brno) – Zelíková, Michaela (Brno) – Sofka, Stanislav (Brno) – Smrčka, Václav (Praha): Analýza struktur a dynamiky vývoje „markomanské“ sídelní zóny prostřednictvím velkých dat11:20 – 11:40 Apiar, Jana (Brno) – Zelíková Michaela (Brno): Jevišovka ve střední době římské. Výsledky výzkumu germánského sídliště v kontextu osídlení středního Podyjí11:40 – 12:00 Turčan, Vladimír (Bratislava): Germánske sídlisko v Trnave, pol. Medziháje (predbežná správa)12:00 – 12:20 Lasota-Kuś, Anna (Kraków) – Madyda-Legutko, Renata (Kraków): W widłach Wisły i Sanu we wczesnym okresie rzymskim. Osady - nekropole - elity12:20 – 12:40 Diskusia/ Discussion/ Diskussion 12:40 – 14:00 Obed/ Lunch/ Mittagessen  14:00 – 14:20 Beneš, Zdeněk (Praha): Zázemí pohřebiště Dobřichov-Pičhora ve světle záchranných archeologických výzkumů posledních let14:20 – 14:40 Bazovský, Igor (Bratislava) – Čambal, Radoslav (Bratislava) – Hladíková, Katarína (Bratislava) – Rajtár, Ján (Nitra): Predbežné výsledky analýzy porušeného germánskeho pohrebiska v Závode14:40 – 15:00 Blažková, Kateřina (Rakovník) – Bezáková, Jana (Rakovník) – Mazač, Zdeněk (Kolín) – Bubeníková, Simona (Kolín) – Jiřík, Jaroslav (Písek/Praha): Nové nálezy spjaté s kulturou elit doby stěhování národů knížecího charakteru z Mšece, Řevničova a Lipan ve středních Čechách15:00 – 15:20 Karwowski, Maciej (Wien) – Pieńkos, Igor (Jędrzejów) – Czubak, Jarosław M. (Wien): Wielkopowierzchniowe badania prowincjonalnorzymskiej osady w Zurndorf, Burgenland. Komentarze metodyczne (Die großflächige Untersuchungen einer provinzialrömischen Siedlung in Zurndorf, Burgenland. Anmerkungen zur Methodik)15:20 – 15:40 Diskusia/ Discussion/ Diskussion 15:40 – 16:00 Prestávka + postery/ Coffee Break + Poster session / Kaffeepause + Poster-Präsentation 16:00 – 16:20 Elschek, Kristián (Nitra): Rímsky a germánsky šperk, ihlice a ihly z germánskeho kniežacieho sídla v Zohori16:20 – 16:40 Militký, Jiří (Praha) – Rypka, Luboš (Ústí nad Labem) – Vágner, Petr (Praha): Předběžné vyhodnocení votivních nálezů mincí na přechodovém koridoru Krušných hor16:40 – 17:00 Zeman, Tomáš (Brno): Moravské depoty/hromadné nálezy římských denárů. Případová studie souborů z Bezměrova a Brumova-Bylnice17:00 – 17:20 Horník, Pavel (Hradec Králové) – Mangel, Tomáš (Hradec Králové) – Jílek, Jan (Brno – Pardubice): Dva depoty z přechodu doby laténské a římské z východních Čech17:20 – 18:00 Diskusia/ Discussion/ Diskussion 19:00 Spoločná večera/ Banquet/ Bankett  SOBOTA/ SATURDAY/ SAMSTAG, 2. 10. 2021 9:00 – 9:20 Březinová, Gertrúda (Nitra): Sídla Keltov na juhozápadnom Slovensku9:20 – 9:40 Hiltscher, Tomáš (Písek) – Jiřík, Jaroslav (Písek): Nové nálezy protohistorického období na Písecku9:40 – 10:00 Loskotová Zuzana (Brno): Elity 2. pol. 5. a 6. století na Moravě z pohledu nových terénních výzkumů10:20 – 10:40 Záverečná diskusia/ Final Discussion/ Abschlußdiskussion                                 Ukončenie konferencie POSTERY/ POSTER SESSION: Čisťaková, Viktoria (Praha) – Beneš, Zdeněk (Praha) – Nagyová, Dominika (Praha): Nový pohled na staré nálezy – soubor hrobů ze starší doby římské z Prahy-VinohradČižmář, Ivan (Brno) – Popelka, Miroslav (Brno) – Vachůtová, Dagmar (Brno): První nález zlatého nákrčníku z doby římské na MoravěHoch, Aleš (Muzeum Vysočiny Jihlava) – Komoróczy, Balázs (Brno) – Vlach, Marek (Brno) – Zelíková, Michaela (Brno): Nový nález římského meče z periferie germánského osídlení na MoravěTyszler, Lubomira (Łódź): Conflict - interaction – adaptation. Barbarian elite burials of the Przeworsk Culture from the period around of the Marcomannic warsRuttkayová, Jaroslava (Nitra) – Ruttkay, Matej (Nitra): Pozoruhodne nálezy zo zemnice z doby rímskej v Beladiciach

Forum Tyrnaviense - Ochrana archeologického dedičstva

Forum Tyrnaviense po pauze pokračuje!!V stredu 29.9.2021 o 14:40 sa v miestnosti 4P1 uskutoční prednáška Mgr. Matúša Sládka, PhD. na tému Ochrana archeologického dedičstva.Prednáška je určená pre študentov klasickej archeológie, histórie, dejín umenia a príbuzných odborov. Jej súčasťou bude predstavenie platnej legislatívy, problematika archeologickej kriminality (štatistiky, formy archeologickej kriminality s príkladmi) a možnosti ochrany archeologického dedičstva.