Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry klasickej archeológie

Archeológ Erik Hrnčiarik získal Cenu Mesta Trnava.

Mesto Trnava udelilo doc. Dr.phil. Erikovi Hrnčiarikovi cenu Mesta Trnava za prínos k poznaniu a obohateniu dejín mest.Reportáž o ocenenom nájdete aj tu: https://www.trnavskyhlas.sk/c/25866-rozkopaval-trnavu-objavoval-jej-minulost-teraz-ho-za-to-ocenili.htm?fbclid=IwAR2dxYkfSG7oK88GX7NozG08GXk9KgD86FYXUsv2Dezsn4KdZQYRtMwQkC0V mene katedry klasickej archeológie srdečne blahoželáme!

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA - môžete prispieť 2% alebo 3% z dane

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICAobčianske združenie na podporu vzdelávania v oblasti antickej kultúry a jej dedičstva2% alebo 3% z dane Vážení kolegovia, absolventi, študenti, priatelia a priaznivci klasickej archeológie,obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našich aktivít formou poukázania 2% alebo 3% z Vašej dane z príjmu v roku 2018 v prospech občianskeho združenia PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA. Naše OZ je nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie profesionálov a laických záujemcov propagujúcich antickú kultúru, jej dedičstvo a tradíciu na území Slovenskej republiky. OZ úzko spolupracuje s Katedrou klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vzdelávanie v tomto odbore vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a venuje sa vedeckému bádaniu v oblasti klasickej archeológie doma i v zahraničí.Činnosť OZ je zameraná na:a) organizovanie vzdelávacích aktivít,b) podporu vedecko-výskumnej a popularizačnej činnosti,c) vydávanie vedeckej a popularizačnej literatúry,d) budovanie odbornej knižnice,e) budovanie zbierok ako základu múzea antiky,f) organizovanie odborných a vedeckých podujatí,g) organizovanie verejných prednášok, exkurzií a stretnutí pre záujemcov o antickú civilizáciu,h) uskutočňovanie prieskumu a výskumu na lokalitách v zahraničí,i) spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami.  AKO POUKÁZAŤ 2% (3%) Z DANE Z PRÍJMU?I. Ak si podávate daňové priznanie sami: 1. Vo formulári daňového priznania pre fyzické osoby sa nachádzajú kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Do nich je potrebné uviesť základné údaje o občianskom združení: Názov: PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICAPrávna forma: Občianske združenieSídlo: Hornopotočná 23, 918 43 TrnavaIČO: 379912132. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v stanovenej lehote (do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska. II. Ak ste zamestnaní: 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. 2. Na základe tohto Potvrdenia vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane.3. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte (výlučne na priložených tlačivách) do 30.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.Ďakujeme za Vašu priazeň a prosíme Vás zároveň, dajte vedieť o tejto možnosti venovať 2% alebo (3%) z dane aj Vašim známym, priateľom i kolegom v práci.OZ PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA podporuje organizovanie cyklu prednášok FORUM TYRNAVEINSE, naše exkurzie, konferencie a publikačnú činnosť.  

Forum Tyrnaviense - prednášky pre verejnosť aj študentov

Katedra klasickej archeológie organizuje aj v letnom semestri 2018/19 cyklus prednášok FORUM TYRANVIENSE, ktorý je prístupný študentom aj verejnosti.PROGRAM:FebruárZuzana Chovanec (Fullbright Scholar, USA)21.2. o 9:30 v 4S1 - From poppies in the field to slumberous dreams: Investigating the history of the opium poppy in Central Europe and beyond. (Od makovic na poli po blúznive sny: Výskum historie siateho maku v Centrálnej Europe a širšom okolí)Veronika Dubcová (Ústav orientalistiky SAV, SK)26.2. o 16:30 v 1A1 - Verili starovekí Minojčania a Egypťania v podobné božstvá?MarecPierre O. Juhel (štipendista SAIA, Francúzsko)  19.3. o 16:30 v 1A1 - Celtic invasion of Macedon (Keltská invázia do Macedónie)Irena Radič Rossi (Professor at the Department of Archaeology, University of Zadar, HR)  - archeológia pod vodou26.3. o 16:30 v 1A1 - The Shipwreck of Gnalić - Mirror of Renaissance World (Vrak lode pri ostrove Gnalić - zrkadlo renesančného sveta)28.3. o 10:00 v 4S1  - Archaeology of Adriatic Shipbuilding and Seafaring (Archeológia stavania lodí a moreplavby na Jadrane)(Prednášky podporila Croatian Science Foundation)AprílMarek Kramár (nezávislý bádateľ, SK)  3.4. o 17:00 v 1A1  -  Athény a diadochovia. Athénske čestné dekréty pre kráľovských funkcionárov.Soňa Holičková (MMB – Reštaurátorské oddelenie/VŠVU - Katedra reštaurovania) 4.4. o 10:00 v 4S1    Základné princípy konzervácie archeologických materiálov. Teória a prax. Juraj Poláček (nezávislý bádateľ, SK)9.4. o 17:30 v 1A1  -  Perzské dobytie Jeruzalema v roku 614. Pokus o porozumenie katastrofy v súdobých dielach.Alain Bresson (Professor at the Department of Classics, University of Chicago)29.4. o 15:00 v 3P1  -   The denarius in Greece: Roman rule and Greek accommodation. (Denarius v Grécku: Rímske pravidlá a grécke "prevedenie")Prednášky v anglickom jazyku (Chovanec, Juhel, Radić Rossi, Bresson) nebudú rušené prekladom do slovenčiny.Viac informácií nájdete na Facebooku katedry.

Návrh tém dizertačných prác so začiatkom v akademickom roku 2019/2020

Študijný program Klasická archeológia prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., em. prof. 1. Vojenstvo a militáriá v ikonografii egejskej neskorej doby bronzovej. Porovnanie s Homérom a archeologickými svedectvami2. Pohrebný rítus v mykénskej civilizácii, spoločné črty a regionálne rozdielyprof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. 1. Terra sigillata v predpolí Brigetia a jej sociálno-ekonomické a historické súvislostidoc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. 1. Príspevky k osídleniu Bratislavskej brány v 1. storočí (Germánske sídlisko v BratislaveVajnoroch)doc. Dr. Phil. Erik Hrnčiarik 1. Zobrazenie a význam tancujúcej ženy v etruskom umení / Zobrazenie a význam tanca u Etruskov2. Reliéfna výzdoba neskoroantických/včasnokresťanských sarkofágov Uchádzači majú možnosť navrhnúť vlastnú tému, ktorú je nevyhnutné vopred konzultovať s katedrou

Príďte nás pozrieť na Deň otvorených dverí - 23.1.2019

Zaujíma vás história a archeológia?Chcete zistiť či je klasická archeológia voľbou pre Vás?Chcete stretnúť študentov a pedagógov, ktorí sú súčasťou katedry?Chcete sa dozvediet, prečo je na Slovensku stále málo archeológov?Ak ste odpovedali aspoň na jednu otázku "ÁNO", radi sa s Vami stretneme na pôde Trnavskej univerzity, 23.1.2018 počas tradičného Dňa otvorených dverí na Trnavskej univerzite.Príďte a dozviete sa viac o možnostiach štúdia, našom spôsobe výuky, pravidelných exkurziách aj perspektívach po skončení vysokej školy.Viac informácií na klasarch@truni.sk       -----------------Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave sa koná 23. januára 2019 od 9.00 do 14.00 hod.  Pri tejto príležitosti sme pre návštevníkov pripravili v tzv. Veľkej aule na 1. poschodí (miestnosť 1A1) špeciálny program, v ktorom vystúpia naši odborníci z jednotlivých katedier. 9.10 – 9.30  Príhovor p. dekana FF TU& Blok informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o štúdium na FF Trnavskej univerzity v Trnave a k podávaniu prihlášky.  9.35 - 9.55doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. (Katedra klasickej archeológie):Rímski architekti v službách germánskych náčelníkov? 10.00 – 10.20 Doc. PhDr. Ivan Chorvát, CSc. (Katedra sociológie):Voľný čas a jeho paradoxy. 10.25- 10.45 Mgr. Tomáš Zálešák, PhD. (Katedra politológie)Politika, ideológia a súčasná kríza. 10.50 - 11.10Mgr. Katarína Karabová, PhD. (Katedra klasických jazykov):Prečo je nám latinčina taká blízka?  11.15 - 11.30Blok informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o štúdium na FF Trnavskej univerzity v Trnave a k podávaniu prihlášky.  11.35 - 11.55Mgr. Michal Franko, PhD. (Katedra histórie):Smrť za tri strapce hrozna. 12.00 - 12.20Ing. Arch. Ivan Gojdič (Katedra dejín a teórie umenia):Ako sa staráme a máme starať o naše hmotné kultúrne dedičstvo? 12.25 - 12.45Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD. (Katedra filozofie):Prečo človek filozofuje? 12.50 - 13.10Mgr. Michal Gánovský, PhD. (Katedra etiky):Je lepšie byť neuspokojeným človekom, ako sa mať ako „prasa v žite“. 13.15 - 13.30Blok  informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o štúdium na FF Trnavskej univerzity v Trnave a k podávaniu prihlášky.  13.35 - 13.55Mgr. Veronika Kohútová (Katedra psychológie):Dobrí a zlí ľudia medzi nami? Experimenty približujúce pravú tvár ľudí. 14.00Ukončenie Dňa otvorených dverí na FF TU  *   Fotografovanie aktivít fakultného Dňa otvorených dverí 2019 bude realizované výslovne na účely súvisiace     s prezentáciou FF TU. 

Témy záverečných prác pre akademický rok 2019/20

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC  akademický rok 2019/2020       Školiteľ: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.Výrobky z jantáru na severných hraniciach Panónie a v ich predpolí Školiteľ: doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.Sklenené nádoby v hroboch z 5. storočia v strednom PodunajskuŠkoliteľ: doc. Dr. phil. Erik HrnčiarikMotív lode v etruskom umeníBusta cisára Hadriána zo zbierky Evanjelického lýcea v BratislaveSochárska výzdoba rímskych divadiel (v konkrétnom regióne a konkrétnom období)Zobrazenie a funkcia nádob na mozaikách z Piazza ArmerinaŠkoliteľ: Mgr. Lucia Nováková, PhD.Anthesteria v archeologických dokladochSymposion v iónskom sochárstveHrobky elít v klasickej MacedóniiObetovanie vo vázovom maliarstveNálezy pečatidiel z temného obdobiaŠkoliteľ: Mgr. Miroslava Daňová, PhD.Rímske lyžice v germánskych kniežacích hroboch tzv. Východnej skupinyVyobrazenie Merkúra na rímskych gemách z CarnuntaKovové nálezy z rímskej cesty v GerulateŠkoliteľ: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.Tzv. melónový účes (datovanie a ikonografia)Doklady tesárskych a stolárskych nástrojov v dobe rímskejDextrarum iunctio v rímskom umení (ikonografia a symbolika)Drevené nádoby v barbarikuPersonifikácie riek v rímskom umeníDoklady zememeračstva v provinciách Norikum a Panónia  TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC Ademický rok 2019/2020Školiteľ: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.Podiel a význam Grékov na skýtskom umeníPohrebný rítus a výbava hrobov  mykénskej civilizácie  v období  LH II -  LH III  (Zmeny, regionálne a spoločensko-sociálne rozdiely - archeol. pamiatky a ikonografia)   Školiteľ: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.Kult bohyne Nemesis vo svetle archeologických pamiatok z PanónieŠkoliteľ: doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.Neskororímsky (vojenský) opasok v PanóniiŠkoliteľ: doc. Dr. phil. Erik HrnčiarikVerejné stavby v maloázijských rímskych mestách/kolóniách (vo vybranom regióne)Victoria na rímskych historických reliéfochDekorácia podlahy v rímskych synagógachŠkoliteľ: Mgr. Lucia Nováková, PhD.Historické scény a grécke umenieIntramurálne pochovávanie v gréckom sveteŠkoliteľ: Mgr. Miroslava Daňová, PhD.Doba rímska a informácie o nej z riek Slovenska (Bude upresnené po konzultácii)Amulety a mágia v rímskom CarnunteRímske prístavy od Carnunta po Brigetio – identifikácia, interpretácia, rekonštrukcia vybraných prístavovKult Mithru na území Panónie SuperiorŠkoliteľ: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.Nálezy vedierkovitých príveskov v barbarikuChronológia a výskyt tzv. čiaš s macedónskymi štítmi („Macedonian Shield Bowls“)Liberalitas v rímskom oficiálnom umení (ikonografia a symbolika)

Stretnutie študentov a absolventov Katedry klasickej archeológie

Stretnutie študentov a absolventov Katedry klasickej archeológie12.december 2018PROGRAM STRETNUTIAStretnutie sa uskutoční v budove Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23,v miestnosti 1A1 a jedálni  14:00-16:00 (1A1)Aktivity katedry a študentov:Klára Kuzmová: Predstavenie činnosti Katedry klasickej archeológie v roku 2018Miroslava Daňová: Archeológia pod vodou na Slovensku v roku 2018Tomáš Kolon: Archeologický výskum Katedry klasickej archeológie v Rusovciach.Mária Valigová - Pavol Jelínek: Podunajské Biskupice 2018: odoberanie a preplavovanie archeobotanických vzoriek.Matúš Barbuščák, Miloš Bordáč: Výskum v ArménskuMilan Hrabkovský: Rankovce - pohrebisko przeworskej kultúryAbsolventi o živote a skúsenostiach po skončení školy:Soňa Holičková: Od archeológie k reštaurovaniu.Kamil Švaňa: Terénny archeologický výskum (nielen) na východnom SlovenskuŠtefan Drábik: Archeológia Zemplín, záchranné výskumy na východnom Slovensku 16:00-20:00 (jedáleň)Slávnostné posedenieZa organizátorov                                                                                                                    Milan Hrabkovský, Tomáš Kolon, Mirka Daňová Spomienky na minulý rok :)