Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry klasickej archeológie

Nová publikácia z pera našej kolegyne Lucie Novákovej.. :)

Nováková, L. 2019: Greeks who dwelt beyond the sea: people, places, monuments. Bonn: Rudolf Habelt, 380 s.Starovekí Gréci často prichádzali do kontaktu s odlišnými, v niektorých prípadoch značne staršími a rozvinutejšími kultúrami, ktoré im pomohli dosiahnuť pokrok v oblasti vedy, umenia alebo obchodu. Takýmto miestom stretnutia civilizácií, doslova spájajúcich východ so západom, bola Anatólia, ktorá sa vyznačovala nesmiernou rôznorodosťou svojich obyvateľov. A teda aj rôznorodosťou kultúr, jazykov či náboženstiev. Rozsiahla práca s názvom „Greeks who dwelt beyond the sea: people, places, monuments” skúma dejiny, materiálnu kultúru i vzájomné vzťahy „východných” Grékov a ich anatólskych susedov. Označenie „Gréci bývajúci za morom“ je parafrázou pomenovania Grékov (Yaunā) v  mezopotámskych písomných prameňoch, ktorí boli chápaní ako obyvatelia vzdialeného územia za západným okrajom Perzskej ríše. V tomto prípade sa pod týmto názvom ukrývajú Gréci, ktorí prekonali Egejské more a usadili sa na anatólskej pevnine a priľahlých ostrovoch.Publikáciu vydalo renomované akademické nakladateľstvo Dr. Rudolf Habelt v Bonne. Príprava do tlače sa realizovala s podporou grantu Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/TU/2016 a inštitucionálneho grantu Filozofickej fakulty TU.Kniha je k dispozícii aj u nás v knižnici Katedry klasickej archeológie. Ancient Greeks often came into contact with different, sometimes significantly older and more developed cultures that helped them to advance in the sciences, arts and trade. One such crossroads of civilizations was Anatolia, a land that was the literal meeting place of east and west with an incredibly diverse population. This was reflected in the diversity of its cultures, languages and religions. Extensive work entitled "Greeks who dwelt beyond the sea: people, places, monuments" explores the history, material culture and interrelationships of the "Eastern" Greeks and their Anatolian neighbors. The term “Greeks dwelling beyond the sea” is a paraphrase of the of the name for the Greeks in Mesopotamian sources (Yaunā), which referred to the inhabitants of the distant lands beyond the western frontier of the Persian Empire. In this case the term refers to the Greeks who crossed the Aegean Sea and settled on the Anatolian mainland and nearby islands.Preparation for the print was supported by the grant of the Trnava University in Trnava nr. 3/TU/ 2016 and the institutional grant of the Faculty of Philosophy and Arts of TU. The book is available in our library at the Department of Classical Archeology. 

First underwater field school in Slovakia

Department of Classical Archaeology, Trnava University and ICUA - International Centre for Underwater Archaeology in Zadar are pleased to announce the Underwater Archaeology Field School in Slovakia. The Field School will take place from 23rd to 27th September 2019, in Senec (Slnečné jazerá, SW Slovakia). During the Field School students will learn the methods of 2D and 3D documentation, underwater survey in low visibillity, underwater photogrammetry, organizing of archaeological excavation and publishing the results. The closing date for registration is on 31st July 2019.If you have further questions, feel free to contact Mirka Danova (miroslava.danova@truni.sk).   

O antickej Gerulate - seminár na tvári miesta..

Súčasťou našich seminárov je aj návšteva lokalít o ktorých sa hovorí.V apríli 2019 to boli študenti 1. ročníka magisterského štúdia Katedry klasickej archeológie, ktorí mohli výsledky svojich seiminárnych prác prezentovať priamo v antickej Gerulate pod starostlivým dohľadom prof. Kláry Kuzmovej a doc. Vladimíra Varsika.Autor fotografií: archív K. Kuzmovej  

Historicko-numizmatická prednáška prof. A. Bressona (University of Chicago)

Na pôdu Trnavskej univerzity zavíta prof. Alain Bresson z Department of Classics and Department of History, Unviersity of Chicago. Témou jeho prednášky bude "The denarius in Greece: Roman rule and Greek accommodation. (Denarius v Grécku: Rímske pravidlá a grécke "prevedenie")".Prednáška bude uvedená v rámci cyklu Forum Tyrnaviense a uskutoční na Filozofická fakulta TU, v miestnosti 3P1.Prezentácia je určená študentom archeológie aj verejnosti. Prednáška nebude rušená prekladom do slovenčiny.

Forum Tyrnaviense: Vrak lode pri ostrove Gnalić. Obraz renesančného sveta.

Prednáška profesorky Ireny Radić Rossi o výskume benátskeho vraku pri ostrove Gnalić (Chorvátsko) v hĺbke 24-27 m.Počas prednášky spoznáte príbeh lode, ktorá mala unikátne obchodné poslanie a podarilo sa ho odhaliť vďaka spolupráci archeológov, archivárov a historikov. Lokalita výskumu je zároveň miestom, kde sa zástupcovia katedry klasickej archeológie v lete 2018 podieľali na výskume. Prednáška bude v anglickom jazyku (bez prekladu), účasť verejnosti je vítaná. Vstup je bezplatný.

Archeológ Erik Hrnčiarik získal Cenu Mesta Trnava.

Mesto Trnava udelilo doc. Dr.phil. Erikovi Hrnčiarikovi cenu Mesta Trnava za prínos k poznaniu a obohateniu dejín mest.Reportáž o ocenenom nájdete aj tu: https://www.trnavskyhlas.sk/c/25866-rozkopaval-trnavu-objavoval-jej-minulost-teraz-ho-za-to-ocenili.htm?fbclid=IwAR2dxYkfSG7oK88GX7NozG08GXk9KgD86FYXUsv2Dezsn4KdZQYRtMwQkC0V mene katedry klasickej archeológie srdečne blahoželáme!

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA - môžete prispieť 2% alebo 3% z dane

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICAobčianske združenie na podporu vzdelávania v oblasti antickej kultúry a jej dedičstva2% alebo 3% z dane Vážení kolegovia, absolventi, študenti, priatelia a priaznivci klasickej archeológie,obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našich aktivít formou poukázania 2% alebo 3% z Vašej dane z príjmu v roku 2018 v prospech občianskeho združenia PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA. Naše OZ je nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie profesionálov a laických záujemcov propagujúcich antickú kultúru, jej dedičstvo a tradíciu na území Slovenskej republiky. OZ úzko spolupracuje s Katedrou klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vzdelávanie v tomto odbore vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a venuje sa vedeckému bádaniu v oblasti klasickej archeológie doma i v zahraničí.Činnosť OZ je zameraná na:a) organizovanie vzdelávacích aktivít,b) podporu vedecko-výskumnej a popularizačnej činnosti,c) vydávanie vedeckej a popularizačnej literatúry,d) budovanie odbornej knižnice,e) budovanie zbierok ako základu múzea antiky,f) organizovanie odborných a vedeckých podujatí,g) organizovanie verejných prednášok, exkurzií a stretnutí pre záujemcov o antickú civilizáciu,h) uskutočňovanie prieskumu a výskumu na lokalitách v zahraničí,i) spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami.  AKO POUKÁZAŤ 2% (3%) Z DANE Z PRÍJMU?I. Ak si podávate daňové priznanie sami: 1. Vo formulári daňového priznania pre fyzické osoby sa nachádzajú kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Do nich je potrebné uviesť základné údaje o občianskom združení: Názov: PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICAPrávna forma: Občianske združenieSídlo: Hornopotočná 23, 918 43 TrnavaIČO: 379912132. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v stanovenej lehote (do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska. II. Ak ste zamestnaní: 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. 2. Na základe tohto Potvrdenia vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane.3. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte (výlučne na priložených tlačivách) do 30.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.Ďakujeme za Vašu priazeň a prosíme Vás zároveň, dajte vedieť o tejto možnosti venovať 2% alebo (3%) z dane aj Vašim známym, priateľom i kolegom v práci.OZ PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA podporuje organizovanie cyklu prednášok FORUM TYRNAVEINSE, naše exkurzie, konferencie a publikačnú činnosť.