Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry klasickej archeológie

Rímsky prístav hľadali v Dunaji vedci spolu s policajtmi (TLAČOVÁ SPRÁVA)

Na brehu Dunaja pri obci Iža (okres Komárno) sa nachádzajú zvyšky rímskeho opevneného kastela. Tábor na hranici Rímskej ríše obývala približne 200 rokov rímska armáda a patril k nemu aj prístav. Kotviace lode prichádzali z územia dnešného Maďarska (Panónie) a zásobovali Rimanov sídliacich na našom území potravinami, stavebným materiálom, posilami aj informáciami.Pozostatky rímskeho prístavu a plavidiel hľadali vedci z Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity, Archeologického ústavu SAV a Ústavu hydrológie SAV. Prieskum a workshop sa uskutočnil vďaka výdatnej podpore Policajného zboru SR, ktorý poskytol svojich potápačov aj loď s kapitánom. Pomocnú ruku podali aj dobrovoľní potápači ERDI z AKITO diving team.Počas workshopu, ktorý sa konal od 13. – 16. 7.2020 bolo koryto Dunaja v mieste rímskeho tábora skúmané pomocou sonarov. Na základe predbežných výsledkov sa vytypovali zaujímavé miesta, kde sa sústredila pozornosť potápačov. Vďaka nim sa podarilo zdokumentovať časť drevenej konštrukcie, z ktorej bola odobraná vzorka na ďalší výskum. Akcia bola zároveň mimoriadnou príležitosťou na otestovanie prieskumných a dokumentačných metód priamo v Dunaji a výmenu vzájomných skúseností.Miroslava Daňová (TrUni) a Klaudia Daňová (AÚ SAV)  

Harmonogram štátnych skúšok a obhajob záverečných prác na 30.6.2020

Z dôvodu epidemiologickej situácie pristúpila Katedra klasickej archeológie, Trnavskej univerzity v Trnave k štátnym skúškam v online forme.Link na online štátne skúšky je v tomto odkazeŠtudenti pristúpia k skúškam v nasledujúcom poradí:Bakalárske štátne skúšky09.00: Demovičová, Barbora 09.20: Ďuriš, Marek09.35: Hlaváčová, Lucia 09.45: Lindáková, Simona 10.05: Lökös, Ladislav 10.15: Pilch, Kristián 10.25: Vecko, FrantišekMagisterské štátne skúšky10:40: Zázik Martin 10:55: Ladislav DurankaŠtátne skúšky aj obhajoby prác podliehajú Pokynom pre štátne skúšky vydaným Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave.Miroslava Daňová - Tajomník Katedry klasickej archeológie pre online štátne skúšky 

Konferencia "Barbari a ich elity (sídla, hroby, artefakty)" na pôde Trnavskej univerzity

Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave / Archeologický ústav SAV v Nitre / Západoslovenské múzeum v Trnave / Katedra archeologie Univerzity Hradec Králové / Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. / Numismatické oddělení Národního muzea, Prahasi vás dovoľujú pozvať naXVI. PROTOHISTORICKÚ KONFERENCIU - ARCHEOLÓGIA BARBAROV 2020ktorá sa bude konať v Trnave v dňoch 5. – 7. novembra 2020.Hlavnou témou medzinárodnej konferencie budú: Barbari a ich elity (sídla, hroby, artefakty)Po istej neistote a zvažovaní sme sa ani v tomto roku, naplnenom nezvyčajnými udalosťami, rozhodli neprerušiť sériu našich konferencií a ponúkame spoločné stretnutie na Slovensku v Trnave. Napriek tomu, že zvolená téma sa v posledných rokoch objavovala na iných archeologických podujatiach, „barbari“ sa jej zatiaľ nevenovali. Spoločenské elity Keltov a Germánov sa nám prezentujú centrálnymi sídlami, bohatými hrobmi a aj komfortom a luxusnými predmetmi. Elity svoje postavenie mohli dosiahnuť vďaka ovládnutiu prírodných zdrojov a rozvoju hospodárstva a remesiel. Býva preto s nimi spojený aj technologický pokrok. Kontakty s okolitým barbarským a rímskym svetom, dovoz cenených výrobkov, vzácnych komodít a ich prerozdeľovanie bývajú tiež spájané s elitami. Okrem tých najvyšších hodnostárov treba počítať aj s prítomnosťou elít na úrovni menších sídelných komôr alebo jednotlivých osád.Okrem hlavnej témy konferencia tradične poskytuje priestor aj pre prezentáciu významných objavov, zaujímavých výskumov a nových projektov. Organizátori uvítajú aj predstavenie doktorandských prác na poli protohistorickej archeológie.Pokúsime sa zorganizovať jednu slávnostnú prednášku, ktorá by bola prístupná aj pre širšiu trnavskú verejnosť.Výsledkom konferencie bude tematický zborník prednesených referátov „Archeológia barbarov 2020.Prihlášky s názvami referátov (časový limit 15/20 minút) a prípadných posterov posielajte prosím najneskôr do 15. 9. 2020 na adresu: vladimir.varsik@truni.skKonferenčný poplatok: 50,- eur (občerstvenie, spoločenský večer, zborník) bude vyberaný na mieste. O uhradení poplatku bude vystavené potvrdenie.Miesto konania: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 TrnavaRokovací jazyk: slovenčina, čeština, poľština, nemčina, angličtinaUbytovanie nebude organizované hromadne, účastníci konferencie si ho zaisťujú individuálne. Mesto Trnava poskytuje v tomto smere veľa možností rôznych cenových kategórií.V prípade akýchkoľvek nejasností alebo špecifických požiadaviek sa obracajte na členov organizačného tímu: Vladimír Varsik (vladimir.varsik@truni.sk), Mirka Daňová (miroslava.danova@truni.sk), Tomáš Kolon (tomas.kolon@truni.sk).Tešíme sa na stretnutie s Vami!Za organizátorov:Vladimír Varsik (Trnava/Nitra)Eduard Droberjar (Hradec Králové/Nitra)Balázs Komoróczy (Brno)Maciej Karwowski (Wien)Jiří Militký (Praha)Kristián Elschek (Nitra)----------------------Lehrstuhl für klassische Archäologie der Universität in Trnava / Archäologisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Nitra / Westslowakisches Museum in Trnava / Lehrstuhl für Archäologie der Universität in Hradec Králové / Archäologisches Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Brünn / Numismatische Abteilung des Nationalmuseums in Pragladen Sie herzlich ein zu derXVI. FRÜHGESCHICHTLICHEN KONFERENZ -  ARCHÄOLOGIE DER BARBAREN 2020in Trnava am 5.–7. November 2020.Das Hauptthema der internationalen Konferenz lautet: Die Barbaren und ihre Eliten (Siedlungen, Gräber, Artefakte)Nach einer gewissen Unsicherheit und Überlegung haben wir uns entschieden, die Serie von unseren Konferenzen auch in diesem mit unerwarteten Ereignissen gefüllten Jahr fortzusetzen und ein gemeinsames Treffen in Trnava in der Slowakei zu organisieren. Das ausgewählte Thema ist in den letzten Jahren zwar bei anderen archäologischen Veranstaltungen erschienen, die „Barbaren“ haben ihm aber bisher noch keine Aufmerksamkeit geschenkt. Die gesellschaftlichen Eliten der Kelten und Germanen präsentieren sich mit ihren Zentralsiedlungen, Prunkgräbern sowie mit dem Komfort und den Luxusgütern. Die Eliten erreichten ihren Status dank der Beherrschung von Naturschätzen und der Entwicklung von Wirtschaft und Handwerken. Deswegen werden sie auch mit technologischem Fortschritt verbunden. Die Kontakte mit der umliegenden barbarischen und römischen Welt, der Import von geschätzten Erzeugnissen, hochwertigen Gütern und deren Umverteilung werden ebenfalls mit Eliten in Verbindung gebracht. Neben den hochrangigen Würdenträgern mit zentraler Bedeutung existierten die Eliten sicherlich auch in kleineren Siedlungskammern oder einzelnen Siedlungen.Außer dem Hauptthema bietet die Konferenz wie üblich auch die Gelegenheit, bedeutende Entdeckungen, interessante Ausgrabungen und neue Forschungsprojekte zu präsentieren. Die Veranstalter begrüßen auch die Vorstellung von Doktorarbeiten aus dem Gebiet der protohistorischen Archäologie.Wir werden außerdem versuchen, einen festlichen Vortrag zu organisieren, der auch einem breiteren Publikum aus Trnava zugänglich wäre.Das Ergebnis der Konferenz wird ein thematischer Sammelband der vorgetragenen Referate „Archeológia barbarov 2020“ sein.Die Anmeldungen mit Titeln der Referate (Länge 15/20 Minuten) und der eventuellen Poster senden Sie bitte spätestens bis 15. September 2020 an die Adresse: vladimir.varsik@truni.skKonferenzgebühr: 50,- Euro (Erfrischung, gesellschaftlicher Abend, Sammelband) wird bar vor Ort bezahlt. Es wird eine Zahlungsbestätigung ausgestellt.Tagungsort: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava.Konferenzsprache: Slowakisch, Tschechisch, Polnisch, Deutsch, EnglischUnterkunft wird nicht von den Organisatoren kollektiv gewährleistet. Die Teilnehmer sind gebeten ihre Unterkunft individuell zu bestellen.Im Falle jeglicher Unklarheiten und spezifischer Anforderungen wenden Sie sich bitte an die Mitglieder des Organisatorenteams:: Vladimír Varsik (vladimir.varsik@truni.sk), Mirka Daňová (miroslava.danova@truni.sk), Tomáš Kolon (tomas.kolon@truni.sk).Wir freuen uns auf das Treffen! Im Namen der Organisatoren:Vladimír Varsik (Trnava/Nitra) Eduard Droberjar (Hradec Králové/Nitra)Balázs Komoróczy (Brno)Maciej Karwowski (Wien)Jiří Militký (Praha)Kristián Elschek (Nitra)

Harmonogram štátnych skúšok a obhajob záverečných prác

Z dôvodu epidemiologickej situácie pristúpila Katedra klasickej archeológie, Trnavskej univerzity v Trnave k štátnym skúškam v online forme.Študenti pristúpia k skúškam v nasledujúcom poradí:Magisterské štátne skúšky5. 2020 - Online prístup na tieto štátne skúšky v tomto linku09.00: Barbuščák Matúš 10.00: Blažej Kamil10.20: Lintner Marek10.40: Miklánkova Petra11.20: Šálka Dávid11.40: Zázik MartinBakalárske štátne skúšky5. 2020 - Online prístup na tieto štátne skúšky v tomto linku09.00: Adamiková, Barbora09.45: Demovičová, Barbora10.15: Ďuriš, Marek11.00: Hlavačová, Lucia 11.30: Lindaková, Simona12.15: Krajčík, Filip5. 2020 - Online prístup na tieto štátne skúšky v tomto linku09.00: Lőkős, Ladislav09.45: Pilch, Kristián10.30: Podolec, Tomáš11.15: Štefanovičová, Iveta12.00: Valigová, Mária12.45: Vecko, FrantišekŠtátne skúšky aj obhajoby prác podliehajú Pokynom pre štátne skúšky vydaným Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave.Miroslava Daňová - Tajomník Katedry klasickej archeológie pre online štátne skúšky

Conference 2020: Communication through the Ages: people, objects, ideas

Dear Colleagues,In these hectic times of coronavirus pandemic, we would like to inform you briefly about the international conference Communication through the Ages: people, objects, ideas (FROM THE BRONZE AGE TO LATE ANTIQUITY), which has been planned to take place in Trnava, Slovakia on 16 –18 October 2020.Even though the future course of the pandemic is unpredictable and the prognoses vary, we have not given up our intention to organize this scientific event, and would like to do so on the earliest available date. Despite the fact that modern technologies offer us the possibility of a videoconference, we would like to keep the traditional form, so that we can meet face to face and have invaluable personal discussions together. We hope that you share this view with us and are still planning to participate in the conference.We will follow the situation closely and inform you whether the conference will take place on the original date or whether it will be postponed to 2021.You will also find updated information on the event’s website: http://ff.truni.sk/konferencia-2020If you have any questions or suggestions, please do not hesitate to contact us at: conference.trnava@gmail.comWe wish you good health and are looking forward to meeting you in Trnava.Organizing Committee

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA - 2% na podporu OZ - vzdelávanie v oblasti antickej kultúry a jej dedičstva

Činnosť a aktivity Katedry klasickej archeológie sú podporované aj občianskym združením PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA. Občianske združenie je zamerané na podporu vzdelávania v oblasti antickej kultúry a jej dedičstva a uchádza sa aj tento rok o Vaše  2% alebo 3% z dane.Ďakujeme!---Vážení kolegovia, absolventi, študenti, priatelia a priaznivci klasickej archeológie,obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našich aktivít formou poukázania 2% alebo 3% z Vašej dane z príjmu v roku 2018 v prospech občianskeho združenia PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA. Naše OZ je nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie profesionálov a laických záujemcov propagujúcich antickú kultúru, jej dedičstvo a tradíciu na území Slovenskej republiky. OZ úzko spolupracuje s Katedrou klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vzdelávanie v tomto odbore vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a venuje sa vedeckému bádaniu v oblasti klasickej archeológie doma i v zahraničí.Činnosť OZ je zameraná na:a) organizovanie vzdelávacích aktivít,b) podporu vedecko-výskumnej a popularizačnej činnosti,c) vydávanie vedeckej a popularizačnej literatúry,d) budovanie odbornej knižnice,e) budovanie zbierok ako základu múzea antiky,f) organizovanie odborných a vedeckých podujatí,g) organizovanie verejných prednášok, exkurzií a stretnutí pre záujemcov o antickú civilizáciu,h) uskutočňovanie prieskumu a výskumu na lokalitách v zahraničí,i) spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami.AKO POUKÁZAŤ 2% (3%) Z DANE Z PRÍJMU?I. Ak si podávate daňové priznanie sami:1. Vo formulári daňového priznania pre fyzické osoby sa nachádzajú kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Do nich je potrebné uviesť základné údaje o občianskom združení:Názov: PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICAPrávna forma: Občianske združenieSídlo: Hornopotočná 23, 918 43 TrnavaIČO: 379912132. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v stanovenej lehote (do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.II. Ak ste zamestnaní:1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.2. Na základe tohto Potvrdenia vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane.3. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte (výlučne na priložených tlačivách) do 30.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.Ďakujeme za Vašu priazeň a prosíme Vás zároveň, dajte vedieť o tejto možnosti venovať 2% alebo (3%) z dane aj Vašim známym, priateľom i kolegom v práci.   

Dr. Lucia Nováková prezentovala v Oxforde výsledky výskumu.

 V dňoch 09.-11.01. 2020 sa na Oxfordskej univerzite uskutočnilo stretnutie blízkovýchodných archeológov, združených v  Britskej asociácii pre archeológiu Blízkeho východu (British Association of Near Eastern Archaeology - BANEA). Katedru klasickej archeológie FF TU reprezentovala Dr. Lucia Nováková, ktorá vystúpila so spoločným príspevkom s Dr. Ahmadom Heidarim z Islamic Azad University, Birjand branch. Britská asociácia pre archeológiu Blízkeho východu je združením popredných odborníkov, ale aj nadšencov pre dejiny, archeológiu a kultúru tejto oblasti. Kladie za cieľ rozvíjať diskusiu, rozširovať aktuálne poznatky na rôzne témy a sprístupňovať ich širokej verejnosti. Prednášky sa zrealizovali v St. Cross College, Ashmoleovom múzeu a Stelios Ioannou School for Research in Classical and Byzantine Studies. Hlavnou témou konferencie boli “Kritické diskusie v archeológii Blízkeho východu,” s dôrazom na ohrozenie kultúrneho dedičstva a možnosti, ktoré prinášajú distančné metódy jeho dokumentácie.Množstvo zaujímavých informácií priniesli príspevky venované krajinnej archeológii. Vzťah medzi životným prostredím a človekom je mimoriadne aktuálna téma, ktorá rezonuje naprieč sektorom prírodovedných i spoločenských vedeckých odborov. Príspevok Dr. Novákovej a Dr. Heidariho s názvom “Archaeological landscape of central Birjand” odznel dňa 11.01. 2020 v sekcii Archeológia krajiny. Prednesený bol v Ashmoleovom múzeu (Ashmolean Museum of Art and Archaeology), ktoré je jedným z najstarších univerzitných múzeí na svete. Predstavili sa v ňom najnovšie výsledky archeologického výskumu z provincie Južný Chorasán vo východnom Iráne. Táto oblast je veľmi zaujímavá nielen kvôli množstvu zachovaných pamiatok, ale aj vzhľadom na unikátne geofyzikálne podmienky a aridnú klímu. Súčasťou konferencie boli panelové diskusie popredných odborníkov na vybrané témy. Dňa 09.1.2020 sa diskutovalo na tému „Vzťah medzi archeológiou a kultúrnym dedičstvom Blízkeho východu” (Randolph Sculpture Gallery, Ashmolean Museum) a 10.01.2020 na tému „Vízie archeologickej metodológie na Blízkom východe” (Auditorium, Wolfson College).Viac informácií nájdete tu: http://banealcane.org/banea/Foto: Dr. Tobias Kersten

Deň otvorených dverí - 29.január 2020

Už tradične budeme súčassťou aj Dňa otvorených dverí na Trnavskej univerzite.Záujemcovia o štúdium budú mať možnosť osobne prísť, porozprávať sa s budúcimi spolužiakmi alebo kolegami, prezrieť si prostredie Univerzity a zúčastniť sa "vzoriek" prednášok, ktoré Univerzita ponúka.Katedru klasickej archeolólogie bude reprezentovať doc. Vladimír Varsik s témou "Kam za antickou architektúrou na Slovensku?"Viac o udalosti: https://www.facebook.com/events/191204602066149/