Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry klasickej archeológie

Predvianočné stretnutie študentov a absolventov Katedry klasickej archeológie

Tradičné predvianočné stretnutie študentov, absolventov a pedagógov Katedry klasickej archeológie sa uskutoční v stredu 04.12.2018 na pôde Trnavskej univerzity.Akcia začne o 13:00 v aule 1A1, kde budú prezentované informácie, skúsenosti a zážitky uplynulého roka. Prihlásenie na prezentácie je možné do 20.11.2018 na miroslava.danovaAtruni.skProgram stretnutia: O 16:00 sa program presunie do priestorov jedálne, kde budú podávané občerstvenie a kuloárne informácie.Výška príspevku: - študenti klasickej archeológie - 5 EUR, - ostatní hostia a absolventi - 6 EUR. V cene je pre všetkých kapustnica, nealko, koláče, niečo slané, víno, priestory. Vyber financií a evidencia účastníkov prebiehajú v knižnici do 25.11.2018 (Tomáš Kolon a Milan Hrabkovský)

Trnavskí archeológovia sú súčasťou interdisciplinárneho prieskumu rieky Dunaj.

Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala v spolupráci s ďalšimi partnermi historicky prvý systematický prieskum dna Dunaja modernými metódami, ktorý bol zameraný na archeologické dedičstvo pod vodou. Akcia sa uskutočnila v pondelok 11.11.2019, na brehu a vo vodách pri rímskom vojenskom tábore Iža-Leánvár (okr. Komárno).Sonarový prieskum dna a jeho štruktúry zabezpečil geológ Michalom Hoffmanom (GEOtest/ Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky) a akcia sa uskutočnila za významnej podpory Poriečneho oddelenia Policajného zboru SR.Na akcii sa významne podieľali aj archeológovia Archeologického ústavu SAV - Ján Rajtár a Klaudia Daňová. Ján Rajtár upozornil na riziká výskumu spojené s výstavbou hrádze a ťažbou v 70. a 80.tych rokoch 20. storočia a upriamil pozornosť perspektívnu časť toku. Klaudia Daňová sa spolu s menovkyňou Miroslavou Daňovou (Katedra klasickej archeológie TrUni) podieľala na vytvorení metodiky prieskumu.Akcie sa zúčastnil aj študent Katedry klasickej archeológie Martin Z., ktorý sa venuje problematike rímskych prístavov; archeológ Róbert Daňo a potápačská inštruktorka Andrea Kiss.Získané dáta sú aktuálne vyhodnocované a archeológovia z Trnavskej univerzity a Archeologického ústavu SAV. Významné štruktúry (piliere, múry) zachytené na dunajskom dne budú v budúcnosti predmetom ďalšieho výskumu, už v spolupráci potápačmi.Použitá metodika bude súčasťou pripravovaného výstupu grantu VEGA 2/0146/18: Brody, mosty, diaľkové cesty. .. a prispeje k systematickému prieskumu slovenských riek.MDAutor fotografií: Andrea Kiss/AKITO diving; Miroslava DaňováNapísali o nás:https://www.teraz.sk/regiony/archeologovia-skumali-sonarom-dno-duna/430743-clanok.html    

Seminár a exkurzia v antickej Gerulate

V rámci seminára k rímskoprovinciálnej archeológii sme usporiadali malú exkurziu do antickej Gerulaty aj pre študentov ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia. Lokalitu a jej stručný vývoj nám predstavil doc. Vladimír Varsik, o kamenných pamiatkach a militáriách referovali Alenka a Tadeáš.Ďakujeme kolegyni Dr. Jaroslave Schmidtovej, ktorá si na našla čas a informovala nás o najnovších objavoch v Rusovciach a plánoch Mestského múzea v Bratislave s Múzeom antickej Gerulaty! 

Mestska televízia v Trnave pripravila krátke reportáže o meste a výskumoch na ktorých sa podieľala aj Katedra klasickej archeológie..

Mestská televízia v Trnave pripravila sériu reportáží o dejinách Trnavy. Katedra klasickej archeológie pomáha archeologickým a historickým výskumom spoluobjavovať dejiny mesta už viac ako desaťročie, preto sme sa stali súčasťou reportáží, kde vedúci časti výskumov Dr. phil. Erik Hrnčiarik informuje o najnovších nálezoch, ich význame a interpretácii.Prajeme príjemné sledovanie!Stredoveké a novoveké cintoríny v TrnaveKde boli v Trnave dávne pohrebiská?  

Forum Tyrnaviense - zimný semester 2019/20

Katedra klasickej archeológie pripravila pre študentov Trnavskej univerzity v Trnave aj záujemcov z radov verejnosti cyklus prednášok Forum Tyrnaviense. V zimnom semestri sa návštevníci môžu tešiť na nasledovné príspevky:25.9. o 17:30 v 1A1Mladen Pešić, ICUA - International Centre for Underwater Archaeology in Zadar: Croatia´s rich underwater heritage in old and new research projects. 13.11. o 16:30 v 1A1Zdenek Beneš, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o./ Ústav pro archeologii FF UK: Počátky germánského osídlení Čech. Konec doby laténské a počátku doby římské v Mlékojedech a v Tišicích na Mělnicku.20.11. o 16:30 v 1A1Zuzana Poláková, Archeologický ústav SAV v Nitre: Čo nové v Trnave? Výsledky záchranných archeologických výskumov na Šrobárovej ulici.27.11. o 16:30 v 1A1Tereza Štolcová, Archeologický ústav SAV v Nitre: Kniežacia hrobka z Popradu Matejoviec vo svetle najnovších výsledkov medzinárodného a multidisciplinárneho výskumu.Vstup na prednášky je voľný, nie je potrebné sa vopred ohlásiť.Aktualizácie prednášok sa uskutočňujú na ich profiloch vo Facebooku (pozri link).Ďalšie informácie radi poskytneme na klasarch@truni.sk

Témy záverečných prác na rok 2020/21

Témy záverečných prác, ktoré si môžu študenti zapísať v systéme MAIS od 1.11.2019 do 30.11.2019.Výber témy odporúčame konzultovať so školiteľomTÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC   Školiteľ: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.Výrobky z jantáru na severných hraniciach Panónie a v ich predpolí  Školiteľ: doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.Rímsky džbán/kanvica v germánskej domácnostiŠkoliteľ: doc. Dr. phil. Erik HrnčiarikBusta cisára Hadriána zo zbierky Evanjelického lýcea v BratislaveZobrazenie a funkcia nádob na mozaikách z Piazza ArmerinaŠkoliteľ: Mgr. Lucia Nováková, PhD.Anthesteria v archeologických dokladochŠkoliteľ: Mgr. Miroslava Daňová, PhD.Vyobrazenie Merkúra na rímskych gemách z CarnuntaŠkoliteľ: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.Tzv. melónový účes (datovanie a ikonografia)Doklady tesárskych a stolárskych nástrojov v dobe rímskejDextrarum iunctio v rímskom umení (ikonografia a symbolika)Drevené nádoby v barbarikuKeramika typu horreum   TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC Školiteľ: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.Podiel a význam Grékov na skýtskom umeníŠkoliteľ: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.Kult bohyne Nemesis vo svetle archeologických pamiatok z PanónieŠkoliteľ: doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.Neskororímsky (vojenský) opasok v PanóniiŠkoliteľ: doc. Dr. phil. Erik HrnčiarikVerejné stavby v maloázijských rímskych mestách/kolóniách (vo vybranom regióne)Victoria na rímskych historických reliéfochDekorácia podlahy v rímskych synagógachŠkoliteľ: Mgr. Lucia Nováková, PhD.Intramurálne pochovávanie v gréckom sveteŠkoliteľ: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.Nálezy vedierkovitých príveskov v barbarikuChronológia a výskyt tzv. čiaš s macedónskymi štítmi („Macedonian Shield Bowls“)Doklady ustajnenia koní vo vojenskom prostredí v provinciách Pannonia a NoricumDoklady ustajnenia zvierat v civilnom prostredí v provincii PannoniaArcheologické doklady sýpok v provinciách Pannonia a Noricum

Dendrochronológia v praxi..

V septembri 2019 sme s Archeologickým ústavom SAV v Nitre (Klaudia Daňová) v rámci výskumu slovenských riek Váh a Nitra pomáhali pri odoberaní dendrochronologických vzoriek kolegovi Mojmírovi Chomovi (http://dendrolab.sk/). Vzhľadom na zvýšenú hladinu rieky a pomerne slabú viditeľnosť bolo pre odoberanie väčšiny vzoriek potrebné ponoriť sa do rieky Váh. Vodné prostredie umožňuje na Slovensku zachovať organické materiály lepšie ako iné prostredia, preto sú informácie z tohto výskumu pre odborníkov mimoriadne cenné. Na základe nich potom dokážu doplniť históriu lokality a výsledky prezentovať verejnosti.Vzorky boli odobraté z drevených koštrukcií v rieke Váh pri Seredi, ktoré sme predtým zamerali, zdokumentovali a označili. Už počas odoberania sa dendrochronológovi podarilo zistiť, že koly vyrobili z listnatých (dub, ?) aj ihličnatých drevín. Konečná identifikácia stavieb bude dokončená v spolupráci s historikmi a archivármi.V dokumentácii lokalít v rieke Váh budeme pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, kedy očakávame zlepšenie viditeľnosti. Akcia sa uskutočnila ako súčasť plnenia vedeckých úloh v rámci grantu VEGA 2/0146/18: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt.

Slovenská klasická archeologička - Dr. Lucia Nováková.

Centrum vedecko-technickych informacii SR sa podieľa aktívne aj na popularizácii vedy a v cykle Slovenskí vedci predstavujú vedcov a bádateľov z rôznych odvetví.Naša kolegyňa Lucia Novakova je osobnosťou predstavenou v aktuálnej časti.Dokument sa natáčal na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a antickej Gerulate/ Múzeum mesta Bratislavy. 

Letné archeologické prieskumy na Váhu

V letných mesiacoch Katedra klasickej archeológie v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV (Klaudia Daňová) uskutočnili prieskum koryta Váhu pri meste Sereď, počas ktorého sme dokumentovali zachované drevené štruktúry mostov, ale ja iných, doposiaľ neidentifikovaných konštrukcií. Prieskumu na brehu sa zúčastnili aj kolegovia z Katedry tvorby krajiny Technickej univerzity vo Zvolene, ktorí s nami spolupracujú na riešení problematiky v grante VEGA 2/0146/18: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt. Vďaka ústretovosti pani M. Dikovej sme sa mohli zoznámiť aj s nálezmi z Váhu a dokumentáciou zmien jeho toku v Mestskom múzeu v Seredi.     Na výskume sa zúčastnili študenti Katedry klasickej archeológie, naši absolventi aj kolegovia zo súkromných archeologikcých spoločností. Všetci spolupracujeme s cieľom vzájomne sa učiť a spoločne vytvotiť metodiku výskumu pre tečúce rieky, ktorá by sa v budúcnosti dala využiť pre všetkých kolegov.     Miroslava Daňová