Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry klasickej archeológie

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA - 2% na podporu OZ - vzdelávanie v oblasti antickej kultúry a jej dedičstva

Činnosť a aktivity Katedry klasickej archeológie sú podporované aj občianskym združením PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA. Občianske združenie je zamerané na podporu vzdelávania v oblasti antickej kultúry a jej dedičstva a uchádza sa aj tento rok o Vaše  2% alebo 3% z dane.Ďakujeme!---Vážení kolegovia, absolventi, študenti, priatelia a priaznivci klasickej archeológie,obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našich aktivít formou poukázania 2% alebo 3% z Vašej dane z príjmu v roku 2018 v prospech občianskeho združenia PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA. Naše OZ je nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie profesionálov a laických záujemcov propagujúcich antickú kultúru, jej dedičstvo a tradíciu na území Slovenskej republiky. OZ úzko spolupracuje s Katedrou klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vzdelávanie v tomto odbore vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a venuje sa vedeckému bádaniu v oblasti klasickej archeológie doma i v zahraničí.Činnosť OZ je zameraná na:a) organizovanie vzdelávacích aktivít,b) podporu vedecko-výskumnej a popularizačnej činnosti,c) vydávanie vedeckej a popularizačnej literatúry,d) budovanie odbornej knižnice,e) budovanie zbierok ako základu múzea antiky,f) organizovanie odborných a vedeckých podujatí,g) organizovanie verejných prednášok, exkurzií a stretnutí pre záujemcov o antickú civilizáciu,h) uskutočňovanie prieskumu a výskumu na lokalitách v zahraničí,i) spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami.AKO POUKÁZAŤ 2% (3%) Z DANE Z PRÍJMU?I. Ak si podávate daňové priznanie sami:1. Vo formulári daňového priznania pre fyzické osoby sa nachádzajú kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Do nich je potrebné uviesť základné údaje o občianskom združení:Názov: PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICAPrávna forma: Občianske združenieSídlo: Hornopotočná 23, 918 43 TrnavaIČO: 379912132. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v stanovenej lehote (do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.II. Ak ste zamestnaní:1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.2. Na základe tohto Potvrdenia vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane.3. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte (výlučne na priložených tlačivách) do 30.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.Ďakujeme za Vašu priazeň a prosíme Vás zároveň, dajte vedieť o tejto možnosti venovať 2% alebo (3%) z dane aj Vašim známym, priateľom i kolegom v práci.   

Dr. Lucia Nováková prezentovala v Oxforde výsledky výskumu.

 V dňoch 09.-11.01. 2020 sa na Oxfordskej univerzite uskutočnilo stretnutie blízkovýchodných archeológov, združených v  Britskej asociácii pre archeológiu Blízkeho východu (British Association of Near Eastern Archaeology - BANEA). Katedru klasickej archeológie FF TU reprezentovala Dr. Lucia Nováková, ktorá vystúpila so spoločným príspevkom s Dr. Ahmadom Heidarim z Islamic Azad University, Birjand branch. Britská asociácia pre archeológiu Blízkeho východu je združením popredných odborníkov, ale aj nadšencov pre dejiny, archeológiu a kultúru tejto oblasti. Kladie za cieľ rozvíjať diskusiu, rozširovať aktuálne poznatky na rôzne témy a sprístupňovať ich širokej verejnosti. Prednášky sa zrealizovali v St. Cross College, Ashmoleovom múzeu a Stelios Ioannou School for Research in Classical and Byzantine Studies. Hlavnou témou konferencie boli “Kritické diskusie v archeológii Blízkeho východu,” s dôrazom na ohrozenie kultúrneho dedičstva a možnosti, ktoré prinášajú distančné metódy jeho dokumentácie.Množstvo zaujímavých informácií priniesli príspevky venované krajinnej archeológii. Vzťah medzi životným prostredím a človekom je mimoriadne aktuálna téma, ktorá rezonuje naprieč sektorom prírodovedných i spoločenských vedeckých odborov. Príspevok Dr. Novákovej a Dr. Heidariho s názvom “Archaeological landscape of central Birjand” odznel dňa 11.01. 2020 v sekcii Archeológia krajiny. Prednesený bol v Ashmoleovom múzeu (Ashmolean Museum of Art and Archaeology), ktoré je jedným z najstarších univerzitných múzeí na svete. Predstavili sa v ňom najnovšie výsledky archeologického výskumu z provincie Južný Chorasán vo východnom Iráne. Táto oblast je veľmi zaujímavá nielen kvôli množstvu zachovaných pamiatok, ale aj vzhľadom na unikátne geofyzikálne podmienky a aridnú klímu. Súčasťou konferencie boli panelové diskusie popredných odborníkov na vybrané témy. Dňa 09.1.2020 sa diskutovalo na tému „Vzťah medzi archeológiou a kultúrnym dedičstvom Blízkeho východu” (Randolph Sculpture Gallery, Ashmolean Museum) a 10.01.2020 na tému „Vízie archeologickej metodológie na Blízkom východe” (Auditorium, Wolfson College).Viac informácií nájdete tu: http://banealcane.org/banea/Foto: Dr. Tobias Kersten

Deň otvorených dverí - 29.január 2020

Už tradične budeme súčassťou aj Dňa otvorených dverí na Trnavskej univerzite.Záujemcovia o štúdium budú mať možnosť osobne prísť, porozprávať sa s budúcimi spolužiakmi alebo kolegami, prezrieť si prostredie Univerzity a zúčastniť sa "vzoriek" prednášok, ktoré Univerzita ponúka.Katedru klasickej archeolólogie bude reprezentovať doc. Vladimír Varsik s témou "Kam za antickou architektúrou na Slovensku?"Viac o udalosti: https://www.facebook.com/events/191204602066149/  

World Archaeological Congress bude aj s Katedrou klasickej archeológie!

 Katedra klasickej archeológie bude v spolupráci s Katedrou archeológie Masarykovej univerzity v Brne organizovať v júli 2020 samostatnú sekciu na Svetovom archeologickom kongrese (Wac-9).Témou je “Water & periphery: roads of water and roads in water“ a budú tam prezentované aj príspevky členov katedry z prostredia Strednej Európy (Miroslava Daňová) aj Blízkeho Východu (Lucia Nováková). Viac o výzve, témach a zameraní nájdete v obrazovej prílohe.Budeme sa tešiť na vaše prípadné príspevky alebo propagáciu! ĎakujemeVěra Klontza a Mirka DaňováAktualizácie sekcie môžete sledovať tu: https://www.facebook.com/events/478805552807736/    

Predvianočné stretnutie študentov a absolventov Katedry klasickej archeológie

Tradičné predvianočné stretnutie študentov, absolventov a pedagógov Katedry klasickej archeológie sa uskutoční v stredu 04.12.2018 na pôde Trnavskej univerzity.Akcia začne o 13:00 v aule 1A1, kde budú prezentované informácie, skúsenosti a zážitky uplynulého roka. Prihlásenie na prezentácie je možné do 20.11.2018 na miroslava.danovaAtruni.skProgram stretnutia: O 16:00 sa program presunie do priestorov jedálne, kde budú podávané občerstvenie a kuloárne informácie.Výška príspevku: - študenti klasickej archeológie - 5 EUR, - ostatní hostia a absolventi - 6 EUR. V cene je pre všetkých kapustnica, nealko, koláče, niečo slané, víno, priestory. Vyber financií a evidencia účastníkov prebiehajú v knižnici do 25.11.2018 (Tomáš Kolon a Milan Hrabkovský)

Trnavskí archeológovia sú súčasťou interdisciplinárneho prieskumu rieky Dunaj.

Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala v spolupráci s ďalšimi partnermi historicky prvý systematický prieskum dna Dunaja modernými metódami, ktorý bol zameraný na archeologické dedičstvo pod vodou. Akcia sa uskutočnila v pondelok 11.11.2019, na brehu a vo vodách pri rímskom vojenskom tábore Iža-Leánvár (okr. Komárno).Sonarový prieskum dna a jeho štruktúry zabezpečil geológ Michalom Hoffmanom (GEOtest/ Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky) a akcia sa uskutočnila za významnej podpory Poriečneho oddelenia Policajného zboru SR.Na akcii sa významne podieľali aj archeológovia Archeologického ústavu SAV - Ján Rajtár a Klaudia Daňová. Ján Rajtár upozornil na riziká výskumu spojené s výstavbou hrádze a ťažbou v 70. a 80.tych rokoch 20. storočia a upriamil pozornosť perspektívnu časť toku. Klaudia Daňová sa spolu s menovkyňou Miroslavou Daňovou (Katedra klasickej archeológie TrUni) podieľala na vytvorení metodiky prieskumu.Akcie sa zúčastnil aj študent Katedry klasickej archeológie Martin Z., ktorý sa venuje problematike rímskych prístavov; archeológ Róbert Daňo a potápačská inštruktorka Andrea Kiss.Získané dáta sú aktuálne vyhodnocované a archeológovia z Trnavskej univerzity a Archeologického ústavu SAV. Významné štruktúry (piliere, múry) zachytené na dunajskom dne budú v budúcnosti predmetom ďalšieho výskumu, už v spolupráci potápačmi.Použitá metodika bude súčasťou pripravovaného výstupu grantu VEGA 2/0146/18: Brody, mosty, diaľkové cesty. .. a prispeje k systematickému prieskumu slovenských riek.MDAutor fotografií: Andrea Kiss/AKITO diving; Miroslava DaňováNapísali o nás:https://www.teraz.sk/regiony/archeologovia-skumali-sonarom-dno-duna/430743-clanok.html    

Seminár a exkurzia v antickej Gerulate

V rámci seminára k rímskoprovinciálnej archeológii sme usporiadali malú exkurziu do antickej Gerulaty aj pre študentov ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia. Lokalitu a jej stručný vývoj nám predstavil doc. Vladimír Varsik, o kamenných pamiatkach a militáriách referovali Alenka a Tadeáš.Ďakujeme kolegyni Dr. Jaroslave Schmidtovej, ktorá si na našla čas a informovala nás o najnovších objavoch v Rusovciach a plánoch Mestského múzea v Bratislave s Múzeom antickej Gerulaty!