Skočiť na hlavný obsah

Architectura Archaeologica Antica je recenzovaný zborník vydávaný v elektronickej podobe (Open Source) Katedrou klasickej archeológie na FIlozofickej fakulte, Trnavskej univerzity v Trnave. Vznikol v roku 2019 ako priestor na publikáciu vybraných recenzovaných príspevkov tematicky spojených so zahraničnými exkurziami, ktoré katedra pravidelne organizuje.

Autormi príspevkov sú najmä študenti a absolventi Katedry klasickej archeológie. Jednotlivé čísla zborníkov sú obsahovo zamerané na konkrétne okruhy antickej architektúry, ktoré predstavujú čitateľom. Úvod zborníka je zameraný na prehľad problematiky a predstavenie základných pojmov, nasledujú príspevky spojené s lokalitou exkurzie aj z iných území.

Tematické zameranie: archeológia, architektúra, klasická archeológia, antika

Vychádza od: 2019

Periodicita: 1x ročne

Jazyk: slovenský

ISSN:  2729-8159

Hlavná redaktori: Miroslava Daňová, Tomáš Kolon

Kontakt: klasarch [at] truni.sk

 

Prehľad jednotlivých čísel

2023

Téma: Večera v Neapolskom zálive. Triclinium v rímskych vilách a hodovanie Rimanov.

Editori: Miroslava Daňová / Tomáš Kolon

Miesto exkurzie: Neapolský záliv (Pompeje, Herculaneum, Stabiae..) a Rím

 

2022

AAA4Téma: VÍŤAZNÉ OBLÚKY. Symbol rímskej vlády v každodennom živote.

Editori: Miroslava Daňová / Tomáš Kolon

Počet strán: 153

Miesto exkurzie: Kréta (hurá, konečne sme sa tam dostali.. )

Toto číslo zborníka vyšlo ako súčasť osláv 30. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave ;)

Anotácia: Zborník ARCHITECTURA ARCHAEOLOGICA ANTICA vznikol ako priestor, kde môžu primárne študenti a doktorandi publikovať svoje práce zamerané na problematiku antickej architektúry. Každé číslo má svoje tematické zameranie a čitateľ sa postupne dozvie viac o terminológii, dochovaných pamiatkach aj autentických antických zdrojoch, ktoré nás o monumentoch informujú. V ďalších častiach zborníka predstavujú študenti vybrané príklady antickej architektúry z rôznych častí Rímskej ríše.

Predložený štvrtý diel zborníka je zameraný na prezentovanie rímskych víťazných oblúkov. V úvodnej časti sa príspevky zaoberajú terminológiou, významom a symbolikou tohto monumentu na základe informácií z rôznych druhov antických prameňov (4 príspevky). Ďalšie dve samostatné časti sú venované téme víťazných oblúkov na území Itálie (5 príspevkov) a Galie (1 príspevok).

2021

Téma (a link): In aqua sanitas. Svet antických akvaduktov a zásobovanie vodou.

Editori: Miroslava Daňová / Tomáš Kolon

Počet strán: 150

Miesto exkurzie: Kréta (neuskutočnila sa kvôli epidémii COVID-19)

DOI: https://doi.org/10.31262/2729-8159/2021

Anotácia: Zborník príspevkov o antických vodovodoch je tretím exemplárom z plánovanej rady ARCHITECTURA ARCHAEOLOGICA ANTICA, zameranej na antickú architektúru. V úvodnej časti je predstavená základná terminológia antických akvaduktov, spôsob ich zhotovenia a zdroje informácií, z ktorých môžeme v dnešnej dobe vychádzať. Hlavná časť textu obsahuje príklady získavania a vedenia vody na území Stredomoria, vrátane Ríma, aj za hranicami Rímskej ríše. Autori príspevkov sa nesústredili len na zachovanú architektúru, ale zhromaždili aj informácie o najvýznamnejších umeleckých pamiatkach, zmienkach u antických autorov či zobrazeniach akvaduktov na iných pamiatkach.

2020

Téma (a link):Príbytky bohov. Chrámy, svätyne a héroá antického sveta.

Editori: Miroslava Daňová / Tomáš Kolon / Milan Hrabkovský

Počet strán: 107

Miesto exkurzie: Izrael, Jordánsko (neuskutočnila sa kvôli epidémii COVID-19)

ISBN: 978-80-568-0269-4
DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-568-0269-4/2020

Anotácia: Zborník príspevkov o antických chrámoch, svätyniach a héroách je druhým exemplárom z plánovanej rady ARCHITECTURA ARCHAEOLOGICA ANTICA, zameranej na antickú architektúru. V úvodnej časti je predstavená základná terminológia antických chrámov a nasledujú dva tematické okruhy zamerané na chrámy, svätyne a héroony na trase plánovanej exkurzie (Heliopolis, Petra) a na iných územiach Rímskej ríše (Pula, Aennona, Olbia). Architektúra svätýn, chrámov a héroonov pokrýva obdobie od klasického a helenistického obdobia až do neskorej antiky. Autori príspevkov sa nesústredili len na zachovanú architektúru, ale zhromaždili aj informácie o najvýznamnejších umeleckých pamiatkach, zmienkach u antických autorov či zobrazeniach chrámov v novoveku.

2019

Téma (a link):THERMAE & BALNEA. Vybrané kapitoly z rímskych kúpeľov.

Editori: Miroslava Daňová / Tomáš Kolon

Péčet strán: 110

Miesto exkurzie: Rím, Ostia (Taliansko)

ISBN: 978-80-568-0302-8
DOI: https://doi.org.10.31262/978-80-568-0302-8/2019 

Anotácia: Rímske kúpele sú pamiatkami na ktorých môžeme pozorovať vyspelosť rímskej architektúry (zásobovanie vodou, usporiadanie priestoru, konštrukcia stavieb, dekorácie priestorov). Vďaka informáciám z prác antických autorov poznáme aj pohľad Rimanov na kúpeľníctvo či konkrétne kúpele, vďaka čomu môžeme tento typ stavieb považovať za zrkadlo antickej civilizácie.
Publikácia Thermae et Balnea predstavuje svet rímskych kúpeľov slovenským čitateľom. Súčasťou publikácie sú názory antických autorov, prehľad vývoja rímskych kúpeľov, príspevky o známych aj menej známych kúpeľoch v Ríme, Malej Ázii a samostatný príspevok je venovaný aj stavbám podobných kúpeľom na Slovensku a v tesnom susedstve.
Zborník prác vznikol v roku 2019 ako doplňujúca publikácia k exkurzii do Ríma, ktorú zorganizovala Katedra klasickej archeológie pre svojich študentov.