Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Architectura Archaeologica Antica

Architectura Archaeologica Antica je recenzovaný zborník vydávaný v elektronickej podobe (Open Source) Katedrou klasickej archeológie na FIlozofickej fakulte, Trnavskej univerzity v Trnave. Vznikol v roku 2019 ako priestor na publikáciu vybraných recenzovaných príspevkov tematicky spojených so zahraničnými exkurziami, ktoré katedra pravidelne organizuje.

Autormi príspevkov sú najmä študenti a absolventi Katedry klasickej archeológie. Jednotlivé čísla zborníkov sú obsahovo zamerané na konkrétne okruhy antickej architektúry, ktoré predstavujú čitateľom. Úvod zborníka je zameraný na prehľad problematiky a predstavenie základných pojmov, nasledujú príspevky spojené s lokalitou exkurzie aj z iných území.

Tematické zameranie: archeológia, architektúra, klasická archeológia, antika

Vychádza od: 2019

Periodicita: 1x ročne

Jazyk: slovenský

ISSN:  2729-8159

Hlavná redaktori: Miroslava Daňová, Tomáš Kolon

Kontakt: klasarch@truni.sk

 

Prehľad jednotlivých čísel

2021

Téma: In aqua sanitas. Svet antických akvaduktov a zásobovanie vodou. (Pripravujeme)

Editori: Miroslava Daňová / Tomáš Kolon

2020

Téma (a link):Príbytky bohov. Chrámy, svätyne a héroá antického sveta.

Editori: Miroslava Daňová / Tomáš Kolon / Milan Hrabkovský

Počet strán:107

Miesto exkurzie: Izrael, Jordánsko (neuskutočnila sa kvôli epidémii COVID-19)

ISBN: 978-80-568-0269-4
DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-568-0269-4/2020

Anotácia: Zborník príspevkov o antických chrámoch, svätyniach a héroách je druhým exemplárom z plánovanej rady ARCHITECTURA ARCHAEOLOGICA ANTICA, zameranej na antickú architektúru. V úvodnej časti je predstavená základná terminológia antických chrámov a nasledujú dva tematické okruhy zamerané na chrámy, svätyne a héroony na trase plánovanej exkurzie (Heliopolis, Petra) a na iných územiach Rímskej ríše (Pula, Aennona, Olbia). Architektúra svätýn, chrámov a héroonov pokrýva obdobie od klasického a helenistického obdobia až do neskorej antiky. Autori príspevkov sa nesústredili len na zachovanú architektúru, ale zhromaždili aj informácie o najvýznamnejších umeleckých pamiatkach, zmienkach u antických autorov či zobrazeniach chrámov v novoveku.

2019

Téma (a link):THERMAE & BALNEA. Vybrané kapitoly z rímskych kúpeľov.

Editori: Miroslava Daňová / Tomáš Kolon

Péčet strán:110

Miesto exkurzie: Rím, Ostia (Taliansko)

ISBN: 978-80-568-0302-8
DOI: https://doi.org.10.31262/978-80-568-0302-8/2019 

Anotácia: Rímske kúpele sú pamiatkami na ktorých môžeme pozorovať vyspelosť rímskej architektúry (zásobovanie vodou, usporiadanie priestoru, konštrukcia stavieb, dekorácie priestorov). Vďaka informáciám z prác antických autorov poznáme aj pohľad Rimanov na kúpeľníctvo či konkrétne kúpele, vďaka čomu môžeme tento typ stavieb považovať za zrkadlo antickej civilizácie.
Publikácia Thermae et Balnea predstavuje svet rímskych kúpeľov slovenským čitateľom. Súčasťou publikácie sú názory antických autorov, prehľad vývoja rímskych kúpeľov, príspevky o známych aj menej známych kúpeľoch v Ríme, Malej Ázii a samostatný príspevok je venovaný aj stavbám podobných kúpeľom na Slovensku a v tesnom susedstve.
Zborník prác vznikol v roku 2019 ako doplňujúca publikácia k exkurzii do Ríma, ktorú zorganizovala Katedra klasickej archeológie pre svojich študentov.