Skočiť na hlavný obsah
Tradícia univerzitného vzdelávania na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity siaha k historickej Trnavskej univerzite, založenej v roku 1635.
 
Znovuobnovenie Trnavskej univerzity (1992) sa uskutočnilo 215 rokov od jej presídlenia, a to na geografických, historických a ideových základoch pôvodnej univerzity. V roku 1992 začínala Trnavská univerzita s dvoma fakultami - Fakultou humanistiky (dnes Filozofická fakulta) a Pedagogickou fakultou. Neskôr k nim pribudli Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (1994), Teologická fakulta (1997) a Právnická fakulta (1998). Obnovená Trnavská univerzita nadväzuje tak na prahu tretieho tisícročia na históriu, tradíciu, duchovné hodnoty a kresťanskú kultúru jednej z najstarších univerzít strednej Európy.
 
Filozofická fakulta je jednou zo zakladajúcich fakúlt dnešnej Trnavskej univerzity a k jej významným atribútom patrí historická kontinuita a akademická identita s pôvodnou Trnavskou univerzitou. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity patrí medzi najvýznamnejšie humanitne orientované pracoviská na Slovensku. O jej význame svedčí i rozsiahla publikačná činnosť jej vedecko-pedagogických pracovníkov, citačný ohlas a početná účasť na vedeckých grémiách, redakčných radách, výboroch a komisiách, tak doma ako aj v zahraničí. Trnavská univerzita sa umiestňuje na popredných miestach v hodnotení verejných vysokých škôl a fakúlt vykonávanom Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA). V oblasti humanitných vied bola v roku 2005 na 3. mieste v rebríčku kvality vysokých škôl na Slovensku, pri hodnotení grantových prostriedkov na 1 tvorivého pracovníka sa fakulta v roku 2005 a 2006 umiestnila na 4. mieste v rámci 23 slovenských fakúlt zaradených do skupiny „Humanitné vedy“. V roku 2006 sa Trnavská univerzita v oblasti humanitných vied umiestnila na 2. mieste, v roku 2007 na 3. mieste, v roku 2008 na 4., v roku 2009 na 3. mieste, v rokoch 2010, 2011 a 2012 na 4. mieste v celkovom hodnotení všetkých slovenských univerzít. V roku 2013 sa Filozofická fakulta umiestnila na šiestom mieste v rámci skupín svojich odborov, kde sa lepšie umiestnili najmä „filozoficko-prírodovedné“ fakulty.
Ak Vám teda nepostačujú dnes tak preferované praktické a užitočné zručnosti napr. v oblasti informačných technológii, ale zaujíma Vás skutočne široké a ucelené humanitné vzdelanie, strategické myslenie v súvislostiach a pokiaľ chcete prežiť roky vysokoškolského štúdia vo výnimočnej komunite vysokoškolských pedagógov a študentov, ktorí usilujú o nestranné hľadanie pravdy, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity sa môže aj pre Vás stať domovom.

Poslanie fakulty má nezastupiteľnú úlohu v štruktúre univerzity ako integrálneho celku. Má však aj svoj jedinečný vývoj, kde sa ctia tradície a súčasne uplatňujú požiadavky doby so zreteľom na perspektívy budúcnosti. „Facultas“ (lat). vyjadruje určitú schopnosť či talent, ktoré sú typické a jedinečné. Názov Filozofickej fakulty (philosophia) nás usmerňuje na lásku k múdrosti. Znak fakulty - Kristov monogram a lampa - symbolizuje hodnotu obetavej Lásky a svetlo Pravdy. A slová v znaku našej fakulty „Ab igne ignem“ (oheň z ohňa) sú výzvou odovzdávať tieto dary, talenty a hodnoty ďalej.