Skočiť na hlavný obsah

prof. PhDr. Eduard Droberjar, PhD.

  1. Invázia Svébov do Norika, Panónie a Itálie počas markomanských vojen

doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD.

  1. Komunikačné koridory na riečnych hraniciach Rímskej ríše

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik

      Téma podľa dohody 

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.

  1. Deviantný spôsob pochovávanie v antike
  2. Obchod, výmena a urbanizácia v neskorom antickom období v Anatólii/ Trade, Exchange, and Urbanization in Late Antique Anatolia

 

Témy doktorandského štúdia v študijnom programe klasická archeológia realizované v spolupráci s AU SAV:

PhDr. Karol Pieta, DrSc.

  1. Rímske mince u stredodunajských Germánov