Skočiť na hlavný obsah

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.

 1. Protektívne a rizikové faktory v kontexte kyberšikanovania a kyberviktimizácie u adolescentov

prof. Peter Halama, PhD.

 1. Osobnostné faktory optimálneho fungovania v období mladej dospelosti

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová

 1. Budovanie odolnosti voči nepodloženým presvedčeniam
 2. Intuícia vs. dôvera vo vedu ako most medzi politickou ideológiou a postojom ku kontroverzným spoločenským otázkam

doc. PhDr. Marian Špajdel, PhD., mim. prof.

 1. Sledovanie očných pohybov (eyetracking) v kontexte psychologickej diagnostiky

doc. PhDr. Peter Žitný, PhD.

 1. Senzivita voči nespravodlivosti v kontexte osobnostných a kognitívnych premenných

 

Témy doktorandského štúdia v študijnom programe psychológia realizované vo vedeckej časti na externej vzdelávacej inštitúcii – Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV:

Mgr. Magdalena Adamus, PhD.

 1. Dopady ekonomickej neistoty (prekarizácie) na epistemicky nepodložené presvedčenia a s nimi súvisiace maladaptívne správanie

PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD

 1. Kognitívne a sociálne prediktory nepodložených presvedčení

Mgr. Matúš Grežo, PhD.

 1. Konšpiračná mentalita a jej dopady na konštrukciu sociálnej reality: Od sociálnych noriem k normatívnemu správaniu

Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.

 1. Pôsobenie percipovaných zdrojov pracovného stresu a dostupných zdrojov zvládania záťaže na well-being a vzťah k práci u zdravotníckych pracovníkov
 2. Vzťah k práci a stratégie regulácie emócií u zdravotníckych pracovníkov s rôznou úrovňou reziliencie

prof. Peter Halama, PhD.

 1. Koncepty dôchodku: ich implikácie v rôznych fázach procesu adaptácie na dôchodok

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová

 1. Budovanie odolnosti voči nepodloženým presvedčeniam
 2. Intuícia vs. dôvera vo vedu ako most medzi politickou ideológiou a postojom ku kontroverzným spoločenským otázkam

Mgr. Jakub Šrol, PhD.

 1. Spoločenské príčiny a dôsledky dôvery konšpiračným teóriám
 2. Efekt morálneho odpútania sa ako psychologickej bariéry pro-environmentálneho správania