Skočiť na hlavný obsah

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

 1. Osobnostné a sociálne faktory budovania zmyslu života v období mladej dospelosti
 2. Charakteristiky rodinného prostredia ako prediktory prejavov agresivity v dospelom veku

prof. PhDr. Marian Špajdel, PhD.

 1. Sledovanie očných pohybov (eyetracking) v kontexte psychologickej diagnostiky

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.

 1. Vybrané psychologické faktory prispievajúce k rozvoju nadmerného užívania internetu
 2. Protektívne a rizikové faktory v kontexte kyberšikanovania a kyberviktimizácie u adolescentov
 3. Individuálne a existenciálne prediktory poruchy hrania (gaming disorder) u adolescentov

doc. Mgr. Michal Kohút, PhD.

 1. Rozkvet verzus tápanie: Socio-demografické a osobnostné prediktory optimálneho psychologického fungovania v období vynárajúcej sa dospelosti

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

 1. Budovanie odolnosti voči nepodloženým presvedčeniam
 2. Intuícia vs. dôvera vo vedu ako most medzi politickou ideológiou a postojom ku kontroverzným spoločenským otázkam

doc. PhDr. Peter Žitný, PhD.

 1. Senzitivita voči nespravodlivosti v súvislosti s osobnostnými a sociálno-kognitívnymi premennými

 

Témy dizeratčných prác, ktoré sú realizované v spolupráci s Ústavom experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV

Mgr. Magdalena Adamus, PhD.

 1. Dopady ekonomickej neistoty (prekarizácie) na epistemicky nepodložené presvedčenia a s nimi súvisiace maladaptívne správanie

PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.

 1. Štrukturálne a kognitívne faktory súvisiace s konšpiračnými presvedčeniami

Mgr. Matúš Grežo, PhD.

 1. Polarizovaná spoločnosť: Od nedôverčivej mentality k politickým postojom.

Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.

 1. Význam preferovaných spôsobov stratégie regulácie vlastných emócií pre well-being a vzťah k práci zdravotníckych profesionálov.

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

 1. Koncepty dôchodku: ich implikácie v rôznych fázach procesu adaptácie na dôchodok

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

 1. Konšpiračné presvedčenia v informačnej dobe: Ideologické vs. kognitívne prediktory
 2. Medzi-skupinový konflikt a interpersonálne dôsledky konšpiračných presvedčení

Mgr. Jakub Šrol, PhD.

 1. Spoločenské príčiny a dôsledky dôvery konšpiračným teóriám
 2. Psychologické bariéry pro-environmentálneho správania a možnosti ich redukcie