Skočiť na hlavný obsah

Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

 1. Politické, hospodárske a sociálne aspekty slovenského vysťahovalectva v 19. a 20. storočí
 2. Osobnosti slovenských dejín (19. a 20. storočie)
 3. Politické aspekty slovenského exilu po r. 1945 a r. 1948 – východiská a paralely
 4. Téma po dohode so školiteľkou

Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

 1. Dejiny vybraného kláštora v stredoveku
 2. Ohraničovanie majetkov na Slovensku v stredoveku
 3. Diplomatická analýza písomností vybraného hodnoverného miesta v 14. storočí
 4. Nemecké osídlenie západného Slovenska v stredoveku
 5. Štruktúra stredovekej spoločnosti vo vybranom meste (sociálna, zamestnanecká a národnostná stratifikácia)
 6. Historicko-geografická charakteristika vybraného územia (župy) v stredoveku (formovanie stredovekej kultúrnej krajiny)
 7. Trenčianske panstvo
 8. Osídlenie Malohontu v stredoveku
 9. Osídlenie Novohradskej župy alebo jej časti v stredoveku
 10. Osídlenie Ostrihomskej župy v stredoveku
 11. Osídlenie Tekovskej župy alebo jej časti v stredoveku
 12. Téma po dohode so školiteľom

Prof. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

 1. Tereziánske urbáre vybraných panstiev (analýza, porovnanie)
 2. Náboženské pomery vo vybranom meste, prípadne regióne v novoveku
 3. Hospodárske postavenie fár v novoveku
 4. Ľudové školstvo na vybranom území v novoveku
 5. Školstvo vo vybranom meste/oblasti v novoveku
 6. Biografia významnej osobnosti v novoveku
 7. Reformácia a rekatolizácia na vybranom území
 8. Dejiny vybraného panstva v novoveku
 9. Téma po dohode so školiteľkou

Prof. Mgr. Miloš Marek, PhD.

 1. Biografia niektorej významnej stredovekej osobnosti (napr. Mikuláš Kont)
 2. Šľachta v Trenčianskej stolici v období stredoveku
 3. Stredoveké dejiny vybraného šľachtického rodu (Podmanickovci, Lošonciovci atď)
 4. Dejiny osídlenia vybraného regiónu (stolice) v stredoveku
 5. Dejiny vybraného hradného panstva v stredoveku
 6. Kláštor paulínov v Marianke
 7. Téma vybraná podľa dohody so školiteľom.

Doc. Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.

 1. Pôsobenie cirkevných tajomníkov krajských a okresných národných výborov
 2. Pôsobenie tzv. vládnych zmocnencov vo vybraných biskupských úradoch v 50. a 60. rokoch 20. storočia
 3. Existencia a pôsobenie rôznych skupín tajnej cirkvi na Slovenku v rokoch 1948 – 1989
 4. Slovenský úrad pre veci cirkevné a jeho pôsobenie v rokoch 1949 - 1956