Skočiť na hlavný obsah

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA

občianske združenie na podporu vzdelávania v oblasti antickej kultúry a jej dedičstva

2% alebo 3% z dane

Vážení kolegovia, absolventi, študenti, priatelia a priaznivci klasickej archeológie,

obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našich aktivít formou poukázania 2% alebo 3% z Vašej dane z príjmu v roku 2022 v prospech občianskeho združenia PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA. Naše OZ je nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie profesionálov a laických záujemcov propagujúcich antickú kultúru, jej dedičstvo a tradíciu na území Slovenskej republiky. OZ úzko spolupracuje s Katedrou klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vzdelávanie v tomto odbore vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a venuje sa vedeckému bádaniu v oblasti klasickej archeológie doma i v zahraničí.

Činnosť OZ je zameraná na:

a) organizovanie vzdelávacích aktivít,
b) podporu vedecko-výskumnej a popularizačnej činnosti,
c) vydávanie vedeckej a popularizačnej literatúry,
d) budovanie odbornej knižnice,
e) budovanie zbierok ako základu múzea antiky,
f) organizovanie odborných a vedeckých podujatí,
g) organizovanie verejných prednášok, exkurzií a stretnutí pre záujemcov o antickú civilizáciu,
h) uskutočňovanie prieskumu a výskumu na lokalitách v zahraničí,
i) spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami.

OZ PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA podporuje organizovanie cyklu prednášok FORUM TYRNAVIENSE, naše exkurzie, konferencie a publikačnú činnosť.

V roku 2022 sa OZ Pro Archaeologia Classica finančne prispelo na exkurziu a seminár študentov do Museum Carnuntinum v Rakúsku.

 

 AKO POUKÁZAŤ 2% (3%) Z DANE Z PRÍJMU?

I. Ak si podávate daňové priznanie sami:

1. Vo formulári daňového priznania pre fyzické osoby sa nachádzajú kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Do nich je potrebné uviesť základné údaje o občianskom združení:

Názov: PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
IČO: 37991213

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v stanovenej lehote (do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

II. Ak ste zamestnaní:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
2. Na základe tohto Potvrdenia vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane.
3. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte (výlučne na priložených tlačivách) do 30.4.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ďakujeme za Vašu priazeň a prosíme Vás zároveň, dajte vedieť o tejto možnosti venovať 2% alebo (3%) z dane aj Vašim známym, priateľom i kolegom v práci.

 

 

carnunutm Carnuntum exkurzia carnunutm carnunutm

Foto: M. Daňová