Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zápis povinne voliteľných predmetov a  výberových predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2017/2018

Zdroj: 
Dekanát FF

1. Predzápis a zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne:

Predzápis

Prípravy predmetov: 05. 06. 2017 (od 8:00) — 07. 06. 2017 (do 7:59) (zverejnené pedagógom)

Prihlasovanie sa na predmety: 07. 06. 2017 (od 8:00) — 12. 06. 2017 (do 7:59)

(prístupné študentom)

Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 12. 06. 2017 (od 8:00) — 15. 06. 2017 (do 7:59)

(zverejnené pedagógom)

Zverejnenie výsledkov predzápisu: 15. 06. 2017 (od 8:00) — 16. 06. 2017 (do 7:59)

(prístupné študentom)

 

Zápis

Príprava predmetov: 16. 06. 2017 (od 8:00) — 20. 06. 2017 (do 7:59)

(zverejnené pedagógom)

Prihlasovanie sa na predmety: 20. 06. 2017 (od 8:00) — 26. 06. 2017 (do 7:59)

(prístupné študentom)

Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 26. 06. 2017 (od 8:00) — 29. 06. 2017 (do 7:59)

(zverejnené pedagógom)

Zverejnenie výsledkov: 29. 06. 2017 (od 8:00) — 30. 06. 2017 (do 7:59)

(prístupné študentom)

 

2. Predzápis má informatívny charakter, v rámci ktorého sa zisťuje záujem študentov o PV a V predmety. Po ukončení predzápisu je nevyhnutné, aby si študent definitívne zvolil PV a V predmety, ktoré sa predzápisom zredukovali o predmety, na ktoré sa nezapísalo dostatočný počet študentov. Povinne voliteľné predmety a výberové predmety sa otvoria ak sa na ne zapíše minimálne 5 študentov. Predzápisu a zápisu sa zúčastňujú len študijné programy, ktoré majú PV a V predmety.

3. Študenti v dennej aj externej forme štúdiaposledného ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí budú pokračovať v štúdiu na FF TU si budú zapisovať povinne voliteľné a výberové predmety prostredníctvom webového rozhrania, nie v systéme MAIS, v predpokladanom čase od 5. 6. 2017-09. 06. 2017. Výber PV a V predmetov je pre študentov záväzný. Pozorne sledujte informácie na webovej stránke fakulty.

     4. Povinné predmety do študijného plánu študentom zapíše študijné oddelenie.

     5. Študijné programy na akademický rok 2017/2018 sú zverejnené na stránke fakulty- www.ff.truni.sk.

      6.  Informácie o povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch sú k dispozícii v systéme MAIS - verejný portál:https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais.