Skočiť na hlavný obsah


Bakalársky stupeň štúdia: Absolvent bakalárskeho štúdia získa základy z dejín a teórie umenia a základné poznatky z dejín kultúry v celom časovom rozsahu od praveku po súčasnosť. Zároveň získa prehľad o pomocných vedách historických a základy vzdelania z oblasti filozofie a estetiky. Nadobudne základné zručnosti v oblasti samostatného výskumu a práce v teréne. Oboznámi sa s legislatívou týkajúcou sa ochrany kultúrneho dedičstva a múzejnej a galerijnej práce. Je schopný pokračovať v štúdiu na druhom stupni, alebo sa uplatní v praxi v rámci kultúrnych inštitúcií a po získaní doplnkového pedagogického štúdia aj pri výučbe na základných a stredných školách.

Prijímacie skúšky: Výberové konanie na základe výsledkov stredoškolského štúdia s prihliadnutím na profilové predmety: slovenský jazyk, anglický jazyk, náuka o spoločnosti.*Magisterský stupeň štúdia: Cieľom výučby odboru Dejiny a teória umenia je komplexná príprava absolventa tak, aby bol schopný odbornej aktivity vo sfére umenia a kultúry v organizáciách a na pracoviskách, ktorých zameranie určujú potreby umeleckého a kultúrneho rozvoja, ochrany kultúrneho dedičstva, výskumu i aktívnej podpory vzdelávacieho procesu národného spoločenstva. Študijný program Dejiny a teória umenia je koncipovaný širšie ako štúdium na tradičných sesterských katedrách; je zameraný na pochopenie zmyslu a vývoja umenia v širšom kultúrnom a náboženskom rámci premien spoločnosti. Popri hlbšom zameraní katedry na slovenské reálie sa zvláštna pozornosť venuje ochrane kultúrneho dedičstva a sakrálnemu výtvarnému umeniu, teórii a súčasnému umeniu a architektúre, umeleckým remeslám a základom muzeológie a múzejného manažmentu. Katedra spolupracuje s pracoviskami doma i v zahraničí, ktoré sa zaoberajú štúdiom umeleckých a kultúrnych javov blízkych slovenskému prostrediu formou prednášok a prácou na seminároch, cvičeniach, na odborných exkurziách doma i v zahraničí. Možnosť uplatnenia v praxi nachádzajú absolventi na pracoviskách Pamiatkového úradu, v galériách a múzeách, v inštitúciách zaoberajúcich sa kultúrnou činnosťou a ako pedagógovia na stredných a vysokých školách, kde by mali byť perspektívnymi, erudovanými vedeckými a pedagogickými pracovníkmi.

Prijímacie skúšky: Výberové konanie na základe výsledkov Bc. štúdia. Akceptujú sa prihlášky absolventov študijného programu Dejiny a teória umenia a príbuzných štud. programov s prihliadnutím (bonifikáciou) na profilové predmety: staršie dejiny svetového umenia a architektúry, mladšie dejiny svetového umenia a architektúry, dejiny kultúry, dejiny kultúry a architektúry na Slovensku.