Skočiť na hlavný obsah

Bakalársky stupeň štúdia: Absolvent získava v priebehu štúdia znalosti najmä v oblasti teórie politiky a dejín politického myslenia, komparatívnej politológie, moderných dejín, medzinárodných vzťahov, komunálnej a  sociálnej politiky, bezpečnostnej politiky a politickej filozofie. Absolvent bakalárskeho štúdia sa môže uplatniť v praxi v nižších stupňoch štátnej správy, v občianskych združeniach, politických inštitúciách, nadáciách a masovokomunikačných prostriedkoch, alebo vykonávať povolania v občiansky orientovaných inštitúciách a organizáciách tretieho sektora, redakciách odborných a spoločenských časopisov a nadáciách.

Prijímacie skúšky: Bez prijímačok. Výberové konanie na základe výsledkov stredoškolského štúdia. Uprednostňujú sa absolventi gymnázia (+ 50 bodov) s prihliadnutím na profilové predmety: slovenský jazyk, cudzie jazyky, dejepis, náuka o spoločnosti.

Magisterský stupeň štúdia: Uplatnenie v povolaniach vyžadujúcich osobnú komunikáciu, analytické myslenie, tvorbu stratégií, presviedčania a mienkotvorbu; napr.v štátnej správe, samospráve, politických organizáciách, médiách, v súkromných spoločnostiach, v rámci akademickej sféry a v občiansky orientovaných organizáciách tretieho sektora...

Prijímacie skúškyZákladnou podmienkou prijatia je absolvovanie bakalárskeho študijného programu Politológia a príbuzných študijných programov s prihliadnutím na profilové predmety:  medzinárodné vzťahy a dejiny diplomacie, komparatívna politológia a sociálna teória, politické dejiny a dejiny politického myslenia.