Skočiť na hlavný obsah

Bakalársky stupeň štúdia: Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Klasická archeológia nadobudne základné vedomosti o dejinách a vývoji antických civilizácií, o ich materiálnej a duchovnej kultúre a umení. Získa základný prehľad o dejinách rímskych provincií (osobitne podunajských), o ich materiálnej kultúre a umení a postavení Slovenska na hraniciach rímskeho sveta. Osvojí si praktické znalosti o terénnom výskume, o jeho metódach, technikách a dokumentácii. Je schopný samostatnej práce najmä v oblasti dokumentácie, základného spracovávania zbierkových fondov v múzeách a galériách, aj za pomoci odbornej literatúry. Zvládne organizáciu a techniku archeologického výskumu, najmä práce záchranného rázu, vrátane vyhotovenia základnej dokumentácie. Ovláda prácu spojenú s evidenciou pamiatok a ich ochranou v depozitároch múzeí a vedeckých inštitúcií. Absolvent sa uplatní ako technický pracovník v múzeách, pamiatkových úradoch a vedeckých inštitúciách, ako lektor v múzeách a galériách.

Prijímacie skúšky: Výberové konanie na základe výsledkov stredoškolského štúdia s prihliadnutím na profilové predmety dejepis, zemepis a cudzie jazyky.*Magisterský stupeň štúdia: Katedra klasickej archeológie vznikla v roku 1997 ako jediné pracovisko na Slovensku zabezpečujúce vzdelávanie v tomto študijnom odbore. Výučba sa zameriava na umenie, dejiny, kultúru a archeológiu antického Grécka, Ríma a rímskych provincií. Zahŕňa aj egejskú dobu bronzovú (minojská a mykénska civilizácia), dejiny staroveku (Egypt a Blízky východ) a archeológiu okrajových oblastí antického sveta (Skýti, Kelti, Trákovia, Kimerijci). Súčasťou študijného programu sú kurzy klasickej gréčtiny a latinčiny, ako aj súčasných svetových jazykov. Špecifikom štúdia je komparácia vývoja pravekej Európy s vyspelými civilizáciami v egejskej oblasti. Jej cieľom je poukázať na vzájomné vzťahy a vplyv antického Grécka a Ríma na historický vývoj v barbariku. Osobitný dôraz sa kladie aj na podunajské provincie. Súčasťou študijného programu je prax na terénnom archeologickom výskume a odborná exkurzia. Absolvent klasickej archeológie je pripravený na zvládnutie úloh teoretickej a praktickej povahy. Je schopný samostatnej vedeckej práce a riešenia teoretických problémov. Vie na profesionálnej úrovni zabezpečiť terénny archeologický výskum a používať moderné metódy a techniky. U absolventa sa predpokladá dobrá znalosť archeologického materiálu. Získaný archeologický materiál a odkryté objekty vie interpretovať, zaradiť do širších súvislostí a využiť pre syntézu. Pre širšiu medzinárodnú spoluprácu a získavanie najnovších vedeckých poznatkov a informácií je dôležitá znalosť najmenej dvoch svetových jazykov. Absolventi sa môžu uplatniť vo vedeckých, kultúrno–vzdelávacích a osvetových inštitúciách. Môžu pôsobiť na univerzitných pracoviskách i v teoretických ústavoch SAV so zameraním na klasickú archeológiu a všeobecnú a na dejiny umenia starovekých civilizácií. Ďalšie možnosti uplatnenia sú v múzeách, galériách, pamiatkových úradoch a v redakciách odbornej literatúry. Zameranie študijného programu umožňuje plnohodnotné uplatnenie aj v oblasti archeológie praveku a včasnej doby historickej, najmä okrajových oblastí antického sveta a rímskych provincií. Orientácia odboru je dobrým predpokladom aj pre prácu v širšej sfére inštitúcií, ktorých pracovná náplň vyžaduje humanitné vzdelanie (redakcie novín, časopisov, televízie, rozhlasu). Uplatnenie je možné aj v komerčnej sfére (cestovné kancelárie a pod.).

Prijímacie skúšky: Výberové konanie na základe výsledkov bakalárskeho štúdia. Akceptujú sa prihlášky absolventov študijného odboru Klasická archeológia s prihliadnutím (bonifikáciou) na profilové predmety: Antické Grécko, Antický Rím a Rímske provincie.