Skočiť na hlavný obsah

Bakalársky stupeň štúdia: V bakalárskom stupni štúdia poslucháči získavajú poznatky z propedeutických historických disciplín. Absolventi musia zvládnuť základné faktografické, teoreticko-metodologické a praktické znalosti v odbore. Absolventi študijného programu História dokážu aplikovať teoretické vedomosti z prípravných historických disciplín v praxi a vedia sa spoľahlivo orientovať v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti. Zvládnu koncipovanie odborných textov. Sú schopní samostatne riešiť úlohy a zároveň tvorivo spolupracovať v pracovných tímoch s pracovníkmi činnými v príbuzných povolaniach (archivármi, etnológiu, historikmi umenia). Majú predpoklady pokračovať v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia. Absolvent programu je schopný vykonávať základné pracovné postupy a dokumentačné činnosti v povolaniach: múzejný a galerijný pracovník, pracovník historických knižníc, archívov, pamiatkových ústavov, prípadne odborné práce vo vedeckých inštitúciách.

Prijímacie skúšky: Výberové konanie na základe výsledkov stredoškolského štúdia. Uprednostňujú sa absolventi gymnázia (+ 100 bodov).
 Magisterský stupeň štúdia: Absolvent odboru História získava v priebehu štúdia ucelené poznatky z pomocných vied historických, zo základov archívnictva, kompletné poznatky z národných a všeobecných dejín, základy dejín umenia a dejín verejnej správy. Okrem toho získa po paralelnom absolvovaní pedagogického minima pedagogickú spôsobilosť pre vyučovanie dejepisu na všetkých typoch stredných škôl, najmä na gymnáziách. Absolventi sa môžu uplatniť vo všetkých typoch archívov na Slovensku, v múzeách, v galériách ako aj vo všetkých inštitúciách, ktoré majú vo svojej činnosti podobnú náplň. Absolventi sú pripravení na prácu vo vedeckých ústavoch (Historický ústav, Jazykovedný ústav, Umenovedný, Národopisný ústav SAV, Pamiatkový ústav a pod.). Absolventi histórie spĺňajú podmienky prijatia i do rôznych centrálnych a osvetových inštitúcií, redakcií, dokumentačných stredísk a pod.

Prijímacie skúšky: Výberové konanie na základe výsledkov bakalárskeho štúdia s prihliadnutím (bonifikáciou) na profilové predmety štúdia (slovenské dejiny v plnom rozsahu, všeobecné dejiny v plnom rozsahu, archívnictvo, pomocné vedy historické, latinský jazyk v rozsahu 6 semestrov). Akceptujú sa iba prihlášky absolventov študijného odboru história alebo príbuzných študijných odborov: dejepis (v kombinácii) a archívnictvo a pomocné vedy historické.