Skočiť na hlavný obsah

Bakalársky stupeň štúdia: Absolvent študijného programu Filozofia má vedomosti zodpovedajúce základnej problematike filozofie pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia, a to najmä v oblasti základných filozofických disciplín ako sú dejiny filozofie, logika, teória poznania, ontológia a iné. Štúdium sa opiera o najnovšie poznatky vo filozofii a vo vede a je obohatené výkladom pôvodných filozofických textov, odbornými seminármi a vypracúvaním semestrálnych prác z profilových filozofických študijných predmetov. Rozsah a hĺbka vedomostí oprávňuje absolventa pokračovať v štúdiu odboru, prípadne v štúdiu 2. stupňa príbuzných odborov, pokiaľ to umožňujú ich študijné programy, alebo vykonávať povolania v príslušných oblastiach.

Prijímacie skúšky: Výberové konanie na základe výsledkov stredoškolského štúdia. Uprednostňujú sa absolventi gymnázia (+ 50 bodov) s prihliadnutím na profilové predmety: slovenský jazyk, cudzie jazyky, dejepis, náuka o spoločnosti.*Magisterský stupeň štúdia: Absolvent študijného programu Filozofia má komplexné a úplné vedomosti z filozofie, ktoré zodpovedajú hlbšiemu záberu do problematiky pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia, ako aj špecializované vedomosti z niektorej zo špecifických oblastí. Štúdium je obohatené výkladom pôvodných filozofických textov, odbornými seminármi a vypracúvaním semestrálnych prác študentov z profilových filozofických študijných predmetov. Rozsah a hĺbka absolventových vedomostí a zručností ho oprávňuje pokračovať v štúdiu filozofie ďalej (3. stupeň — PhD.), a to v odboroch Systematická filozofia alebo Dejiny filozofie (prípadne aj v štúdiu 3. stupňa odboru Logika a metodológia vedy, pokiaľ to umožňujú jeho študijné programy), alebo vykonávať povolania v humanitne orientovaných inštitúciách a organizáciách, organizáciách a inštitúciách tretieho sektora, pre inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky), redakcie odborných a spoločenských časopisov, kultúrno–spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia, vydavateľstvá odbornej literatúry, politické inštitúcie, štátnu a verejnú správu a masmédia. Absolventi môžu získať aprobáciu na vyučovanie filozofie, náuky o spoločnosti a etiky, ako aj etickej výchovy na stredných školách a iných školiteľských pracoviskách.

Prijímacie skúšky: Výberové konanie na základe výsledkov bakalárskeho štúdia. Akceptujú sa prihlášky absolventov študijného programu Filozofia, resp. Dejiny filozofie a príbuzných štud. programov s prihliadnutím (bonifikáciou) na profilové predmety: dejiny filozofie, teória poznania, resp. ontológia a filozofická etika resp. filozofická antropológia.