Skočiť na hlavný obsah

Bakalársky stupeň štúdia: Bakalársky študijný program sa zameriava na získanie základných teoretických vedomostí umožňujúcich porozumieť a aktívne používať základné sociologické pojmy a teórie, ako aj praktických metodologických zručností potrebných na zvládnutie prípravy sociologických výskumov a spôsobov ich interpretácie.

Prijímacie skúšky: Výberové konanie na základe výsledkov stredoškolského štúdia s prihliadnutím na profilové predmety: slovenský jazyk, anglický jazyk, náuka o spoločnosti.*


Magisterský stupeň štúdia: Absolvent získava rozsiahle teoretické a metodologické znalosti, poznatky a zručnosti, ktoré dokáže aplikovať v oblasti skúmania a analýzy sociálnych javov a problémov, ako aj špecializované vedomosti z iných špecializovaných oblastí ako sú štatistika, matematické modelovanie, sociálne a verejné politiky, rodové štúdie, migračné štúdie, politológia informatika apod. Získava schopnosť samostatne analyzovať aktuálne sociálne problémy, navrhovať riešenia sociálnych problémov v regiónoch a organizáciách v oblasti personálneho riadenia a ľudských zdrojov a realizovať výskumné projekty v sociálnej oblasti v rámci Slovenska a jeho regiónov, ako aj v rámci Európskej únie a inštitúcií a organizácií pôsobiacich na Slovensku a v Európskej únii.

Prijímacie skúšky: Výberové konanie na základe výsledkov bakalárskeho štúdia. Akceptujú sa prihlášky absolventov študijného programu Sociológia a príbuzných študijných programov s prihliadnutím na výsledky bakalárskej práce, štátnej záverečnej skúšky a hodnotenia profilových predmetov štúdia.