Skočiť na hlavný obsah

                                                                                                                                     


 

Stručná charakteristika katedry

Poslaním katedry etiky je poskytovať ucelené humanitné vzdelanie so zameraním na morálne a hodnotové aspekty spoločenského života. Dôraz je kladený na aplikovanú etiku, čo vytvára priestor pre široké uplatnenie absolventov vo verejnom a súkromnom sektore, štátnej službe a v oblasti výchovno-vzdelávacích inštitúcií.

Detailnejší obsah jednotlivých študijných programov dokumentujú povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety, ako aj prednášky zahrnuté v súbore bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

Katedra, pokiaľ ide o vedecko-výskumnú úroveň, sa usiluje aj o rozsiahlu vedecko-výskumnú činnosť realizovanú v domácom i zahraničnom prostredí.   


 

Opodstatnenie potreby etiky dnes

Etika je jednou z najstarších a najzákladnejších filozofických disciplín v dejinách ľudského poznania od čias Aristotela. Zaoberá sa filozofiou morálky, mravnými hodnotami, ako aj spôsobmi správania, ktoré robia ľudskú spoločnosť funkčnou. V modernej multikulturálnej spoločnosti na počiatku 21. storočia je dôležitosť etiky znásobená požiadavkou dlhotrvajúcej krízy hodnôt, a relativizáciou pravdy a morálnych noriem. Kriticko-teoretické vysvetlenia základných morálno-hodnotových kritérií a noriem a následná aplikácia v praxi, sú predpokladom zvládnutia náročných situácií, ktoré vyžadujú od súčasných ľudí nielen dobré, ale aj rýchle rozhodnutia. Cieľom etiky je zdôrazňovať univerzálnu platnosť morálnych hodnôt pravdy, dobra a krásy v dejinách, ako aj stále aktuálnu formáciu ľudí k spravodlivosti a k angažovanej aktivite pri sledovaní a zveľaďovaní spoločného dobra.

Štúdium a osvojovanie moderných metód, inšpirujúcich ľudstvo k vyššej humánnosti, korešpondujú so súčasnými trendmi, ktoré sa uplatňujú vo vyspelých demokratických krajinách a sú v súlade s ambíciami krajín EÚ. Etický apel zodpovednosti, má v súčasnosti širokospektrálny záber. Dotýka sa štruktúr, inštitucionálnej a legislatívnej pôsobnosti na všetkých úrovniach spoločnosti, vedeckých aplikácií, ktoré majú dosah na človeka a prírodu. Taktiež sa dotýka negociačných procesov a praktík, ako aj objektívnosti informácií až po autonómne morálne rozhodnutia a riešenie aktuálnych dilem na všetkých úrovniach spoločenského života. V súčasnosti sa zvyšuje potreba fundovaných odborníkov v oblasti aplikovanej etiky (sociálna etika, bioetika, etika komunikácie, internetu a reklamy, podnikateľská etika, politická etika, právna etika, deontologická etika, environmentálna etika, etika výchovy, etika vo verejnej správe, ako aj v policajnej, colnej a vojenskej oblasti a pod., ale tiež etika s osobitným zreteľom na globálne aktivity, ktoré podporujú prežitie ľudstva v súlade s požiadavkami otvoreného dialógu, tolerancie a solidarity. Nových profesionálnych odborníkov v oblasti etiky vyžadujú aj demografické prognózy, rozširovanie svetového trhu, neustále sa zvyšujúce životné nároky späté s enormným konzumom, s urbanizáciou a s narastajúcimi problémami súvisiace s migráciou, emigráciou a požiadavkami etnických menšín. Štúdium etiky má zásadným spôsobom prispieť k výchove, ktorá by výrazne ovplyvnila sociálne spolunažívanie a tvorivosť v zmysle vyššej humánnosti.