Skočiť na hlavný obsah

História katedry

Sme druhým najstarším politologickým pracoviskom na Slovensku. Politológia sa na Trnavskej univerzite začala vyučovať v roku 1992, pôvodne v rámci Katedry sociálno-politických vied, z ktorej v roku 1994 vznikla aj Katedra politológie. Vznik Trnavskej univerzity v roku 1992 podporili mnohé významné domáce a zahraničné osobnosti, medzi nimi aj svetoznámy filozof Karl Raimund Popper. Počas 30-ročnej existencie politológie na Trnavskej univerzite sa na jej vyučovaní podieľali mnohí významní odborníci politickej vedy (prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc., prof. PhDr. Jan Škaloud, CSc.), právnej vedy (prof. JUDr. Alexandra Krsková, CSc., prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc., prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.), histórie (PhDr. Ľubomír Lipták, DrSc., PhDr. Ivan Kamenec, CSc.), ekonómie (prof. Ing. Ján Lisý, CSc., prof. Ing. Otto Sobek, CSc.) či kultúry (prof. PhDr. Milan Hamada, DrSc.) a ďalší. Vedúcimi katedry v jej doterajšej histórii boli JUDr. Ing. Ivan Šimko, doc. PhDr. František Bielik, CSc. a prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. Súčasným vedúcim je Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

V doterajšej publikačnej, vedeckej a pedagogickej činnosti sa katedra venovala najmä otázkam demokratickej transformácie, vzťahu politiky a etiky, vyrovnávaniu sa s totalitnou minulosťou, dejinám a vývoju slovenského politického myslenia, politickým dejinám Slovenska a problematike európskej integrácie.

Pracovníci Katedry politológie spolupracovali na riešení množstva vedeckých grantov, z ktorých vyberáme:
 

  • KEGA č. 3/3196/05 Aktuálne problémy politickej vedy; doba riešenia 2005-2007;
  • Demokracia ako priestor k zodpovednému prístupu mladej generácie, doba riešenia 2006-2009, projekt realizovaný s finančnou podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne a mesta Trnava;
  • VEGA č. 1/0267/10 Analýza totalitarizmu, jeho pôvod a riziká návratu; doba riešenia 2010-2011;
  • VEGA č. 1/0209/10 Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia; doba riešenia 2010–2011, hlavný riešiteľ Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
  • VEGA č. 1/0091/14 Vplyv sociálneho učenia katolíckej cirkvi na politické myslenie na Slovensku; doba riešenia 2014-2016, hlavný riešiteľ prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.;
  • VEGA č. 1/0131/18: Európa v pohybe. Multikauzalita súčasnej krízy demokracie a nárastu extrémistických nálad v Európe, doba riešenia 2018-2021, hlavný riešiteľ prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.;
  • KEGA 008TTU-4/2019 Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie, doba riešenia 2019-2021, hlavný riešiteľ PhDr. Pavol Krištof, PhD.

Granty riešené v súčasnosti:

  • KEGA 016TTU-4/2020 Nové objavy vo výskume dejín slovenského politického myslenia a ich implementácia do študijných materiálov; hlavný riešiteľ PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.;
  • VEGA č. 2/0035/22 Ivan Dérer v kontexte (česko)slovenskej politiky 20. storočia; hlavný riešiteľ PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.

 

Prečítajte si rozhovor s PhDr. Tomášom Jahelkom, Ph.D. o štúdiu na našej katedre:

"Politológ musí rozumieť vývoju spoločnosti a štátu"

 

Profil katedry

Cieľom našej katedry je poskytnúť vzdelanie, ktoré umožní kriticky porozumieť fenoménu politiky, jej procesom, inštitúciám a ďalším dôležitým spoločenským oblastiam. Okrem profilových predmetov z odboru Politické vedy (medzinárodné vzťahy, dejiny diplomacie, politické dejiny, dejiny politického myslenia, teória politiky, komparatívna politológia, sociálna politika, verejná správa, volebné a stranícke systémy a ďalšie) je na našej katedre venovaná zvláštna pozornosť dejinám slovenského politického myslenia, politickej filozofii, problematike moderných ideológií a totalitarizmu.

 

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na štúdium na našej katedre prebieha v súčasnosti bez prijímacích skúšok.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je preukázanie sa maturitným vysvedčením.

Podmienkou prijatia na magisterské štúdium je absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia a preukázanie sa bakalárskym diplomom z politológie alebo z príbuzných spoločenskovedných a humanitných študijných odborov, napríklad: filozofia, história, medzinárodné vzťahy, európske štúdiá, právo, sociológia, verejná politika, verejná správa, bezpečnostné štúdiá, marketingová komunikácia a pod.

 

Uplatnenie absolventov

Štúdium politológie na našej katedre absolvovalo doteraz viac ako 400 študentov a študentiek. Naši absolventi sa úspešne uplatňujú v štátnej správe (ministerstvá, štátne agentúry), v samospráve, v bankovom sektore, v akademickej a mediálnej sfére a v neposlednom rade v súkromnom sektore. Po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia môžu pôsobiť aj ako učitelia na stredných školách.

 

 

 

Kontakt

Katedra politológie
Filozofická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
tel.: +421 33 5939 374
e-mail: politol [at] truni.sk

Facebook