Skočiť na hlavný obsah

V roku 1992 bola v Trnave obnovená univerzita, ktorá nadväzovala na živú tradíciu pôvodnej Trnavskej univerzity (1635 - 1777). Jednou z jej fakúlt bola Filozofická fakulta, súčasťou ktorej bola od počiatku katedra histórie.

Výučba sa dnes uskutočňuje vo všetkých troch stupňoch štúdia - bakalárskom (Bc.), magisterskom (Mgr.) a doktorskom (PhD.). Študenti tak môžu kontinuálne postupovať štúdiom v ucelenom systéme až po získanie titulu doktora filozofie (PhD.). Študijný program pozostáva z kombinácie prednášok, seminárov a cvičení (bakalársky stupeň 6 semestrov, magisterský 4 a doktorský 6) a ich štruktúra vyplýva z celkového všeobecnohistorického zamerania katedry.

Budúci bakalári sa pod vedením profesionálov učia orientovať vo výskume histórie a získavajú základné remeselné zručnosti, bez ktorých sa nezaobíde žiaden historik. Počas svojho štúdia študenti absolvujú nielen prednášky zamerané na slovenské a všeobecné dejiny, ale aj špecializované semináre a cvičenia, rozvíjajúce historické myslenie a kritický prístup k prameňom.

Študenti magisterského stupňa môžu vhodným výberom predmetov prehĺbiť svoju špecializáciu na konkrétne historické obdobie (stredovek, novovek, moderné dejiny) a navyše získavajú špeciálne jazykové zručnosti dôležité pre úspešné zvládnutie historických prameňov a literatúry.

Kvalitné personálne obsadenie katedry renomovanými profesormi a docentmi dovoľuje absolventom pokračovať v štúdiu na doktorandskom stupni štúdia, kde uplatňujú v samostatnej vedeckej práci všetky znalosti získané predchádzajúcim štúdiom s možnosťami konzultácií a diskusií nielen so svojimi vyučujúcimi, ale aj ďalšími domácimi a zahraničnými špecialistami.

Popri samotnom štúdiu sa študenti histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity majú možnosť zúčastňovať špeciálnych prednášok pozvaných hostí, vedeckých konferencií a odborných exkurzií doma aj v zahraničí (z posledných možno spomenúť Provensálsko alebo Bretónsko).

Vo všeobecnosti je štúdium histórie zamerané na pestovanie slobodného kritického myslenia a nezávislého historického výskumu dejín Slovenska aj v širšom kontexte strednej Európy. Absolvent odboru histórie získa v priebehu štúdia nielen ucelené poznatky zo samotných dejín (slovenských a všeobecných), ale aj z príbuzných odborov historickej vedy. Jeho budúce pôsobenie tak nezostáva úzko ohraničené len na akademickú pôdu alebo pamäťové inštitúcie (archívy, múzeá, galérie, pamiatkové úrady), ale medzi našimi absolventmi môžeme nájsť aj novinárov, televíznych a rozhlasových redaktorov, gymnaziálnych učiteľov, spisovateľov či vyšších štátnych úradníkov. Tí všetci dnes prispievajú k formovaniu verejného priestoru v Slovenskej republike.

 


Kontakt

Katedra histórie

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Hornopotočná 23

917 00 Trnava

Tel. 033/5939374

e-mail: ff_katedra.historie [at] trnavauniversity.onmicrosoft.com

qr code

Facebook link:

https://www.facebook.com/KatedraHistorieTU

Instagram link:


História