Skočiť na hlavný obsah

Pre najnovšie informácie a oznamy sledujte Aktuality katedry psychológie.

 

Katedra psychológie patrí k zakladajúcim pracoviskám Fakulty humanistiky (v súčasnosti Filozofickej fakulty) na obnovenej Trnavskej univerzite (1992). Svojím zameraním nadväzuje na tradíciu, kultúru a hodnoty pôvodnej Trnavskej univerzity (1635-1777), ako jednej z najstarších univerzít strednej Európy. Základnou úlohou Katedry psychológie na FF TU je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore psychológia na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, ako aj rozvoj psychológie ako vedy prostredníctvom realizácie výskumných aktivít.

Okrem týchto základných aktivít sa katedra psychológie podieľa aj na uplatňovaní psychologických poznatkov v praxi a to najmä v rámci psychologického poradenstva v Centre podpory študentom Trnavskej univerzity a v rámci podpory študentov so špecifickými potrebami na Filozofickej fakulte. Participuje tiež na zvyšovaní odbornej pripravenosti psychológov v praxi ako aj odborných pracovníkov v príbuzných disciplínach prostredníctvom výcvikových kurzov a seminárov. Tieto aktivity sú realizované aj v spolupráci s mimo-univerzitnými inštitúciami (napr. občianske združenie Pomoc obetiam násilia).

 

Vysokoškolské vzdelávanie

 

V rámci vysokoškolského vzdelávania máme akreditované štúdium v odbore psychológia na bakalárskom (denná aj externá forma), magisterskom stupni (denná forma), aj doktorandské štúdium v odbore Všeobecná a experimentálna psychológia. V závislosti od jednotlivých stupňov štúdia sprostredkováva katedra študentom potrebné poznatky a spôsobilosti pre uplatnenie sa v rôznych oblastiach sociálneho a hospodárskeho života, v prípade magisterského a doktorandského štúdia najmä pre uplatnenie sa v profesii psychológa v jednotlivých odboroch psychologickej praxe a výskumu. Okrem týchto foriem štúdia katedra psychológie zabezpečuje aj rigorózne konanie.

Veda a výskum

Katedra psychológie FF Tu sa snaží o vytvorenie priestoru pre tvorivú diskusiu rôznych teoretických prístupov z rozmanitých oblastí psychológie a príbuzných disciplín. Výsledkom je naozaj široké vedecko-výskumné zameranie katedry, čo sa odráža v širokom spektre vedecko-výskumných aktivít. Vedecko-výskumné aktivity na katedre sa realizujú prostredníctvom grantových projektov, ktoré reflektujú aktuálne požiadavky a problémy psychologickej teórie a praxe, ako aj prostredníctvom organizovania vedeckých podujatí. Vedecko-výskumné aktivity na katedre sa týkajú nasledovných oblastí:

  • procesy myslenia a rozhodovania, analogické myslenie
  • psychometria, teória odpovede na položku
  • senzorická percepcia, neurokognitívne mechanizmy pozornosti, funkčná asymetria mozgových hemisfér vo vzťahu ku kognitívnym schopnostiam
  • integrálna psychologická antropológia v dimenzionálnej perspektíve
  • sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách
  • zmysel života a hodnoty, teórie pripútania
  • šikanovanie na školách z hľadiska sociálno-kognitívnej analýzy
  • psychická regulácia mravného konania, jej vývin a poruchy
  • socio-kultúrne a individuálne aspekty väzby na miesto
  • noetické a axiologické aspekty v štruktúre osobnosti

Pracovníci katedry publikujú výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, monografiách a zborníkoch. Popri tom je na katedre vydávaná vlastná vedecká aj odborná literatúra (najmä periodikum Acta Psychologica Tyrnaviensis), ktorá prezentuje výsledky výskumu realizovaného na katedre a slúži aj ako učebný text pre študentov.

Výskumné laboratórium

Katedra disponuje komplexným prístrojovým vybavením, ktoré umožňuje sledovať elektrickú aktivitu mozgu (profesionálny 28 kanálový EEG prístroj), merať fyziologické reakcie tela ako napr. pulzovú frekvenciu a jej variabilitu (HRV), kožno-galvanickú reakciu (SCR, SCL) a elektromyografiu (EMG). Eyetrackery (infračervené očné kamery) nám umožňujú mapovať s vysokou presnosťou (0,5 stupňa) a vysokou časovou rozlišovacou schopnosťou (150 Hz) na aké miesto sa človek pozerá - môžeme napr. sledovať rozdiely v zameriavaní pozornosti a odhaľovať vedomé aj automatizované/nevedomé reakcie. Laboratórium umožňuje realizovať výskum v oblasti psychológie a kognitívnej neurovedy v medzinárodnej kvalite.

 

 

Naši študenti a OZ Pomoc obetiam násilia

Občianske združenie "Pomoc obetiam násilia" funguje v Trnave na Trhovej ulici už viac ako 20 rokov a ponúka psychologickú, sociálnu a právnu pomoc ľudom, ktorí sa stali obetami násilia akéhokoľvek druhu. Od vzniku trnavskej pobočky Poradňa PON Trnava slúži ako stážové pracovisko pre študentov Trnavskej univerzity v Trnave, pre psychológov, právnikov i sociálnych pracovníkov, ktorí tu majú možnosť získať prvé praktické skúsenosti v študovaných odboroch.

Početne najviac sú v trnavskej pobočke Poradne pre obete násilia zastúpení najmä študenti z FF TU - Katedry psychológie, ktorí sa aktívne podieľajú na poskytovaní podporných psychologických služieb nielen v rámci odbornej praxe, ale aj ako dobrovoľníci asistenti. Ročne to býva okolo 15 až 20 poslucháčov psychológie. Väčšinou začínajú s písomnou agendou klientely a doprovodom obetí na políciu, súdy, úrady. Po zabsolvovaní povinne voliteľných predmetov Pomoc obetiam násilia a Poradenstvo obetiam násilia v rámci študijného programu psychológia majú možnosť po krátkom zácviku vyskúšať " krízové poradenstvo obetiam priamo v praxi " pod supervíziou. Je to zároveň príležitosť pre konfrontovanie teórie so živou praxou. V poradni PON zužitkovávajú nadobudnuté poznatky získané vo viacerých študijných predmetoch v ich odbore. Prax a dobrovoľníctvo je pre nich výzvou, ktorá ich núti naučené z kníh kriticky zhodnocovať, analyzovať, flexibilne a tvorivo prepájať podľa kontextu situácie konkrétneho klienta - človeka v núdzi. Touto všeobecne prospešnou prácou pre trnavský kraj nielen osobnostne, ale aj profesne dozrievajú získavaním cenných skúseností. V roku 2019 a 2020 študenti psychológie a práva pomohli zachrániť a udržať celoslovensky pôsobiacu neziskovú organizáciu Pomoc obetiam násilia, ktorá zabezpečuje bezplatné komplexné poradenské služby pre obete i svedkov trestných činov cez ambulantné poradne v Bratislave, Trnave, Nitre a Žiline.

 

 

Trojdimenzionálne chápanie človeka

Osobitosťou Katedry psychológie FF TU je to, že vychádza z chápania človeka ako trojdimenzionálnej osoby, ktorá má telesnú, psychickú a duchovnú (noetickú) dimenziu. Psychológia je chápaná ako pomáhajúca profesia, smerujúca k zlepšovaniu kvality a zmysluplnosti života človeka, zdôrazňujúca úctu k životu a rešpektujúca a oceňujúca hodnotu každého človeka. Preto sa popri iných psychologických teóriách a metódach v študijnom programe aj vo výskumných aktivitách obzvlášť prihliada na psychologické teórie a metódy, ktoré berú do úvahy a rozvíjajú aj duchovnú dimenziu človeka.