Skočiť na hlavný obsah

odvaha myslieť

Katedra filozofie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave sa profiluje v dvoch základných smeroch. Prvým je vzdelávacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na štúdium dejín filozofie a jednotlivých filozofických prúdov a škôl, ktoré významne prispeli k rozvoju vzdelania v jeho dejinách. Dôraz kladieme na štúdium textov a filozofickej literatúry. Zároveň sa snažíme oboznamovať študentov aj so základnými disciplínami a problémami filozofie (epistemológia, metafyzika, etika, metodológia a filozofia vedy, estetika, antropológia), ktoré tvoria súčasť bakalárskeho štúdia, hlbšie sa rozvíjajú v magisterskom stupni štúdia a špeciálne orientácie nadobúdajú v doktorandskom štúdiu filozofie.


Druhou súčasťou katedrovej profilácie je vedecká a výskumná činnosť. Vo vedeckovýskumnej práci sa zamestnanci katedry venujú najmä vybraným otázkam dejín filozofie, vzťahu filozofie a iných vedných disciplín či na človeka a kultúru orientovaným skúmaniam. Súčasťou vedeckovýskumných aktivít sú fenomenologické štúdiá, ktoré sa zameriava na domácu a zahraničnú spoluprácu s filozofickými inštitúciami rozvíjajúcimi fenomenologický výskum s ohľadom na súčasné problémy spoločnosti, vedy, existencie, umenia a kultúry.

Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame (@katedra_filozofie_ff_tu)

Pozrite si aj naše krátke video Odvaha myslieť


Partnerstva