Skočiť na hlavný obsah

Katedra sociológie patrí k zakladajúcemu pracovisku Fakulty humanistiky (v súčasnosti Filozofickej fakulty) na obnovenej Trnavskej univerzite (1992). Svojím zameraním nadväzuje na tradíciu, kultúru a hodnoty pôvodnej Trnavskej univerzity (1635-1777), ako jednej z najstarších univerzít strednej Európy. Základnou úlohou Katedry sociológie na FF TU je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore sociológia a rozvoj sociologického poznania prostredníctvom publikačných a vedecko-výskumných aktivít pracovníkov katedry. 

Cieľom štúdia sociológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity je dôkladné osvojenie poznatkov o spoločnosti a svete, v ktorom sa človek nachádza a pôsobí. Študentom pomáha pochopiť štruktúru spoločnosti, rôznorodosť spoločenských inštitúcií, foriem spoločenského konania a umožní im orientovať sa v spoločenských javoch a vzťahoch a vo vnímaní spoločenských a individuálnych problémov rôznych typov vo vzájomných súvislostiach. Absolventi študijného programu Sociológia sú vedení k samostatnosti, k uvedomeniu si tradičnej hodnoty vzdelania v zmysle slobodného bádania a k rešpektovaniu pluralizmu prístupov v súčasnej sociológii.

Bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň štúdia sociológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity je akreditovaný Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

 


Katedra sociológie
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

Miestnosť č. 311, 3. poschodie

Telefónne číslo: +421 33/5939 374

sociol [at] truni.sk