Skočiť na hlavný obsah

Charakteristika

Už od svojho založenia pri obnovení Trnavskej univerzity v Trnave v roku 1992 je odbor Vedy o umení a kultúre koncipovaný širšie ako štúdium na tradičných sesterských katedrách dejín umenia. Základom špecifickej výučby je pochopenie umenia v širšom kultúrnohistorickom ako i filozoficko-estetickom kontexte. Katedra sa venuje širokému prehľadu dejín výtvarného umenia vo všetkých jeho prejavoch a obdobiach, teda až po súčasnosť a zároveň širokej teoretickej základni prípravných predmetov a predmetov vedecky presahujúcich základný rámec dejín umenia. Formou prednášok a aktívnou prácou na seminároch, cvičeniach, odborných exkurziách doma a v zahraničí, možnosťou odbornej praxe, sa budúci absolventi špecializujú na konkrétne oblasti v problematike dejín umenia. Zvlášť prínosnými v tejto oblasti sú študentské praxe v oblasti pamiatkovej starostlivosti, ktoré absolventa priamo pripravujú na možnosť uplatnenia v tejto oblasti.

Cieľom výučby odboru Vedy o umení a kultúre je komplexná príprava absolventa vysokej školy tak, aby bol schopný odbornej aktivity vo sfére umenia a kultúry v organizáciách a na pracoviskách, ktorých zameranie určujú potreby umeleckého a kultúrneho rozvoja, ochrana kultúrneho dedičstva, rozvoj umeleckej činnosti, výskum a aktívna podpora vzdelanostného procesu. Uplatnenie v praxi nachádzajú absolventi Katedry dejín a teórie umenia na úradoch pamiatkovej starostlivosti, v oblastných galériách a múzeách, v inštitúciách zaoberajúcich sa kultúrnou činnosťou, kde sú perspektívnymi, odborne erudovanými vedeckými a pedagogickými pracovníkmi. 

Kontakt

Katedra dejín a teórie umenia

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Hornopotočná 23

917 00 Trnava

Tel. 033/5939374

e-mail. datu [at] truni.sk

 

Partnerské inštitúcie

Seminár dějin umění Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

Link https://www.phil.muni.cz/dejum/