Skočiť na hlavný obsah

Klasické jazyky sú najstarším filologickým študijným odborom univerzít európskeho kultúrneho a civilizačného okruhu. Bez ich štúdia nie je možné poznávať a chápať nielen kultúru a civilizáciu antického Stredomoria, ale ani kultúru európskych národov v jej integrite. Bez ich štúdia nemožno vedecky skúmať a interpretovať ani slovenskú literatúru, kultúru a civilizačné tradície.
V drvivej väčšine európskych krajín rozvíjajú etablované univerzity tento odbor (spravidla pod tradičným názvom klasická filológia ), a to ako jeden z kľúčových študijných odborov i na viacerých univerzitách v krajine (napr.: Budapešť, Viedeň, Tübingen, Praha, Brno, Krakov, Lvov, Oxford, Cambridge).
Katedra klasických jazykov vznikla v roku 1992 ako jedna zo zakladajúcich katedier obnovenej Trnavskej univerzity a jej prvoradým cieľom je zabezpečovanie a výučba obligátnych fundamentálnych disciplín klasickej filológie. Výučba sa zameriava najmä na zvládnutie gramatiky latinského jazyka a na preklad a výklad diel predpísaných antických autorov. Neodmysliteľnú súčasť klasickej filológie tvorí grécistika, ktorej výučba prebieha v kurzoch gréckeho jazyka.
Pedagogický proces sa ďalej orientuje na získavanie vedomostí z antických literatúr, ako aj na zachytenie poznatkov o starovekých dejinách a civilizácii. V pedagogickom procese i v rovine vedeckého výskumu medzi priority katedry patrí výskum tradícií antiky v novších historických obdobiach (humanizmus, barok), a to najmä so zreteľom na výskum latinskej spisby z produkcie prvej Trnavskej univerzity.
Doteraz (2016) absolvovalo štúdium na katedre vyše 70 študentov, z ktorých sa viac ako polovica uplatnila v odbore. Absolventi klasickej filológie majú možnosť na katedre vykonať rigoróznu skúšku a po obhájení práce získať titul PhDr.


Kontakt

Katedra klasických jazykov

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Hornopotočná 23

917 00 Trnava

Tel. 033/5939363

email. klasjaz [at] truni.sk ()target="_blank"