Skočiť na hlavný obsah

Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave je v súčasnosti jedinou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku poskytujúcou jednoodborové kreditové štúdium v odbore klasická archeológia vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania (Bc, Mgr, PhD).

Výučba sa zameriava na umenie, dejiny, kultúru a archeológiu antického Grécka, Ríma a rímskych provincií. Zahŕňa aj egejskú dobu bronzovú (minojská a mykénska civilizácia), dejiny staroveku (Egypt a Blízky východ), archeológiu okrajových oblastí antického sveta (Skýti, Kelti, Sarmati, Germáni) a vývoj na území Slovenska v období praveku. Súčasťou študijného programu sú kurzy klasickej gréčtiny a latinčiny.

Študenti počas štúdia absolvujú exkurzie do zahraničia a zúčastnia sa archeologických výskumov katedry organizovaných na Slovensku alebo v spolupráci s partnerskou inštitúciou aj v zahraničí. Počas štúdia majú možnosť zapojiť sa do vedecko-výskumných úloh katedry aj absolvovať štipendijný pobyt na zahraničných univerzitách.

Pre získavanie najnovších vedeckých poznatkov a informácií, pre štúdium a prax v zahraničí i širšiu medzinárodnú spoluprácu je optimálna znalosť najmenej dvoch svetových jazykov. Špecifikom štúdia je komparácia vývoja pravekej Európy s vyspelými civilizáciami v egejskej oblasti. Jedným z cieľov je tiež poukázať na vzájomné vzťahy a vplyv antického Grécka a Ríma na historický vývoj v barbariku. Osobitný dôraz sa kladie aj na podunajské provincie. Absolventi sa tak môžu uplatniť v zahraničí aj na Slovensku.

Stiahni si leták o možnostiach štúdia na katedre klasickej archeológie.


Kontakt

Katedra klasickej archeológie

Hornopotočná 23

91701 Trnava

Slovensko

klasarch [at] truni.sk

+421335939371

http://klasarch.truni.sk

Katedra na sociálnych sieťach:

FACEBOOK Katedry klasickej archeológie

INSTAGRAM Katedry klasickej archeológie

YOUTUBE kanál Katedry klasickej archeológie


Z histórie

  • Klasická archeológia vznikla v roku 1997 na Trnavskej univerzite v Trnave ako celkom nový študijný odbor, ktorý nemal na Slovensku tradíciu.
  • V nasledujúcom období, v súlade s európskymi trendmi vysokoškolského vzdelávania a rozvojom bádania v odbore klasická archeológia, sa forma i obsah študijného programu priebežne aktualizovali.
  • V rokoch 1997-2006 sa klasická archeológia na Trnavskej univerzite v Trnave mohla študovať v rámci magisterského dvojodborového štúdia v kombinácii s históriou, dejinami umenia a kultúry alebo s klasickými jazykmi.
  • V akademickom roku 2002/2003 bolo otvorené jednoodborové kreditové magisterské štúdiu klasickej archeológie.
  • Od akademického roku 2005/2006 sa zaviedlo jednoodborové kreditové bakalárske a magisterské štúdium.
  • V akademickom roku 2006/2007 bolo otvorené jednoodborové kreditové denné doktorandské štúdium, ktoré sa od akademického roku 2007/2008 rozšírilo o externú formu štúdia.