Skočiť na hlavný obsah
Katedra filozofie zabezpečuje najmä denné štúdium filozofie v jednoodborových študijných programoch Filozofia (Bc., Mgr. a PhD.). Zároveň poskytujeme možnosť rigorózneho konania.
 
Jednotlivé študijné programy sú dostupné na verejnom portáli informačného systému MAIS.

Profil absolventa študijného odboru filozofia
Absolvent štúdia filozofie získava vedomosti z oblasti dejín filozofie a jednotlivých filozofických disciplín. Vie určovať konceptuálne systémy a ich ideové pozadie, je schopný interdisciplinárnej spolupráce, vie analyticky spracúvať textové materiály, vyjadrovať sa kultivovane v písomnom aj rečovom prejave. Dokáže posúdiť logickú konzistentnosť a koherenciu argumentov a tvrdení. Vyznačuje sa samostatnosťou pri aplikácii filozofických metód, ako aj pri riešení teoretických a praktických problémov. Štúdium filozofie poskytuje širokú škálu možností uplatnenia. Úspešných absolventov filozofie možno vidieť nielen na vedeckých a vzdelávacích pracoviskách s filozofickým, humanitným či spoločensko-vedným zameraním, kultúrno-spoločenských inštitúciách, školských a mimoškolských zariadeniach, ale aj v médiách, v redakciách odborných a spoločenských časopisov, vydavateľstvách, vo verejnej oblasti a mimovládnych organizáciách, nadáciách, občianskych združeniach, v štátnej správe, ako aj v súkromnom sektore. 

Základné predpoklady študenta filozofie


Katedra filozofie takisto zabezpečuje aj predmety vyučované pre iné katedry v rámci Filozofickej fakulty.

Od akademického roka 2011/12 katedra ponúka aj externú formu štúdia v odbore Filozofia, ktorého charakteristickou črtou je, že je obsahovo identické s denným štúdiom, prebieha v malých skupinách s väčším dôrazom na samoštúdium, konzultácie a tutoriál, s využitím klasických i najmodernejších metód štúdia.


Študentskí tútori

Bc. Viktória Orbánová
viktoria.orbanova [at] tvu.sk

Bc. Helena Jucková
helena.juckova [at] tvu.sk


Stiahnite si rozvrh blokovej výučby (pre externé štúdium): TU

Ostatné rozvrhy: TU


Študentská a vedecká odborná činnosť ŠVOČ 2023 (pravidlá a podmienky súťaže)


Informácie pre končiacich študentov

Tézy štátnych skúšok
Filozofia (magisterské štúdium)

Harmonogram obhajob magisterských prác (16. 5. 2024)

Harmonogram obhajob bakalárskych prác (24. 5. 2024)


  Ďalšie dokumenty

Posudok záverečnej práce (formulár pre školiteľov a oponentov)