Skočiť na hlavný obsah
Katedra filozofie zabezpečuje najmä denné štúdium filozofie v jednoodborových študijných programoch Filozofia (Bc., Mgr. a PhD.). Zároveň poskytujeme možnosť rigorózneho konania.
 
Jednotlivé študijné programy sú dostupné na verejnom portáli informačného systému MAIS.

Profil absolventa študijného odboru filozofia
Absolvent štúdia filozofie získava vedomosti z oblasti dejín filozofie a jednotlivých filozofických disciplín. Vie určovať konceptuálne systémy a ich ideové pozadie, je schopný interdisciplinárnej spolupráce, vie analyticky spracúvať textové materiály, vyjadrovať sa kultivovane v písomnom aj rečovom prejave. Dokáže posúdiť logickú konzistentnosť a koherenciu argumentov a tvrdení. Vyznačuje sa samostatnosťou pri aplikácii filozofických metód, ako aj pri riešení teoretických a praktických problémov. Štúdium filozofie poskytuje širokú škálu možností uplatnenia. Úspešných absolventov filozofie možno vidieť nielen na vedeckých a vzdelávacích pracoviskách s filozofickým, humanitným či spoločensko-vedným zameraním, kultúrno-spoločenských inštitúciách, školských a mimoškolských zariadeniach, ale aj v médiách, v redakciách odborných a spoločenských časopisov, vydavateľstvách, vo verejnej oblasti a mimovládnych organizáciách, nadáciách, občianskych združeniach, v štátnej správe, ako aj v súkromnom sektore. 

Základné predpoklady študenta filozofie


Katedra filozofie takisto zabezpečuje aj predmety vyučované pre iné katedry v rámci Filozofickej fakulty.

Od akademického roka 2011/12 katedra ponúka aj externú formu štúdia v odbore Filozofia, ktorého charakteristickou črtou je, že je obsahovo identické s denným štúdiom, prebieha v malých skupinách s väčším dôrazom na samoštúdium, konzultácie a tutoriál, s využitím klasických i najmodernejších metód štúdia.


Študentskí tútori

Bc. Viktória Orbánová
viktoria.orbanova [at] tvu.sk

Bc. Helena Jucková
helena.juckova [at] tvu.sk


Stiahnite si rozvrh blokovej výučby (pre externé štúdium): TU

Ostatné rozvrhy: TU


Študentská a vedecká odborná činnosť ŠVOČ 2023 (pravidlá a podmienky súťaže)


Informácie pre končiacich študentov

Tézy štátnych skúšok
Filozofia (bakalárske štúdium)
Filozofia (magisterské štúdium)

Harmonogram obhajob bakalárskych prác


  Ďalšie dokumenty

Posudok záverečnej práce (formulár pre školiteľov a oponentov)