Skočiť na hlavný obsah

Projekt CONCISE

Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science

Grant 824537 — CONCISE —H2020-SwafS-2018-2020

Záverečná správa z projektu (stiahni PDF)

O PROJEKTE

 

Cieľom CONCISE je vytvoriť celoeurópsku diskusiu o vedeckej komunikácii, ktorá by zahŕňala širokú škálu zainteresovaných strán, od médií až po tvorcov politík, od vedcov až po obchodné spoločnosti, od vedeckých komunikátorov až po organizácie občianskej spoločnosti. CONCISE sa zameriava na poskytovanie kvalitatívnych poznatkov prostredníctvom konzultácií s občanmi o prostriedkoch / kanáloch (médiá a sociálne siete, životné skúsenosti, príbuzní, náboženstvo, politická ideológia, vzdelávací systém ...), ktorými občania EÚ získavajú vedecké vedomosti a ako tieto poznatky ovplyvňujú ich presvedčenie, názory a vnímanie. Na tento účel sa v rámci projektu CONCISE preskúma vnímanie a presvedčenie 500 občanov (ktorí predstavujú 500 miliónov občanov EÚ) v súvislosti so štyrmi vybranými témami: očkovacie látky, komplementárne a alternatívne lieky (CAM), geneticky modifikovaný organizmus (GMO) a zmena klímy. CONCISE uskutoční konzultácie s občanmi v piatich krajinách: Lisabon (Portugalsko), Valencia (Španielsko), Vicenza (Taliansko), Trnava (Slovensko) a Lodž (Poľsko) za účasti 100 občanov v každej krajine (vybraní dobrovoľníci a zástupcovia rozdielnych sociálnych skupín s prihliadnutím na pohlavie, vek, vzdelanostnú úroveň, etnické menšiny, zdravotne znevýhodnených a profesionálnu kariéru). Vnímanie a presvedčenie vybratej výskumnej vzorky o týchto štyroch vedeckých témach bude tím CONCISE hodnotiť, validovať, porovnávať a analyzovať s cieľom zverejniť výsledky prostredníctvom open access materiálov. Názory občanov sa budú zaznamenávať; prepisovať a analyzovať pomocou softvéru lingvistiky v korpusoch s cieľom získať rôzne ukazovatele, ktoré pomôžu všetkým zainteresovaným stranám mať priamu a obsažnejšiu komunikáciu, ktorá môže prispieť k odstráneniu, ktoré vyvolávajú nedôveru a nedorozumenia. Hlavným cieľom výskumu je prispieť k objasneniu, aký je pôvod vnímania, presvedčenia, postojov, názorov a poznatkov o špecifických otázkach týkajúcich sa vedy a technológií medzi európskymi občanmi. Aké sú kanály, ktorými sú ľudia či už virtuálne alebo osobne informovaní? A čo alebo kto ich ovplyvňuje pri určovaní ich postojov k určitému vedeckému problému? Výsledky projektu CONCISE bude možné aplikovať a prispôsobiť  aj na iné oblasti vedy a podobná metodológia by sa mohla uplatniť aj v iných európskych krajinách, aby sa zvýšila kvalita a kvantita komunikácie vedy a vedeckých poznatkov v celej Európe.

 

 

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824537