Skočiť na hlavný obsah

Aké sú najžiadanejšie kompetencie na trhu práce a ako sa ich naučiť?

 

Tímová práca, sebariadenie, komunikácia, prispôsobivosť alebo schopnosť samostatne analyzovať a riešiť problémy - to sú zručnosti, ktoré zamestnávatelia očakávajú od absolventov vysokých škôl. Na tieto kompetencie sa zameriava novootvorený modul Filozofickej fakulty.

 

Tento rok je študentom Filozofickej fakulty ponúknutý nový študijný modul PPK - prenositeľné pracovné kompetencie pre trh práce I. a II.

Študenti si v tomto module môžu pod vedením skúsených pedagógov a manažérov z praxe osvojiť zručnosti, ktoré sú pre súčasný trh práce kľúčové. Obsah výučby modulu vychádza z kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu uskutočneného na základe inzerátov firiem a fokusových skupín, ktorý jasne ukázal, že zamestnávatelia od absolventov vysokých škôl očakávajú okrem vedomostí z jednotlivých predmetov aj ďalšie kompetencie; medzi najpreferovanejšie patria napríklad schopnosť samostatne riešiť problémy, osobný časový manažment, adaptabilita, schopnosť vyjednávať a pracovať v tíme.

 

Medzinárodné tímy a online vzdelávanie

Ďalšou výhodou tohto modulu je jeho online forma a medzinárodný presah. Modul vznikol v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, preto sa na ňom spoločne podieľajú tri univerzity - Ostravská univerzita, Trnavská univerzita a Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Online výučba je prispôsobená individuálnym potrebám študentov. Modul pozostáva z troch voliteľných predmetov, z ktorých každý má hodnotu 2 kreditov.

Spolupráca, vzájomná diskusia a samoštúdium budú prebiehať na platformách Moodle a Teams, kde sa každé tri týždne uskutočnia spoločné tutoriály a konzultácie s tútormi a lektormi.

 

Čo je obsahom modulu a ako sa prihlásiť?

Obsah je navrhnutý tak, aby pripravil študentov na širokú škálu problémov, s ktorými sa môžu stretnúť v pracovnom tíme. Študenti budú vystavení rôznym praktickým úlohám s konkrétnou problémovou situáciou, ktorú budú musieť čo najefektívnejšie vyriešiť.

 

Modul pozostáva z troch tematických oblastí.

Modul PPK-Prenositeľné pracovné kompetencie pre trh práce I.: (bude sa pilotovať v ZS 2022/2023 - úvodný výučbový kurz bude v októbri/novembri 2022)

1. Tímová práca

2. Komunikácia

3. Riadenie času, sebariadenie

Modul PPK-prenositeľné pracovné kompetencie pre trh práce II: (pilotne sa bude realizovať v LS 2022/2023 - úvodný kurz začiatkom marca 2023)

1. Analýza a riešenie problémov, riadenie projektov

2. Prispôsobivosť a flexibilita, podnikanie

3. Prezentačné zručnosti a vyjednávanie

 

Do pilotných kurzov bude prijatý len obmedzený počet študentov, preto by sa záujemcovia mali prihlásiť čo najskôr.

Na modul PPK - Prenositeľné pracovné kompetencie pre trh práce I sa bude možné prihlásiť od 12. septembra 2022 v systéme MIAS, je otvorený pre študentov Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity. Modul sa bude vyučovať od novembra 2022 do januára 2023.

Prihlášky na modul PPK - Prevoditeľné pracovné kompetencie pre trh práce II bude možné podávať od druhej polovice januára 2023, o čom budú študenti včas informovaní.

 

 

Viac o projekte START:

 

2020 - 2023 Podpora prenositeľných pracovných kompetencií pre trh počas štúdia na vysokej škole

Projektové číslo: INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

Cieľom projektu je vytvorenie a otestovanie medzinárodného e-learningového vzdelávacieho modulu pre študentov prvého a druhého stupňa VŠ programov na posilňovanie tzv. prenositeľných pracovných kompetencií pre trh práce. Projekt prináša posilnenie udržateľnej medzinárodnej spolupráce v tematike zvýšenia uplatniteľnosti na trhu práce a podpora pracovnej migrácie absolventov VŠ. Súčasťou projektu je vytvorenie vzdelávacieho modulu s ohľadom na zmeny prebiehajúce v súvislosti s trendmi Priemyslu 4.0

The aim of the project is to create and test an international e-learning educational module for students of the first and second level of university programs to strengthen the so-called transferable labor competencies for the labor market. The project strengthens sustainable international cooperation in the field of increasing employability and supporting labor migration of university graduates. Part of the project is the creation of an educational module with regard to the changes taking place in connection with the trends of Industry 4.0