Skočiť na hlavný obsah

Naša katedra v súčasnosti ponúka akreditované denné bakalárske a magisterské štúdium a externé doktorandské štúdium v študijných programoch:

Sociológia (Bc., denné štúdium)
Sociológia (Mgr., denné)
Teória a metodológia sociológie (PhD., externé)

 

Sociológia (Bc., denné)

Štúdium
Bakalársky stupeň trvá v štandartnej dĺžke štúdia v dennej forme 3 roky (6 semestrov) a je ukončený záverečnou prácou a štátnou skúškou.
 
Bakalársky študijný program sa zameriava na získanie základných teoretických a praktických vedomostí umožňujúcich porozumieť a aktívne používať základné sociologické pojmy a teórie, ako aj na získanie praktických metodologických zručností potrebných na zvládnutie prípravy sociologických výskumov a spôsobov ich interpretácie. Absolvent bakalárskeho študijného programu Sociológia má komplexné znalosti z nosných tém jadra študijného programu sociológia, či už ide o všeobecnú sociológiu, metódy a techniky sociologického výskumu, vizuálnu sociológiu, sociológiu politiky, kultúry, súčasnú sociologickú teóriu alebo problémy súčasnej spoločnosti. Študijný program zahŕňa znalosti týkajúce sa základných úrovní, subsystémov a procesov v spoločnosti a jej segmentoch, ako aj metodologických prístupov a metodických pravidiel sociologického skúmania sociálnej skutočnosti. Orientuje sa na nadobudnutie poznatkov a zručností, ktoré sa týkajú sociologickej teórie, dejín sociológie a metód sociologického výskumu, ktoré sú doplnené o základné poznatky z pomocných a príbuzných vedných disciplín, ako napríklad demografia, štatistika, psychológia, ekonómia, politológia a metodológia vedy. K nosným témam v oblasti sociológie patria sociálne mikroštruktúry a makroštruktúry, sociálne procesy, história sociologického myslenia, klasické a súčasné sociologické teórie, metódy a techniky sociologického výskumu. Študenti 1. stupňa študijného programu Sociológia sú pripravovaní na zvládnutie teoretických a metodologických základov skúmania sociálnych javov, analýzy aktuálnych sociálnych problémov a spracovania výsledkov dotazníkových prieskumov, rozhovorov a pozorovaní. Majú schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praktickej činnosti inštitúcií verejnej správy, v súkromnom sektore (marketing, výskum verejnej mienky, personalistika) a neziskových organizáciách na pracovných miestach zameraných na prácu s ľuďmi a riešenie sociálnych problémov. Uplatňujú pritom svoje schopnosti získavať, spracovávať a interpretovať údaje zo sociologických výskumov a iných, predovšetkým štatistických zdrojov.
 
Uplatnenie absolventa
Absolvent bakalárskeho stupňa sociológie by mal byť pripravený uskutočniť a podieľať sa na výskume, zvládať expertné činnosti, dosiahnuť vysokú mieru sociálnej komunikácie a kritického myslenia. Získané znalosti, poznatky a zručnosti týkajúce sa práce s informáciami a dátami, teoretické, interpretačné, komunikačné a analytické schopnosti ho predurčujú, okrem pokračovania v akademickej a výskumnej sociologickej praxi, aj k práci v oblasti poradenstva, expertného riadenia, manažmentu, v diplomacii, v aplikovaných sociologických disciplínach, v personalistike, výskume verejnej mienky, marketingu a masmédiách, v mimovládnych organizáciách, podnikateľskom sektore, vo verejnej správe. 
.

Sociológia (Mgr., denné)

Štúdium
Magisterský stupeň trvá v štandartnej dĺžke v dennej forme 2 roky (4 semestre) a je ukončený diplomovou prácou a štátnou skúškou.
 

Magisterský študijný program sa zameriava na vedecké poznatky zo sociológie a ďalších súvisiacich a podporných disciplín, ako aj na základné pracovné schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre kvalifikovaný výkon profesie sociológa. Absolvent magisterského štúdia disponuje v plnom rozsahu poznatkami zo sociologických teórií a metód sociologického výskumu, doplnenými nielen o poznatky zo špeciálnych sociologických disciplín, ako sú napr. európske trendy v sociálnej politike, európske politické kultúry, médiá a verejnosť, rodinná politika, analýza vizuálnych dokumentov, fenomén spotreby, dopady krízy na európske spoločnosti, sociológia módy, sociológia športu, spracovania údajov špeciálnymi IT softwarmi, ale aj o poznatky z príbuzných vedných odborov. Študenti 2. stupňa študijného  programu sociológia sú pripravovaní na zvládnutie skúmania sociálnych javov, analýzy aktuálnych sociálnych problémov a zberu dát, spracovania a interpretácie výsledkov dotazníkových prieskumov, rozhovorov a pozorovaní. Majú schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praktickej činnosti inštitúcií verejnej správy, v súkromnom sektore (marketing, výskum verejnej mienky, personalistika) a neziskových organizáciách na pracovných miestach zameraných na prácu s ľuďmi a riešenie sociálnych problémov. Uplatňujú pritom svoje schopnosti získavať, spracovávať a interpretovať údaje zo sociologických výskumov. 

Uplatnenie absolventa
Absolvent magisterského stupňa sociológie by mal byť pripravený uskutočniť a podieľať sa na výskume, zvládať expertné činnosti, dosiahnuť vysokú mieru sociálnej komunikácie a kritického myslenia. Získané znalosti, poznatky a zručnosti týkajúce sa práce s informáciami a dátami, teoretické, interpretačné, komunikačné a analytické schopnosti ho predurčujú, okrem pokračovania v akademickej a výskumnej sociologickej praxi, aj k práci v oblasti poradenstva, expertného riadenia, manažmentu, v diplomacii, v aplikovaných sociologických disciplínach, v personalistike, výskume verejnej mienky, marketingu a masmédiách, v mimovládnych organizáciách, podnikateľskom sektore, vo verejnej správe ako aj  v oblastiach aplikovaného a rezortného výskumu (sociálna politika, sociálna práca, rozvoj ľudských zdrojov). 
 

Teória a metodológia sociológie (PhD., externé)

Štúdium
Doktorandský stupeň trvá v štandartnej dĺžke v externej forme 4 roky (8 semestrov) a je ukončený dizertačnou prácou a štátnou skúškou.
 

Doktorandský študijný program zahŕňa znalosti týkajúce sa základných úrovní, subsystémov a procesov v spoločnosti a jej segmentoch, ako aj metodologických prístupov a metodologických pravidiel sociologického skúmania sociálnej skutočnosti. Štúdium sa orientuje na nadobudnutie poznatkov a zručností, ktoré sa týkajú sociologickej teórie, dejín sociológie a metód sociologického výskumu. K nosným témam patria: sociálne mikro a makroštruktúry, sociálne procesy, história sociologického myslenia, klasické a súčasné sociologciké teórie, metódy a techniky sociologického výskumu a odvetvové sociologické disciplíny podľa zameranie dizertačnej práce. Absolvent študijného programu je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských problémov, je pripravený identifikovať a analyzovať vývoj na medzinárodnej úrovni, ako aj v rámci Európskej únie, vie poskytnúť vysvetlenia širších sociálnych procesov a zmien v súčasných spoločnostiach, ako aj dopady a dôsledky týchto procesov na každodennýh život človeka.

Uplatnenie absolventa
Abslovent doktorandského stupňa štúdia sa dokáže úspešne uplatniť v oblastiach ako veda a základný výskum, školstvo a vzdelávanie, aplikovaný výskum, štátna a verejná správa , mimovládny sektor, podnikateľský sektor.