Skočiť na hlavný obsah
Bakalárske štúdium

Študijný odbor: Psychológia

Študijný program: Psychológia

Forma štúdia: denné / externé

Dĺžka štúdia: 3 roky (6 semestrov) denná forma; 4 roky (8 semestrov) externá forma

Profil absolventa jednoodborového bakalárskeho štúdia v odbore psychológia na Katedre psychológie FF TU a jeho uplatnenie v praxi

Štúdium v trvaní troch rokov umožňuje absolventovi získať ucelený súhrn kľúčových vedomostí z oblasti psychológie a jej základných disciplín (všeobecná, sociálna, vývinová psychológia, psychológia osobnosti). Absolvent tiež získa spôsobilosť získavať, analyzovať a kriticky hodnotiť psychologické poznatky ako aj schopnosť aplikovať ich v rozličných oblastiach spoločenského života. V rámci výberových predmetov zameraných na sociálne kompetencie poskytuje štúdium možnosť rozvoja tých sociálnych, komunikačných a osobnostných zručností, ktoré sú potrebné v interpersonálnej interakcii.

Absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia psychológie oprávňuje uchádzať sa o následné dvojročné magisterské štúdium psychológie v dennej forme. Tí absolventi, ktorí nepokračujú v magisterskom štúdiu psychológie, majú možnosť uplatniť svoje vzdelanie v rozličných oblastiach a profesiách spoločenského a hospodárskeho života, kde je požadované vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, a kde možno využiť získané psychologické poznatky a spôsobilosti. Jedná sa napr. o sociálnu a charitatívnu oblasť, kde môžu absolventi v práci s rôznymi sociálne-handikepovanými skupinami participovať na zvyšovaní kvality života jednotlivcov aj celej spoločnosti, ďalej o oblasť verejnej a štátnej správy, či výchovy a vzdelávania (napr. vo vzdelávacích inštitúciách a agentúrach ako metodici vzdelávania). Široké uplatnenie môžu nájsť v hospodárskej oblasti, a to ako v manažérskych pozíciách, tak aj v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.

 

Magisterské štúdium

Študijný odbor: Psychológia

Študijný program: Psychológia

Forma štúdia: denné

Dĺžka štúdia: 2 roky (4 semestrov)

Profil absolventa jednoodborového magisterského štúdia v odbore psychológia a študijnom programe Psychológia na Katedre psychológie FF TU a jeho uplatnenie v praxi

Štúdium psychológie na magisterskom stupni pripravuje absolventa na vykonávanie profesie psychológa - o štúdium sa môžu uchádzať len absolventi jednoodborového bakalárskeho štúdia v odbore Psychológia a študijnom programe Psychológia. Študentom sú sprostredkované poznatky a spôsobilosti, ktoré im po absolvovaní štúdia umožňujú pôsobiť v psychologickej praxi v rozmanitých oblastiach psychológie. V rámci štúdia sa zdôrazňuje úloha a schopnosť psychológie ako vednej disciplíny a zároveň pomáhajúcej profesie prispievať k zvyšovaniu kvality života človeka vo všetkých oblastiach spoločenského a hospodárskeho života. Vzhľadom na to sú jadrom študijného programu magisterského stupňa štúdia nosné aplikované psychologické disciplíny (klinická, poradenská, školská, pracovná psychológia, psychoterapia, psychodiagnostika), doplnené výberovými predmetmi sprostredkujúcimi vedomosti a zručnosti z viacerých parciálnych oblastí aplikovanej psychológie. Absolvent štúdia získava ucelený súhrn poznatkov aplikovateľných pri riešení aktuálnych problémov človeka v dnešnej spoločnosti ako aj pri rozvíjaní a optimalizácii jeho psychického fungovania v rozličných sférach jeho osobného a spoločenského života. Absolvent štúdia má možnosť širokého uplatnenia v profesii psychológa v rámci jednotlivých profesných zameraní psychologickej praxe. Ako poradenský psychológ sa môže uplatniť v centrách poradensko-psychologických služieb, centrách psychologickej prevencie, pedagogicko-psychologických poradiach, centrách sociálnej starostlivosti atď. Ako klinický psychológ získava možnosť uplatnenia v zdravotníckych zariadeniach rôzneho charakteru: napr. nemocniciach, poliklinikách, stacionárnych zariadeniach, liečebniach. Ako školský psychológ sa môže uplatniť vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách a školách, ako pracovný psychológ v oblasti personalistiky, rozvíjania a riadenia ľudských zdrojov, apod. Okrem toho majú absolventi magisterského štúdia možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu v jednotlivých odboroch psychologických vied, ako aj v príbuzných disciplínách.

Doktorandské štúdium

Informácie nájdete na tejto adrese: doktorandské štúdium

Rigorózne štúdium

Informácie nájdete na tejto adrese: rigorózne konanie