Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov

Študijné oddelenie - kontakt

Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova@truni.sk
Mgr. Kristína Bujňáková, e-mail: kristina.bujnakova@truni.sk
Telefón (033) 5939387

Stránkové hodiny pre študentov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
-------------

 


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá, e-mail: jana.bachrata@truni.sk
Telefón (033) 5939374

Emília Babicová, e-mail: emilia.babicova@truni.sk
Telefón (033) 5939361

Aktuality

Pozvánka na stretnutie s Mgr. Evou Pechočiakovou Svitačovou, PhD.

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2019, pozýva dňa 15. 11. 2019 na stretnutie s Mgr. Evou Pechočiakovou Svitačovou, PhD. z Katedry spoločenských vied, Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, na tému: Spoločenská zodpovednosť podnikania na globalizovanom trhu.

Pozvánka
 

Stanovisko FF TU v Trnave k vyhodnoteniu predmetovej ankety za LS 2018/2019 a spokojnosti s kvalitou výučby a materiálovým vybavením za a.r. 2018/2019

V rámci predmetovej ankety študenti Filozofickej fakulty hodnotili celkovo 97 predmetov (čo je 14 menej, než bolo hodnotených v LS 2017/18). Na tieto predmety bolo zapísaných v LS 2018/19 celkovo  2 607  študentov (2 169 v LS 2017/18), avšak spätnú väzbu v podobe hodnotenia poskytlo len 230 študentov (čo je o 23 menej než v LS 2017/18). Priemerná návratnosť za fakultu poklesla na 13,1% (v porovnaní s 22% v LS 2017/18).

Súťaž Študentská esej 2019 na tému „Len ten, kto si slobodu vybojoval, je jej hoden“

Zdroj obr. TASR

 

Milí študenti,

Hodil by sa vám nový kvalitný notebook, mobil alebo tablet a zaujímavé knihy?

Ak navyše máte vzťah k literatúre a sami radi píšete, je tu pre vás súťaž Študentská esej 2019!

 

Téma pre tento ročník súťaže:

                 „Len ten, kto si slobodu vybojoval, je jej hoden“

 

Zapojte sa, zašlite svoju esej na danú tému a zabojujete tak o hodnotné ceny.

Forum Tyrnaviense - zimný semester 2019/20

Katedra klasickej archeológie pripravila pre študentov Trnavskej univerzity v Trnave aj záujemcov z radov verejnosti cyklus prednášok Forum Tyrnaviense. V zimnom semestri sa návštevníci môžu tešiť na nasledovné príspevky:25.9. o 17:30 v 1A1Mladen Pešić, ICUA - International Centre for Underwater Archaeology in Zadar: Croatia´s rich underwater heritage in old and new research projects. 13.11. o 16:30 v 1A1Zdenek Beneš, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o./ Ústav pro archeologii FF UK: Počátky germánského osídlení Čech. Konec doby laténské a počátku doby římské v Mlékojedech a v Tišicích na Mělnicku.20.11. o 16:30 v 1A1Zuzana Poláková, Archeologický ústav SAV v Nitre: Čo nové v Trnave? Výsledky záchranných archeologických výskumov na Šrobárovej ulici.27.11. o 16:30 v 1A1Tereza Štolcová, Archeologický ústav SAV v Nitre: Kniežacia hrobka z Popradu Matejoviec vo svetle najnovších výsledkov medzinárodného a multidisciplinárneho výskumu.Vstup na prednášky je voľný, nie je potrebné sa vopred ohlásiť.Aktualizácie prednášok sa uskutočňujú na ich profiloch vo Facebooku (pozri link).Ďalšie informácie radi poskytneme na klasarch@truni.sk

Vedecké interdisciplinárne národné kolokvium Tekutá zodpovednosť na Slovensku - správa

Vážená odborná verejnosť,

pred časom sme Vás srdečne pozvali prihlásiť sa do diskusie vedeckého interdisciplinárneho národného kolokvia Tekutá zodpovednosť na Slovensku, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2019 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Ďakujeme všetkým, ktorí reagovali na naše pozvanie a zaslali nám svoje prihlášky.

Pozvánka na stretnutie s doc. PhDr. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. - správa

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte, prostredníctvom programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, pozýva dňa 2.10.2019 na stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. z Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove (Poľsko), na tému: vzťah axiológie a konzumerizmu, so špeciálnym zameraním na identifikáciu prítomných porúch tohto vzťahu a vyvodenie etických dôsledkov pre súčasnú spoločnosť.