Skočiť na hlavný obsah

 

 

 SHT XIX  SHT XXISHT XXII

                                  ​                  ​                                 

Studia historica Tyrnaviensia. Dejiny v pohybe – pohyb v dejinách.

Recenzovaný vedecký časopis, ktorého vydavateľom je Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vychádza od roku 2002 ako periodický recenzovaný vedecký zborník. Vychádzal raz ročne. V tejto forme vyšlo celkom 21 ročníkov. Od roku 2021 je tematicky rozšírený o príspevky príbuzných odborov, najmä klasickej archeológie a dejín a teórie umenia a vychádza dvakrát ročne. Primárne je tematicky zameraný na pohyb v dejinách v najširšom zmysle slova, od pohybu obyvateľstva, sťahovanie, cez migračné vlny, až po pohyb v prenesenom zmysle slova – transfer myšlienok, umeleckých pohľadov a koncepcií. Okrem toho časopis poskytuje pohľad na pôsobenie človeka v jednotlivých historických obdobiach, predovšetkým v stredoeurópskom teritóriu. Z rôznych vedeckých pohľadov objasňuje a opisuje príčiny, vznik, zánik, následky či priebeh rôznych významných či menej dôležitých dejinných udalostí. Časopis v sebe zhmotňuje slobodné kritické myslenie a prezentuje výsledky nezávislého výskumu. Na jeho stránkach publikovali a publikujú poprední slovenskí a zahraniční autori. Členmi Redakčnej rady časopisu sú renomovaní slovenskí a zahraniční odborníci. Okrem vedeckých štúdií sú na jeho stránkach publikované materiály, diskusné príspevky, či recenzie a anotácie na novú literatúru a kronika s krátkymi správami z konferencií, zasadnutí a iných, prevažne vedeckých podujatí. Studia historica Tyrnaviensia je k dispozícii na štúdium v študovni Filozofickej fakulty TU v Trnave, v knižnici Katedry histórie Filozofickej fakulty TU v Trnave, prípadne na predaj v e-shope na stránke http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy.

 

ŠÉFREDAKTOR

prof. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

zuzana.lopatkova [at] truni.sk

http://ff.truni.sk/kontakty/zuzana-lopatkova

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

vladimir.rabik [at] truni.sk
ORCID ID: 0000-0002-9222-5228

 

VÝKONNÝ REDAKTOR

Mgr. Michal Franko, PhD., univ. doc

michal.franko [at] truni.sk

ORCID ID: 0000-0001-5236-1412

http://ff.truni.sk/kontakty/michal-franko

 

Redakčná rada časopisu

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., Katedra histórie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

prof. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., Katedra histórie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

prof. Mgr. Miloš Marek, PhD., Katedra histórie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

Mgr. Michal Franko, PhD., Katedra histórie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

doc. Mgr. Pavol Jakubčin, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD., Katedra dejín a teórie umenia, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD., Katedra klasickej archeológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD., Slavistický ústav SAV Bratislava, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Trnava, Slovensko

Prof. Dr. Vincenzo Ruggieri, Pontificio Istituto Orientale, Roma, Italia

Conf. dr. Adinel C. Dincă, Romanian Academy of sciences, Cluj-Napoca, Institute of History – Babeș-Bolyai University, Faculty of History and Philosophy, Department of Medieval, Romania

PhDr. Blanka Kubíková, Ph.D., Národní galerie Praha, Česká republika

Prof. Dr. Andreas Külzer, Das Institut für Mittelalterforschung (IMAFO) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Abteilung Byzanzforschung, Wien, Österreich.

doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D., Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra, Slovensko

Prof. Péter Kovács, DSc., Péter Pázmány Catholic University, Department of Classical philology, Budapest, Hungary

Mons. HELic. Jozef Krištof, Segreteria di Stato, Citta del Vaticano, VA

Prof. Dr. Ergün Lafli, Dokuz Eylül university, Department of Archaeology, Izmir, Turkey

Mons. HELic. Jozef Krištof, Segreteria di Stato, Citta del Vaticano

 

KNIŽNICE A DATABÁZY / LIBRARIES AND DATABASES: ERIH PLUS

Pokyny pre autorov

Podávanie rukopisov – uzávierka: do 1. 5. 2024

Vydanie: časopis vychádza 2x ročne, aktuálne 1. jún 2024

Akceptovaný druh príspevku: vedecká štúdia, pramene, odborný článok, anotácie, recenzie, materiály, správy z konferencie, kronika

Rukopisy zasielajte na emailovú adresu: sht.dejinyvpohybe [at] gmail.com

Recenzné konanie: anonymné, dvaja nezávislí recenzenti. Zaslané štúdie budú publikované až po odporúčaní recenzentov a schválení redakčnou radou časopisu.

Úprava príspevku:

Font Times New Roman, veľkosť písma základného textu 12, veľkosť písma poznámok pod čiarou 10, jednoduché riadkovanie 1,5, okraje 2,5 cm zo všetkých strán, strany nečíslované, poznámky a citácie uvádzať pod čiaru, nie na koniec príspevku, text neformátovať

Rozsah:

Odporúčaný rozsah štúdií je 20 až 25 normostrán formátu A4. Maximálny rozsah 40 normostrán.

Recenzie: 5 – 10 normostrán

Anotácie: 3 normostrany

Materiály: 8 – 15 normostrán

1 normostrana = 1 800 znakov s medzerami

Textový formát: Príspevky posielajte v elektronickej forme v textovom editore Word pod operačným systémom Windows. Formát súboru: .doc, .docx

Štruktúra vedeckej štúdie:

Názov v slovenskom jazyku; podnázov – ak je; Meno autora; Abstrakt (cca 250 slov) a kľúčové slová (5-6) v anglickom jazyku; Vlastný text – úvod, jadro, záver; Zoznam archívnych fondov a prameňov; Zoznam použitej literatúry v abecednom poradí; Nutné poznámky pod čiarou a uvádzanie zdrojov; Úplne na záver uviesť meno autora; pracovisko vrátane adresy, e-mailový kontakt

Publikačné jazyky: slovenský, český, niektorý zo svetových jazykov

Citácie a zoznamy bibliografických odkazov:

Pri citáciách odporúčame používať normu STN 690 – Dokumentácia. Bibliografické odkazy. V texte je nutné dodržiavať jednotný spôsob citovania. 

Odkaz na monografiu:

TUCHMAN Barbara. A Distant Mirror: The Calamitous Fourteenth Century. New York : Alfred A. Knopf, 1978, 677 s. ISBN.

BÁRKÁNY, Eugen – DOJČ, Ľudovít. Židovské náboženské obce na Slovensku. Bratislava : Vesna, 1991, s. 224. ISBN.

Odkaz na monografiu s viac ako 3 autormi:

KÁZMEROVÁ, Ľubica et al. Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918 – 1939). Bratislava : Historický ústav SAV, 2016, s. 56. ISBN.

Odkaz na zborník ako celok:

LOPATKOVÁ, Zuzana (ed.). Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019, 416 s. ISBN.

Pozn.: Ako prvé sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela. Pri viacerých zostavovateľoch uvádzame meno prvého na titulnom liste. Osoby, ktoré majú sekundárnu zodpovednosť (napr. vedeckí redaktori, editori, prekladatelia a pod.) sa uvádzajú za názvom práce.

Štúdia v zborníku alebo kolektívnej monografii:

ESPAGNE, Michael. Kulturtransfer im slavischen Sprachraum. In ULBRECHT Siegfried - ULBRECHTOVÁ, Helena (ed.). Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen. Ausgewählte Aspekte / Problematika Východ – Západ v evropských kulturách a literaturách. Dresden : Neisse Verl., 2009, s. 77 - 88. ISBN.

VOZÁR, Jozef. Hospodárske pomery v období prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu. In KOHÚTOVÁ, Mária – VOZÁR, Jozef (ed.). Hospodárske dejiny Slovenska 1526 – 1848. Bratislava : Veda, 2006, s. 104 - 105. ISBN.

Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku:

CHALUPECKÝ, Ivan. Spišskokapitulskí jezuiti a rekatolizácia na Spiši. In Viera a život, 1999, roč. 9, č. 3, s. 226 - 231. ISBN.

Odkaz na článok publikovaný v periodiku:

JAKUBČIN, Pavol. Katolícke noviny kontroloval štát : Katolícke noviny oslavujú 170 rokov.
In Katolícke noviny, 2019, roč. 134, č. 51 - 52, s. 36-37. ISSN.

Odkaz už na uvedený zdroj:

TUCHMAN, A Distant Mirror, s. 220-251.

PARENIČKA, Biografický lexikón Slovenska, s. 25.

Odkaz na internetový zdroj:
KUCIANOVÁ, Anna. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000 -2001[online]. Martin : Slovenská národná knižnica, 2005, s. 136 - 139,[cit. 1.8.2014]. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf&gt;

Odkaz na archívne pramene:

Ako prvý uveďte názov archívu, názov archívneho fondu, signatúru alebo inventárne číslo dokumentu, citovanú stranu (ak sú strany očíslované).  Štátny archív Bratislava (ďalej ŠA BA), pobočka Modra, Obvodný notársky úrad Modra (ďalej ONÚ Modra), Administratívne spisy, kartón (ďalej k.) 49, č. j. 200/1928.

Ďalšie všeobecné poznámky:

Ak v citovanom zdroji nie je uvedené miesto vydania, rok vydania, vydavateľstvo, uvádzame skratky: b. m., b. r., b. v.

V prípade viacerých miest vydania a vydavateľstiev sa názov vydavateľstva pridá k príslušnému miestu vydania: Praha : Argo; Bratislava : Veda, 2015.

Ak je uvádzaných viac miest vydania a len jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme bodkočiarkou a medzerou: Bratislava; Martin: Osveta, 1956.

Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., (nie str.), ročníky časopisov a čísla zborníkov sa uvádzajú arabskými číslicami. Ak sú dokumenty v edíciách číslované, treba uviesť okrem strán aj číslo.

Vyhlásenie o publikačnej etike

Vyhlásenie o publikačnej etike a publikačnej nečestnosti v časopise Studia Historica Tyrnaviensia (Dejiny v pohybe – pohyb v dejinách) bolo inšpirované normami spoločností Elsevier a COPE/Committee on Publication Ethics a tiež vychádza zo štandardov publikačnej etiky Trnavskej univerzity v Trnave.

Časopis Studia Historica Tyrnaviensia (Dejiny v pohybe – pohyb v dejinách) sa zaväzuje udržať najvyššie štandardy etiky publikovania a využíva všetky spôsoby zistenia praktík zneužívajúcich publikačnú tvorbu. Neetické správanie a plagiátorstvo v akejkoľvek forme nebude časopis tolerovať. Autori predkladajúci príspevky do časopisu prehlasujú, že obsah ich rukopisov je originálny. Ďalej podávajú uistenie o tom, že ich príspevok, ani jeho časť, nebol doposiaľ nikde publikovaný, a ani nie je v súčasnosti posudzovaný v inom periodiku.

Autor je povinný oboznámiť sa s Etickým kódexom časopisu a riadiť sa pokynmi vychádzajúcimi zo zásad normy STN ISO 690.

Zaslaním svojho rukopisu redakcii autor garantuje dodržanie stanovených noriem a smerníc.

Autor zodpovedá za správnosť a presnosť uvedených údajov. Týka sa to profesionálnej príslušnosti (adresa pracoviska, kontakt na autora), osobných údajov ako aj prípadných zdrojov finančnej podpory a údajov o projekte, z riešenia ktorého  príspevok vznikol.

Autor predkladá redakcii pôvodný, dosiaľ nepublikovaný text. Nesmie predložiť príspevok, ktorý už bol publikovaný inde. Ak už autor predloží inde publikovaný príspevok, musí byť tento výrazne prepracovaný alebo doplnený o nové poznatky. V prípade doplneného príspevku musí v poznámke na konci textu uviesť informáciu o prepracovanosti a rozsahu doplnení a uviesť presnú citáciu diela, na ktoré nadväzuje.

Redakčná rada a redakcia sledujú podozrenie na nekorektné správanie a v prípade nutnosti prijímajú zodpovedajúce rozhodnutie.

Pri tvorbe textu je autor povinný rešpektovať redakciou stanovené pokyny pre autorov, týkajúce sa charakteru, zamerania a technickej stránky príspevku.

Plagiátorstvo a používanie nedôveryhodných zdrojov je neprijateľné. Autor zodpovedá za to, že všetky údaje uvedené v príspevku sú korektné a presné. Kvalita a rozsah príspevku musí napĺňať štandardy a úroveň vedeckej práce v príslušnej kategórii (vedecká štúdia, článok, recenzia, anotácia, správa a pod.).

Redaktor má právo odmietnuť rukopis ak nespĺňa stanovené formálne náležitosti, ak obsahovo nekorešponduje s profiláciou časopisu, alebo ak redaktor zistí pochybenia voči publikačnej etike. Redaktor o takomto rozhodnutí bezodkladne informuje autora príspevku.

Autor zodpovedá za správne a presné citovanie použitej literatúry a prameňov. Je povinný uviesť svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko, adresa, e-mailový kontakt) a prípadný zdroj finančnej podpory výskumu.

Všetky príspevky predkladané na posúdenie (vedecké štúdie, recenzie kníh, atď.) prechádzajú anonymným recenzným konaním. Jednotlivé rukopisy sú posudzované odborníkmi v oblasti, ktorá je predmetom daného príspevku. Redaktor je povinný zabezpečiť anonymitu autora aj recenzentov. 

Redakčná rada neodporučí publikovať príspevok, ktorý úspešne neprešiel recenzným konaním. Bez recenzného konania môžu byť publikované jedine príspevky informatívneho charakteru (recenzie, anotácie, správy a pod.).

Po posúdení redaktorom časopisu je príspevok postúpený dvom nezávislým recenzentom. Šéfredaktor vyberá recenzentov na základe odporúčania redaktorov alebo deleguje túto zodpovednosť na jedného z redaktorov, ktorý je odborníkom v danej oblasti. V prípade dvoch zásadne rozdielnych recenzných posudkov, nechá redakcia vypracovať ďalší posudok tretiemu recenzentovi. Recenzenti by mali hodnotiť príspevok objektívne. Nemala by u nich existovať osobná kritika (zaujatosť) voči autorovi. Recenzenti musia vyjadrovať svoje názory jasne s vysvetľujúcimi argumentmi.

Autor je povinný podieľať sa na procese recenzovania príspevku a je povinný komunikovať a spolupracovať s redakciou a redakčnou radou. Tiež nesie zodpovednosť za uvedenie všetkých spoluautorov, ktorí sa podieľali na jeho vypracovaní a je zodpovedný za to, že všetci spoluautori videli a odsúhlasili jeho finálnu verziu zaslanú do recenzného konania a súhlasili s uvedením svojich mien ako spoluautorov.

Recenzné konanie je anonymné, ale autor má právo oboznámiť sa s komentármi recenzentov, ktorí posudzovali jeho príspevok. Nemá však právo byť oboznámený s ich identitou. 

Autor je povinný upraviť svoj text podľa recenzných posudkov a poslať ho redakcii v stanovenom termíne spolu so sprievodným listom, v ktorom popíše vykonané zmeny. Ak sa nestotožňuje s výhradami recenzentov, musí svoje dôvody uviesť v sprievodnom liste. Konečné rozhodnutie o publikovaní alebo zamietnutí príspevku je v kompetencii redakčnej rady časopisu.

Recenzné posudky sa môžu (v anonymnej podobe) poskytnúť len autorom a redakčnej rade ako podklad pre konečné rozhodnutie o publikovaní.

Autor je povinný čo najskôr oznámiť redakcii časopisu všetky závažné chyby a nepresnosti v príspevku a odstrániť alebo opraviť chyby, na ktoré je upozornený nielen v recenznom konaní, ale aj v prípade zistenia vlastného pochybenia.

English version

Studia historica Tyrnaviensia.

History in motion - movement in history.

For the past 21 years, starting in 2002, the Department of History in the Arts Faculty of Trnava University has published an annual edition of a peer-reviewed scientific journal. Since 2021, it has expanded its remit to include contributions from related disciplines, in particular classical archaeology and art history and theory. It is now published biannually.

It is primarily focused on the theme of movement in history in the broadest sense of the word, from population movement, migration, through migration waves, to movement in the metaphorical sense of the word - the transfer of ideas, artistic views, and concepts. In addition, the journal provides an overview of human activity in various historical periods, especially in the Central European territory. From various scientific perspectives, it clarifies and describes the causes, origin, extinction events, consequences, or course of various historical event, some more significant than others. The journal embodies free, critical thinking and presents the results of independent research. Leading Slovak and foreign authors have published and continue to publish in it. Renowned Slovak and foreign experts are members of the Editorial Board of the magazine. In addition to scientific studies, it publishes academic materials, discussion papers, or reviews of new literature and conference proceedings. Studia historica Tyrnaviensia is available in the study room of the Arts Faculty of the Trnava University in Trnava, in the library of the Department of History of the Faculty of Arts of the Trnava University in Trnava, or for sale in the e-shop at http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy.

 

GENERAL EDITORS

prof. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

zuzana.lopatkova [at] truni.sk

ORCID ID: 0000-0001-8890-4562

http://ff.truni.sk/kontakty/zuzana-lopatkova

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

vladimir.rabik [at] truni.sk
ORCID ID: 0000-0002-9222-5228

MANAGING EDITOR

Mgr. Michal Franko, PhD., univ. doc

michal.franko [at] truni.sk

ORCID ID: 0000-0001-5236-1412

http://ff.truni.sk/kontakty/michal-franko

 

Guidelines for authors

Submission of manuscripts - deadline: by 1. 5. 2024 and by 1. 9. 2024

Edition: the magazine is published twice a year, currently on June 1, 2024 and December 1, 2024

Accepted type of paper: scientific study, sources of historical documents, professional article, annotations, reviews, materials, conference reports, chronicle

Manuscripts should be sent to the email address: sht.dejinyvpohybe [at] gmail.com

Review procedure: anonymous, two independent reviewers. The submitted studies will be published only after the reviewers' recommendations are addressed and approved by the journal's editorial board.

Post edit:

Font: Times New Roman, font size of the basic text 12, font size of footnotes 10, simple line spacing 1.5, margins 2.5 cm on all sides, pages not numbered, notes and citations should be inserted in the footnote, not at the end of the article, text not formatted

Range:

The recommended range of studies is 20 to 25 standard A4 pages. Maximum range 40 standard pages.

Reviews: 5 - 10 standard pages

Annotations: 3 standard pages

Materials: 8 - 15 standard pages

1 standard page = 1,800 characters with spaces

Text format: Send contributions in electronic form in the Word text editor under the Windows operating system. File format: .doc, .docx

Structure of the scientific study:

Name in Slovak language; subtitle - if there is one; Author's name; Abstract (approx. 250 words) and keywords: 5-6 words in English; Own text - introduction, core, conclusion; List of archives and sources; Bibliography in alphabetical order; Summary in English; Necessary footnotes and indication of sources; At the very end, state the name of the author; workplace including address, e-mail contact

Publication languages: Slovak, Czech, one of the world languages

Citations and lists of bibliographic references:

We recommend using the standard STN 690 - documentation for citations and bibliographical references. It is necessary to follow a uniform method of citation in the text.

Reference style:

TUCHMAN Barbara. A Distant Mirror: The Calamitous Fourteenth Century. New York: Alfred A. Knopf, 1978, 677 p. ISBN.

BÁRKÁNY, Eugen - DOJČ, Ľudovít. Jewish religious communities in Slovakia. Bratislava: Vesna, 1991, p. 224. ISBN.

Reference to a publication with more than 3 authors:

KÁZMEROVÁ, Ľubica et al. Transformations of enlightenment and selected school educational means in Slovakia (1918 - 1939). Bratislava: Historický ústav SAV, 2016, s. 56. ISBN.

Reference to the book:

LOPATKOVÁ, Zuzana (ed.). Issues of land management and administration in modern times. Krakow: Slovak Association in Poland, Faculty of Arts, Trnava University in Trnava, 2019, 416 p. ISBN.

Note: The name of the editor is given first if she/he has the primary responsibility for compiling the work. In the case of several compilers, we state the name of the first one on the title page. Persons with secondary responsibilities (e.g., scientific editors, editors, translators, etc.) are listed after the title of the work.

Reference to Study in the Omnibus edition or collective monograph:

ESPAGNE, Michael. Kulturtransfer im slavischen Sprachraum. In ULBRECHT Siegfried - ULBRECHTOVÁ, Helena (ed.). Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen. Ausgewählte Aspekte / Problematika Východ – Západ v evropských kulturách a literaturách. Dresden: Neisse Verl., 2009, p. 77 - 88. ISBN.

VOZAR, Jozef. Economic conditions in the period of transition from feudalism to capitalism. In KOHÚTOVÁ, Mária - VOZÁR, Jozef (ed.). Economic history of Slovakia 1526 - 1848. Bratislava: Veda, 2006, p. 104 - 105. ISBN.

 Reference to a study published in the periodical:

CHALUPECKÝ, Ivan. Jesuits of Spiš Chapter house and recatholicization in Spiš. In Viera a život, 1999, vol. 9, no. 3, p. 226 - 231. ISBN.

Reference to an article published in a periodical:

JAKUBČIN, Pavol. Catholic newspapers controlled by the state: Catholic newspapers celebrate 170 years. In Katolícke noviny, 2019, vol. 134, no. 51 - 52, p. 36-37. ISSN.

Reference to the previously mentioned source:

TUCHMAN, A Distant Mirror, p. 220-251.

PARENIČKA, Biographical Lexicon of Slovakia, p. 25.

Reference to internet source:

KUCIANOVA, Anna. Personnel in electronic parallel Slovak national bibliography. In Bibliografický zborník 2000 -2001 [online]. Martin: Slovak National Library, 2005, p. 136 - 139, [cit. 8/1/2014]. Available on the Internet: <http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf&gt;

Reference to archival sources:

First, indicate the name of the archive, the name of the archive fund, the signature or the inventory number of the document, the cited page (if the pages are numbered). State Archive Bratislava (hereinafter ŠA BA), Modra branch, Modra District Notary Office (hereinafter ONÚ Modra), Administrative Files, Cardboard (hereinafter k.) 49, no. j. 200/1928.

Other general remarks:

If the cited source does not state the place of publication, year of publication, publishing house, we use abbreviations: b.m – bez miesta – without place, b.r –bez roku- without year, b. v- bez vydavetľstva-without publishing house

In the case of several places of publication and publishers, the name of the publisher is added to the relevant place of publication: Prague: Argo; Bratislava: Veda, 2015.

If more than one publishing place and only one publisher are listed, the publishing places are separated with a semicolon and a space: Bratislava; Martin: Osveta, 1956.

The abbreviation for marking pages is “s.”., (Not “str.”), the year of journals and scientific collections are given in Arabic numerals. If the documents in the editions are numbered, the number must be given in addition to the pages.

Statement of publication ethics

The statement on publishing ethics in the journal Studia Historica Tyrnaviensia (History in Motion - Movement in History) was inspired by the standards of Elsevier and the Committee on Publication Ethics (COPE) and is also based on the standards of publishing ethics of Trnava University in Trnava.

The journal Studia Historica Tyrnaviensia (History in Motion - Movement in History) is committed to maintaining the highest standards of publishing ethics and uses all means to identify practices that abuse publishing. Unethical behaviour and plagiarism in any form will not be tolerated by the magazine. Authors submitting contributions to the journal declare that the content of their manuscripts is original. They also provide assurance that their contribution, or part of it, has not yet been published anywhere, nor is it currently being reviewed in another journal.

The author is obliged to familiarise themselves with the Code of Ethics of the journal and to follow the instructions based on the principles of the STN ISO 690 standard.

By sending their manuscript to the editors, the author guarantees compliance with the set standards and guidelines.

The author is responsible for the accuracy and precision of the data. This applies to professional affiliation (workplace address, contact to the author), personal data as well as possible sources of financial support.

The author submits the original, as yet unpublished text to the editors. They may not submit a work that has already been published elsewhere. If the author submits a paper published elsewhere, it must be significantly reworked or supplemented with new knowledge. In the case of a supplemented contribution, it must state information on the elaboration and scope of the additions in a note at the end of the text and state the exact citation of the work to which it follows.

The Editorial Board will monitor for evidence of academic misconduct and take appropriate steps as necessary.

When creating the text, the author is obliged to respect the author instructions set by the editors regarding the nature, focus and technical aspects of the paper.

Plagiarism and the use of unreliable sources are unacceptable. The author is responsible for ensuring that all information provided in the article is correct and accurate. The quality and scope of the paper must meet the standards and level of scientific work in the relevant category (scientific study, article, review, annotation, report, etc.).

The editor has the right to reject the manuscript if it does not meet the specified requirements, if the content does not correspond to the profile of the journal, or if the editor finds evidence of academic misconduct. The editor shall immediately inform the author of such a decision.

The author is responsible for the correct and accurate citation of references and sources. They are obliged to state their professional affiliation (workplace, address, e-mail contact) and source of funding.

All contributions submitted for assessment (scientific studies, book reviews, etc.) go through an anonymous review process. Individual manuscripts are assessed by experts in the relevant field. The editor is obliged to ensure the anonymity of both the author and the reviewers.

The Editorial Board will not recommend publishing a paper that has not successfully passed the review process. Only informative contributions (reviews, annotations, reports, etc.) can be published without a review procedure.

After review by the journal editor, the paper is submitted to two independent reviewers. The editor-in-chief selects reviewers on the recommendation of the editors or delegates this responsibility to one of the editors who is an expert in the field. In the case of two fundamentally different reviews, the editors will have another review prepared by a third reviewer. Reviewers should evaluate the paper objectively. There should be no personal criticism (bias) against the author. Reviewers must express their views clearly with explanatory arguments.

The author is obliged to participate in the process of reviewing the paper and is obliged to communicate and cooperate with the editorial board. They are also responsible for listing all co-authors who participated in the work and are responsible for ensuring that all individuals have agreed to be co-authors and have agreed on the final version submitted to the review process.

The review process is anonymous, but the author has the right to review the comments of reviewers who have reviewed their paper. However, they have no right to be informed of their identity.

The author is obliged to modify the text according to the reviews and send it to the editors within the set deadline, together with the accompanying letter, in which the changes made are described. If they do not agree with the reviewers' reservations, they must state their reason in the cover letter. The editorial board of the journal has the final decision on publishing or rejecting the paper.

Review opinions can be provided (in anonymous form) only to the authors and the editorial board as a basis for the final decision on publication.

The author is obliged to notify the editors of the journal of all serious errors and inaccuracies in the article as soon as possible and to remove or correct errors, identified not only in the review procedure, but also in the event of realising their own mistakes.

CONTENS

Contens SHT 1/2021:

Dejiny v pohybe – pohyb v dejinách

1/2021

© Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021

© Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 2021

ISSN 2729-8760

Úvod / Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Miloš Marek

ŠTÚDIE / STUDIES

Ahmad Heidari - Lucia Nováková:

Pottery, language and cultural basin: mapping the prehistoric settlement in Central Zagros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Miloš Marek:

„Hospites nostri, dilecti et fideles“ Spoločenská kategória hosťov v stredovekom Uhorsku / “Hospites nostri, dilecti et fideles”

Social category of guests in medieval Hungary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Ivan Mrva:

Hostia, migranti a kolonisti na Nitrianskom a Bratislavskom Záhorí. Pokus o stručný prehľad migračných vĺn / Guests, migrants and colonists in Nitra and Bratislava Záhorie. An attempt at a brief overview of migration waves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Zoltan Iusztin:

The City of Becskerek in the second half of the 16th century. . . . . . . . . . . . 103

Ivana Kvetánová:

Album Arcibratstva pásikárov v Chtelnici / The register book of the Archconfraternity of the Cord of St. Francis from Chtelnica.. . . . . 121

Radoslava Ristovská:

Farská knižnica v Dolnej Krupej – súčasný stav / Parish library in Dolná Krupá – current state. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

RECENZIE / REVIEWS

ŽAŽOVÁ, Henrieta – MANÁK, Marián (eds.). Fons Tyrnaviensis VIII. (Marián Babirát). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

VAŘEKA, Marek – ZÁŘICKÝ, Aleš (eds.). Cisářovna Marie Terezie a střední Evropa (300 let od narození reformátorky). (Michal Franko). . . . 171

MÁJEKOVÁ, Jana Magdaléna. Prešporskí pekári a ich špeciality. (Alena Macková) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Za bránami sirotincov. Počiatky ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku (1750 – 1815). (Alena Macková). . . . 178

PECNÍK, Marcel – RAČKO, Peter. Menová reforma v Československu v roku 1919. Koruna na rázcestí dejín. (Michal Petríček). .182

ANOTÁCIE / ANNOTATIONS

ŽAŽOVÁ, Henrieta (ed.). Sapientia aedificavit sibi domum. Budovy Trnavskej univerzity v Trnave. (Ivana Červenková). . . . . . . . 189

HALÁSZOVÁ, Ingrid. Pred portrétom. Úvahy o obsahoch, významoch,

funkciách a reprezentačných stratégiách portrétu v ranom novoveku. (Miroslava Kuracinová Valová). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

SPRÁVY, REFERÁTY / BRIEF NOTICES

Hostia a cudzinci na Slovensku (v Uhorskom kráľovstve). Migrácia a jej determinanty v kontexte európskeho vývoja.

(správa zo sympózia, Radoslava Ristovská). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Kolo, kolo mlynské... K dejinám mlynov a mlynárskeho remesla na západnom Slovensku (správa z kolokvia, Radoslava Ristovská) . . . . . . 201

 

Contens SHT 2/2021:

Dejiny v pohybe – pohyb v dejinách

2/2021

ŠTÚDIE / STUDIES
 

Richard Drška
Skalickí vyslanci na uhorských snemoch v 17. storočí. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 

Mária Kohútová
Popis hradu Branč v urbároch 17. storočia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 

Katarína Ihringová
Teozofia: duchovný základ vzdelania abstraktných umelcov. . . . . . . . . . . . . 53

MATERIÁLY / MATERIALS
 

Michal Franko
Inštrukcie modranskému vinohradníckemu úradu z roku 1806. . . . . . . . . . 69
 

Ergün Laflı – Maurizio Buora
A hellenistic weight with the name of an agoranomos in the Museum
of Kahramanmaraş (southeastern Turkey). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

RECENZIE / REVIEWS

HOMOLA, Július: Listy mocným na obranu slabých. O pravdu a slobodu
v rokoch 1968 – 2015. (Pavol Jakubčin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

MARINČÁK, Šimon – NEMEC, Rastislav (eds.): Od čistoty k hygiene
– od hygieny ku zdraviu : metamorfózy starostlivosti o dušu a telo.
Monotematický súbor štúdií. (Andrea Rysová). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

DEMMEL, József: „Ľudožrút“ v Hornom Uhorsku. Príbeh Bélu Grünwalda.
(Alena Macková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

ANOTÁCIE / ANNOTATIONS

Slovenská archivistika, 2020, roč. 50, č. 1, 356 s. ISSN 0231-6722
(Ivana Červenková). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Slovenská archivistika, 2020, roč. 50, č. 2, 330 s. ISSN 0231-6722
(Ivana Červenková). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

SPRÁVY, REFERÁTY / BRIEF NOTICES

Medzinárodná vedecká konferencia Udalosti a osobnosti regiónu okolia
Kapušian (15. máj 2021) (Zuzana Lopatková). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Pálffyovci v Smoleniciach (Alena Macková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Odborná konferencia „700. výročie Matúša Čáka Trenčianskeho
(1321 – 2021)“ (správa z konferencie, Michal Franko). . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Contens SHT 1/2022:

ŠTÚDIE / STUDIES

Adam Bielesz
Ozbrojené zložky nacistického Nemecka v kontexte ich perzekúcie
židovského obyvateľstva do vypuknutia SNP...................................5

Iva Paštrnáková Dejová
František Nekvasil – neznámy člen známej rodiny stavebníkov.............................23

Mária Letzová
Svadba Mikuláša Esterháziho a Kristíny Ňáriovej..........................72

Adinel C. Dincă
A Biographical Sketch of an Itinerant Notary Public: Valentinus Demetrii de Tirnauia (active 1425-1465).....................104

RECENZIE / REVIEWS

MAREK, Miloš. (ed.). In honorem et memoriam viri doctissimi. Zborník k nedožitým deväťdesiatinám prof. Vincenta Sedláka
(Michal Franko)....................................................................................134

HRUBOŇ, Anton et al. Fašizmus náš slovenský
(Adam Bielesz)....................................................................................141

FRANKO, Michal. Vznik a pôsobenie Slovenského vinohradníckeho družstva.
(Mária Letzová)....................................................................................147

FRANKO, Michal. Malokarpatské vinohradnícke poriadky.
(Alena Macková)..................................................................................150

HENISCH, Bridget Ann. Kuchár v stredoveku.
(Alena Macková)..................................................................................155

ANOTÁCIE / ANNOTATIONS

Slovenská archivistika, 2021, roč. 51, č. 1, 252 s.
(Ivana Červenková).............................................................................163

TURIK, Radoslav. Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského pešieho pluku č. 67. Humenné : Klub vojenskej histórie Beskydy 2021, 240 s.
(Juraj Červenka)...................................................................................167

Contens SHT 2/2022

ŠTÚDIE / STUDIES

Martin Bošanský
Testament nitrianskeho biskupa Jána Gustíniho (1712 - 1777)...........5

Juraj Červenka
Účasť rodákov zo Slovenska v americkej občianskej vojne..............21

Lucia Burdová
Dopad fyloxéry a peronospóry na vinohradníctvo malokarpatských
miest v druhej polovici 19. storočia........................................................52

Marta Dobrotková
K dejinám zdravotníctva a zdravotníckeho vzdelávania
v Československu v rokoch 1918 – 1938...............................................70

RECENZIE / REVIEWS

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Pod vládou ženy – Rytier bez kráľa,
I. časť (1437 – 1442) Pankrác zo Sv. Mikuláša a jeho doba.
(Alena Macková)......................................................................................93

BUCHAR, Stanislav. Tenkrát v Sarajevě aneb život končí
v terezínskych kasematech. (Radoslava Ristovská)...........................98

ANOTÁCIE / ANNOTATIONS

RYCHLÍK, Jan. Československo v období socialismu 1945-1989
(Adam Bielesz)........................................................................................104

SPRÁVY, REFERÁTY / BRIEF NOTICES

Ivana Červenková: Determinanty vývoja hospodárskej
správy panstiev (správa z podujatia)...................................................108

Ivana Červenková: Úrady a úradníci – ich vývoj a premeny................110

Monika Tihányiová: Medzinárodná vedecká konferencia
Vestigia nostra..........................................................................................115

Mária Letzová: Exkurzia na zrúcaninu kostola a kláštora
svätej Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach.....................................119

                            Contens SHT 1/2023

ŠTÚDIE / STUDIES

Lucia Nováková
Belov výklad o Nitrianskej stolici vo svetle archeologických výskumov......5

Barbora Adamíková
Vyobrazenia domorodých žien na funerálnych pamiatkach z rímskych provincií..................................................................................................................33

Monika Tihányiová
Využitie stredovekých regionálnych dejín vo výučbe dejepisu na príklade Gemera (metodická príručka nielen pre učiteľov dejepisu z okresov Revúca, Rožňava, Rimavská Sobota).................................................................59

Mária Letzová
Anna Ružena Listiusová. Sonda do osobnosti, života a činnosti manželky palatína Stanislava Turza.....................................................................................93

Adam Bielesz
Výcvik nemeckej armády v Ochrannej zóne a jeho vplyv na život
obyvateľstva........................................................................................................137

ROZHĽADY / HORIZONS

Pavol Zvara
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme – pamäťové miesto..............155

RECENZIE / REVIEWS

HLAVAČKOVÁ, Miriam. Pútnik. Sonda do života stredovekých pútnikov. Kráľ Mikuláš Ujlaki a jeho cesta do Ríma. (Alena Macková).....................168

ANOTÁCIE / ANNOTATIONS

ZAŤKOVÁ, Jana – ČAPLOVIČ, Miloslav. Pramene k vojenským dejinám Slovenska. Slováci v légiách a prvý československý zahraničný odboj 1914 – 1920. (Juraj Červenka)....................................................................................175

ŠTVERÁK, František. Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921-1992). (Martin Halmo).............178

PARÁK, Štefan. Švajčiarsko a prvá Slovenská republika (1939-1945). Politicko-hospodárske vzťahy dvoch malých štátov. (Rudolf Manik).....182

SPRÁVY, REFERÁTY / BRIEF NOTICES

Správa z podujatia „11th European Remembrance Symposium and 6th Taking Stock of European Memory Policies“ (Martin Halmo)..................189

Vedecké kolokvium 100-ročnica univerzitného profesora Richarda Marsinu (1923-2021) (Michal Franko).............................................................191

 

                             Contens SHT 2/2023

ŠTÚDIE / STUDIES
 

Štefan Pacola
Rekonštrukcia cestnej siete v slovenskej časti Zemplínskej župy
do polovice 14. storočia..............................................................................6
Srđan M. Jovanović
The Cabot Patent Letters, Heathens, and Infidels: A Multi-Dimensional Analysis...............................................................................44
Attila Varga
The secret order of the Illuminati, politics and cultural nationalism in Transylvania in the second half of the 18th century........................................................................................................71
Juraj Červenka
Vojenský pilot Aladár Lipták a jeho služba v rakúsko-uhorskom letectve........................................................................................................88
 

ROZHĽADY / HORIZONS

Marta Dobrotková. Jubilant František Bielik.........................................................................119
Viliam Zemančík. Induere Christum. Náčrt dejín liturgických odevov latinského obradu – alba, ornát, pluviál, štóla.......................................................128
 

RECENZIE / REVIEWS

KUTHAN, Jiří. Pražští biskupové a arcibiskupové. Zakladatelé, stavebníci a objednavatelé uměleckých děl (973-1421). (Martina Bolom Kotari)…………..................................................................................148

ANOTÁCIE / ANNOTATIONS

Slovenská archivistika, 2023, roč. 53, č. 1. (Ivana Červenková)........152
BARTALOSOVÁ, Lenka – VRTEL, Ladislav. Sigilla. Ikonografia svätých v pečatiach / Iconography of saints in seals. Katalóg. (Alena Macková).....................................................................................155

SPRÁVY, REFERÁTY / BRIEF NOTICES

Medzinárodná vedecká konferencia „CASTRUM BENE 17 Burg und (Un) Recht“. (Monika Tihányiová).............................................160
Výstava Sancti eritis, quia… (Bálint Bartalos)...................................165