Skočiť na hlavný obsah

NOVINKY

 

Registra censuum mediaevalia Slovaciae I.

https://ff.truni.sk/knizne-publikacie/registra-censuum-mediaevalia-slov…

​Stredoveké majetkové registre z územia Slovenska I.

 

DEJINY KATEDRY HISTÓRIE

  HISTORIA AEDIFICAVIT SIBI DOMUM
 

https://ff.truni.sk/knizne-publikacie/historia-aedificavit-sibi-domum

   

Studia Historica Tyrnaviensia Iuvenilia II.

https://ff.truni.sk/node/1575/edit?destination=/node/1575

SHT juvenilia II.

Studia Historica Tyrnaviensia XXIII 1/2023

https://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/studia-historica-tyrnaviensia-xxi…

sht 1/2023

Et Quod transeat sine alia lectione. Svätá stolica a Uhorské kráľovstvo v stredovekej komunikácii (s osobitným zreteľom na územie Slovenska)

 

Dolnokrupskí Chotekovci a ich potomkovia od začiatku 19. storočia do súčasnosti

Malokarpatské vinohradnícke poriadky

Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku (II. vydanie)

Studia Historica Tyrnaviensia XX

MALOKARPATSKÉ VINOHRADNÍCTVO V KONTEXTE DAŇOVÉHO ZAŤAŽENIA OBYVATEĽSTVA MODRY, PEZINKA A SVÄTÉHO JURA

Visitationes canonicae archidiaconatus Posoniensis 1694/1695

Druhá polovica 19. storočia v hospodárskych dejinách dolnokrupského veľkostatku

OTÁZKY zemepanského hospodárenia a správy v novoveku

STARŠIE PUBLIKÁCIE

Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku
Panstvo ako podnik zemepanského hospodárenia

Organizácia a správa viničných hôr malokarpatských miest Svätý Jur, Pezinok a Modra
Kláštor Cistercitov v Špišskom Štiavniku
Archivum familiae Očkaj. Stredoveké dejiny rodiny Očkajovcov a listiny z jej archívu
Prudenti dominæ nobis honorandæ ... K životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej
Monumenta Vaticana Slovaciæ. Tomus IV. Camera apostolica 1 (Libri formatarum 1425 – 1524)
Litteris ac moribus imbutus. Studia historica Tyrnaviensia xvi.
Slovensko a Svätá Stolica
A Slovak woman and America. Destinies of Slovak women in the U.S. between 1891 to 1939
Dejiny archívnictva
Základy spracovania archívnych materiálov
Spišské Prepošstvo na prelome stredoveku a novoveku I. Príspevok k náboženským dejinám Spiša
Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia
Spišskí prepošti do roku 1405