Skočiť na hlavný obsah

Na tomto mieste sa môžete bližšie zoznámiť s formami štúdia a študijným programom, ktorý ponúka odbor História.

Prezentácia Katedry histórie

Formy štúdia

Študijný program:

 

Harmonogram štúdia na akademický rok

2023/2024

https://ff.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/info-student/ff_harmo…

 

Rozvrh - letný semester a. r. 2023/2024

História

23/24

23/24

23/24

23/24

História - PdF

23/24

23/24

23/24

23/24

 

Konzultačné hodiny KH FF TU

letný semester

konzultačné hodiny

 

 
 

 

 

 

Harmonogram externého štúdia - letný semester a. r. 2023/2024

https://docs.google.com/document/d/1UkmkUetQduoyskGKxH_XwfodoHYWOsghSCL…

 

 

 

Okruhy štátnicových otázok - 1. stupeň - Bc.

   Národné dejiny

 1. Slovenské dejiny – vymedzenie pojmu. Príchod Slovenov do Karpatskej kotliny. Avari a Samova ríša. Osudy naddunajských Slovenov po zániku Samovej ríše a formovanie Nitrianskeho (Pribinovho) kniežatstva.
 2. Vznik Veľkej Moravy a jej postavenie v stredoeurópskom priestore. Hospodársky vývin a spoločenská štruktúra veľkomoravskej spoločnosti. Vláda Rastislava a Svätopluka, územná expanzia voči susedom. Počiatky kristianizácie naddunajských Slovenov a byzantská misia. Kríza Veľkej Moravy a príčiny jej zániku.
 3. Osudy Karpatskej kotliny v 10. storočí po zániku veľkej Moravy. Príchod starých Maďarov a formovanie uhorského štátu. Kristianizácia starých Maďarov. Vláda prvého uhorského kráľa Štefana I., formovanie územnej organizácie. Nitrianske údelné vojvodstvo. Cirkev vo včasnostredovekom Uhorsku a najstaršie kláštory.
 4. Uhorské kráľovstvo v 11. storočí. Vláda prvých arpádovských kráľov - vnútorná a zahraničná politika. Včasnostredoveké osídlenie Slovenska a jeho determinanty. Charakteristika včasnostredovekého patrimoniálneho štátu. Štruktúra včasnostredovekej spoločnosti. Formovanie šľachty a najstaršie šľachtické rody na území Slovenska.
 5. Uhorské kráľovstvo v 12. a v prvej tretine 13. storočia. Charakteristika vlády Bela III. a Ondreja II. Rozpad kráľovského patrimónia a zlatá bula Ondreja II.
 6. Mongolský (tatársky) vpád do Uhorského kráľovstva a jeho dôsledky na Slovensku. Stav osídlenia Slovenska v druhej polovici 13. storočia. Charakteristika vlády Bela IV. Vznik prvých privilegovaných stredovekých miest na Slovensku. Vláda posledných Arpádovcov. Vzrast moci šľachtickej oligarchie a Matúš Čák Trenčiansky.
 7. Boj o nástupníctvo na uhorský trón po vymretí Arpádovcov. Nástup Anjouovcov. Vláda a reformy kráľa Karola Róberta a Ľudovíta I. Zavŕšenie mestotvorného procesu na Slovensku za vlády Anjouovcov. Osídlenie Slovenska v 14. storočí a význam osídľovania na nemeckom práve.
 8. Vláda Žigmunda Luxemburského. Husiti na Slovensku. Anarchia po smrti Albrechta Habsburského a jej dôsledky pre Slovensko. Ján Huňadi. Ján Jiskra z Brandýsa a jeho účinkovanie na Slovensku.
 9. Budovanie centralizovanej monarchie za Mateja Korvína. Bratríci na Slovensku. Studium generale v Bratislave (Universitas Istropolitana). Hospodársky a spoločenský vývin v 15. storočí. Význam slovenského baníctva v období neskorého stredoveku.
 10. Vláda Jagelovcov - charakteristika neskorostredovekej stavovskej monarchie. Uhorsko – poľská vojna. Povstanie Juraja Dóžu. Tripatritum. Zápoľskovci.
 11. Bitka pri Moháči a jej hlavné dôsledky. Začlenenie Slovenska do habsburskej monarchie. Reformácia – rekatolizácia na Slovensku. Boj proti tureckej expanzii. 15-ročná vojna s Turkami.
 12. Protihabsburské šľachtické povstania – príčiny, priebeh, dôsledky.
 13. Politický vývoj v Uhorsku po Satumarskom mieri. Zápas Márie Terézie o udržanie habsburského dedičstva. Reformy a hospodárska politika Márie Terézie.
 14. Vláda Jozefa II. a opozícia uhorských stavov. Obdobie Francúzskej revolúcie (jej ohlas na Slovensku) a protinapoleónskych vojen. Politické pomery pred revolúciou 1848.
 15. Slovenské národné obrodenie (1780-1848). Tri generácie obrodencov, hlavní predstavitelia, idey, obrany jazyka a národa. Zjednocovacie snahy v slovenskom národnom hnutí.
 16. Slovenské národnooslobodzovacie hnutie a revolúcia 1848/1849. Dôsledky revolúcie. Bachov „neoabsolutizmus“.
 17. Maďarizácia na území Slovenska. Stará a Nová škola. Slováci na prelome 19. a 20. storočia. Černovská tragédia.
 18. I. svetová vojna. Česko-slovenský odboj (česko-slovenské légie, domáci odboj). Slovenská národná rada. Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov.
 19. Prvá Česko-Slovenská republika, základný vývoj v medzivojnovom období (1918 – 1939). Politický systém. Zahraničná politika. Začlenenie Slovenska do 1. ČSR.
 20. Mníchovská konferencia. Autonómia Slovenska. Viedenská arbitráž. Postupný rozpad Československa. Vznik Slovenského štátu.
 21. Politický systém 1. Slovenskej republiky. Politický vývoj počas 1. SR. Vojenské konflikty. Salzburské rokovania – príčiny a dôsledky. Zahraničná politika 1. SR (vzťah k Nemecku, vzťah k ZSSR). Perzekúcia obyvateľstva. Odboj a SNP.
 22. Obnovenie Československa v roku 1945. Košický vládny program. Voľby v roku 1946. Jesenné udalosti v roku 1947 na Slovensku. Február 1948.
 23. Politické súdne procesy v 50. rokoch – charakteristika, príklady. Perzekúcia cirkví. Buržoázny nacionalizmus. Kolektivizácia, socializácia živností a industrializácia Slovenska.
 24. Obrodný proces v Československu. Intervencia vojsk Varšavskej zmluvy. Normalizácia v užšom zmysle slova. Federalizácia Československa.
 1. Obdobie normalizácie (v širšom zmysle slova). Rozvoj aktivít tzv. tajnej cirkvi a disidentského hnutia. Sviečková manifestácia a nežná revolúcia. Voľby v roku 1990.

Všeobecné dejiny

 1. Chronologizácia dejín v minulosti. Charakteristika pojmu stredovek. Periodizácia stredoveku u nás a vo svete.
 2. Veľké sťahovanie národov a predchádzajúce migrácie Germánov zo severu. Vznik prvých germánskych kráľovstiev a ich rozmiestnenie. Ariánstvo. Slovania.
 3. Začiatky Franskej ríše. Dynastia Merovejovcov. Vláda franského kráľa Chlodovika.
 4. Franská ríša za Karolovcov. Karol Martel. Pipin III. Krátky. Karol Veľký. Obnovenie cisárstva na západe.
 5. Taliansko vo včasnom stredoveku. Ostrogóti. Longobardi. Južné Taliansko pod nadvládou Byzantskej ríše, Arabov a Normanov.
 6. Nemecko v stredoveku. Saská dynastia Otovcov. Vznik ríšskej cirkvi. Obnovenie Svätej rímskej ríše. Franská (sálska) dynastia. Boj o investitúru.
 7. Nemecko za dynastie Štaufovcov. Cisári Fridrich I. Barbarossa a Fridrich II. Sicílsky. Interregnum. Kurfirsti. Nástup Habsburgovcov.
 8. Krížové výpravy. Príčiny, ciele, priebeh, výsledky. Vznik rytierskych rádov.
 9. Dobytie Anglicka Viliamom Dobyvateľom (1066) a vláda tzv. normanskej dynastie (1066-1154). Plantagenetovci v Anglicku v 12. storočí (Henrich II., Richard I. Levie Srdce, Ján Bezzemok).
 10. Francúzsko v 13.-14. storočí. Vláda Ľudovíta IX. Svätého a Filipa IV. Pekného. Storočná vojna.
 11. Zámorské objavy. Príčiny záujmu o nové obchodné cesty, smery, nové oblasti a ich objavitelia, význam objavov.
 1. Reformácia v nemeckých krajinách. Situácia   pred vystúpením M. Luthera, Lutherovo vystúpenie, sedliacka vojna,   wormský edikt,   novokrstenci,  ríšsky snem v Augsburgu.
 1. Anglicko v 16. storočí. Henrich VIII., reformácia v Anglicku, Alžbeta I., zápas so Španielskom, hospodárska situácia, Škótsko
 1. Tridsaťročná vojna. Príčiny,  štáty, ktoré sa od vojny zapojili,  (a obdobie), výsledky mierových rokovaní.
 1. Veľká francúzska revolúcia. Francúzsko za Ľudovíta XVI., generálne stavy, národné a ústavodarné zhromaždenie, revolučné vojny, jakobínska diktatúra
 1. Zjednotenie Talianska. Itália po roku 1848, Sardínske kráľovstvo, Kráľovstvo oboch Sicílii,   Karol Albert,  Viktor Emanuel, Garibaldi, povstania proti Rakúsku, Napoleon III., zjednotenie
 1. Občianska vojna v USA. Rozdiely medzi severom a juhom, prisťahovalectvo, osídľovanie západu, otázka otroctva, konfederácia a únia, občianska vojna, výsledky .
 1. Prusko-francúzska vojna. Príčiny, Napoleon III., priebeh, parížska komúna, nemecké cisárstvo.
 1. Krymská vojna. Ruské plány na Balkáne, protiruská koalícia,
 1. Prípravy na svetovú vojnu. Príčiny, záujmy štátov, vytváranie koalícií, odzbrojovacie konferencie.
 2. Parížske mierové usporiadanie v Európe a francúzsky bezpečnostný systém – základné črty, fungovanie, postupný rozklad, miesto Slovenska resp. ČSR v nich.
 3. Komunizmus, fašizmus, národný socializmus – základná charakteristika a etapy vývoja v európskych štátoch.
 4. Druhá svetová vojna 1939-1945 – základné charakteristiky, príčiny, priebeh, výsledky.
 5. Studená vojna – pojem, priebeh, etapy.
 6. Politika ZSSR vo východnej Európe a s tým súvisiaci vývoj v jednotlivých štátoch tzv. Východného bloku v 2. pol. 20. stor.

Pomocné vedy historické

 1. Diplomatika – definícia, stručné dejiny vedy, rozdelenie, pramene diplomatiky.
 2. Listina – definícia, vnútorné a vonkajšie znaky listiny. Rozdelenie listín. Falzá.
 3. Paleografia. Definícia, stručné dejiny vedy, rozdelenie. Písacie materiály.
 4. Vývoj latinského písma, periodizácia. Skratky. Číslice.
 5. Sfragistika. Definícia, stručné dejiny vedy. Súčasný stav bádania na Slovensku.
 6. Pečať – definícia, rozdelenie, dejiny.
 7. Heraldika. Definícia, stručné dejiny vedy. Rozdelenie. Erbové právo.
 8. Erb – definícia, vývoj erbov. Armálesy. Súčasný stav bádania na Slovensku.
 9. Chronológia. Definícia, stručné dejiny vedy.
 10. Rozdelenie chronológie. Kresťanský rok. Kalendáre.
 11. Genealógia – definícia, stručné dejiny vedy. Predmet, rozdelenie. Základné genealogické pojmy – vývod, rozrod, rodostrom, tabuľky pokrvenstva, tabuľky príbuzenstva.
 12. Metrológia. Definícia, stručné dejiny vedy. Základné miery a váhy v minulosti. Metrologický vývoj na Slovensku.
 13. Numizmatika -  definícia, stručné dejiny vedy. Minca – definícia, vonkajšie a vnútorné znaky. Vývoj menového systému na území Slovenska.
 14. Kodikológia. Definícia, stručné dejiny vedy. Kódex – definícia, rozdelenie. Slovenské kódexové pamiatky. Kodikologický opis.
 15. Epigrafika. Definícia, stručné dejiny, predmet, rozdelenie epigrafických pamiatok.

                                                                                  

Okruhy štátnicových otázok - 2. stupeň - Mgr.

Slovenské dejiny

 1. Slovenské dejiny – vymedzenie pojmu; historické začiatky stredovekých slovenských dejín: Avari a Samova ríša.
 2. Nitrianske kniežatstvo – Pribina; vznik Veľkej Moravy a jej postavenie v stredoeurópskom priestore.
 3. Cyrilometodská misia na Veľkej Morave; pápežské privilégium Industriae tuae.
 4. Príchod starých Maďarov a vznik uhorského štátu. (Kristianizácia starých Maďarov. Vláda prvého uhorského kráľa Štefana I., formovanie územnej organizácie).
 5. Vláda Bela III. a Ondreja II. Rozpad kráľovského patrimónia a zlatá bula.
 6. Charakteristika vlády Bela IV; mongolský (tatársky) vpád do Uhorského kráľovstva a jeho dôsledky na Slovensku.
 7. Anjouovci na uhorskom tróne; Karol I. Róbert; Ľudovít I.
 8. Vláda Žigmunda Luxemburského; husiti a bratríci na Slovensku.
 9. Budovanie centralizovanej monarchie za Mateja Korvína.
 10. Vláda Jagelovcov - charakteristika neskorostredovekej stavovskej monarchie. (Uhorsko – poľská vojna. Povstanie Juraja Dóžu. Tripatritum. Zápoľskovci).
 11. Slovensko v Habsburskej monarchii v rokoch 1526 – 1606. Politický vývoj: zápas Habsburgovcov o Slovensko, začlenenie Slovenska do Habsburskej monarchie. Turecká expanzia.
 12. Protihabsburské šľachtické povstania – príčiny, priebeh, dôsledky.
 13. Politický vývoj v Uhorsku v rokoch 1711 – 1790. Zápas Márie Terézie o udržanie habsburského dedičstva. Reformy a hospodárska politika Márie Terézie. Vláda Jozefa II.
 14. Slovenské národné obrodenie (1780 - 1848). Tri generácie obrodencov, hlavní predstavitelia, idey, obrany jazyka a národa. Zjednocovacie snahy v slovenskom národnom hnutí.
 15. Politický vývoj v Habsburskej monarchii v rokoch 1790 – 1848. Protinapoleonske vojny. Politické pomery pred revolúciou 1848/1849 – maďarské reformné hnutie, politický program štúrovcov.
 16. Slovenské národné a politické hnutie a revolúcia 1848/1849. Priebeh revolúcie v Habsburskej monarchii. Slovenské dobrovoľnícke výpravy a ich význam. Porážka revolúcie.
 17. Od Bachovho neoabsolutizmu po Rakúsko-uhorské vyrovnanie. Situácia v slovenskom národnom hnutí po skončení revolúcie. Zákony o politickom a hospodárskom vyrovnaní. Národnostný zákon. Stará a nová škola slovenská. Slovenské gymnáziá a Matica slovenská.
 18. Slováci v politickej pasivite. Politický život v Uhorsku po vyrovnaní – politické strany a voľby do Uhorského snemu. Milenárne oslavy. Maďarizácia. Vysťahovalectvo.
 19. Uhorsko pred vypuknutím 1. svetovej vojny. Nová vlna maďarizácie – Aponiho školské zákony, Černovská tragédia. Slovenskí poslanci v Uhorskom sneme. Slovenská politika pred vypuknutím vojny (slovenskí katolíci, hlasisti, robotnícke hnutie, SĽS, SNS).
 20. Prvá svetová vojna. Domáca politika. Česko-slovenský odboj (česko-slovenské légie, domáci odboj). Slovenská národná rada. Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov.
 21. Vznik Československa a Martinská deklarácia.
 22. Hlinkova cesta do Paríža – príčiny, priebeh, dôsledky.
 23. Snahy o autonómiu Slovenska.
 24. Zahraničná politika Československa v medzivojnovom období a Mníchov.
 25. Maďari na Slovensku v 20. storočí – ich vojenské vstupy, kedy, prečo.
 26. Vznik 1. Slovenskej republiky (1939-1945) a jej zahraničnopolitické postavenie.
 27. Slovenské národné povstanie.
 28. Február 1948.
 29. Rok 1968 a pokus o reformu komunizmu.
 30. Sviečková manifestácia a nežná revolúcia ako záver komunistickej moci

Svetové dejiny

 1. Vznik pápežského štátu (754).
 2. Vikingské výpravy.
 3. Nemecký cisár Otto I. (936-973).
 4. Boj o investitúru.
 5. Prvá krížová výprava (1096-1099).
 6. Magna charta libertatum (1215).
 7. Francúzsky kráľ Ľudovít IX. Svätý (1226-1270).
 8. Pápežská schizma (1378-1417).
 9. Ján Hus a husitské revolučné hnutie.
 10. Stredoveká vzdelanosť, školstvo a univerzity.
 11. Objavenie Ameriky: Cesty na západ, rozdelenie sfér vplyvu, dobytie Mexika (Aztékovia), Peru (Inkovia), mocenský vzostup Španielska.
 12. Reformácia v nemeckých krajinách: situácia pred vystúpením M. Luthera, Lutherovo vystúpenie, T. Münzer, sedliacka vojna, wormský edikt, augsburský mier. 
 13. Anglicko v 16. storočí: Henrich VIII., Alžbeta I., zápas so Španielskom, Škótsko,
 14. Ivan IV.; zjednocovanie Rusi, nástup Ivana IV. na trón, téza o  postavení a úlohe vládcu Ruska, štruktúra spoločnosti, boje o Pobaltie, príčina.
 15. Revolúcia v Anglicku: Jakub I., parlamentný zápas, občianska vojna, republika, Cromwel, konštitučná monarchia.
 16. Nizozemská revolúcia: vzostup hospodárstva v Nizozemsku, odpor proti Španielsku, Utrechtská únia, ľudové povstanie, vojvoda z Alby, povstanie v severnom Nizozemsku, Viliam Oranžský .
 17. Veľká francúzska revolúcia: Francúzsko v 18. storočí, Ľudovít XVI., generálne stavy, Národné a Ústavodarné zhromaždenie, revolučné vojny, girondisti, jakobínska diktatúra, termidorská reakcia a Direktórium
 18. Tridsaťročná vojna: príčiny, vojny (obdobie), vstup Francúzska do vojny, miesta a výsledky mierových rokovaní.
 19. Francúzsko v 19. storočí: Napoleon I., rok 1848, Napoleon III.
 20. Prvá svetová vojna: príčiny, atentát v Sarajeve, vytváranie frontov, zákopová vojna v r. 1915, 1916, 1917, vstup USA a ďalších štátov do vojny, prevaha Dohody .
 21. Parížska mierová konferencia a mierové zmluvy po skončení prvej svetovej vojny. Spoločnosť národov.
 22. Mandžuský konflikt a jeho dôsledky.
 23. Taliansko-etiópska vojna 1935 – 1936 ako príklad oneskoreného a opakovane neúspešného pokusu európskej mocnosti o klasický koloniálny výboj.
 24. Pakt Ribbentrop – Molotov a jeho vplyv na vývoj medzinárodných vzťahov na sklonku 30. rokov minulého storočia.
 25. Vznik protihitlerovskej koalície a diplomatická spolupráca ZSSR, USA a Veľkej Británie v rokoch druhej svetovej vojny.
 26. „Marshallov plán“ ako nová forma medzinárodnej hospodárskej pomoci USA západnej Európe, a ako nástroj budovania mnohostrannej ekonomickej, politickej (Bruselský pakt) a vojenskej (NATO) spolupráce vo formujúcej sa euroatlantickej oblasti.
 27. Vznik a budovanie Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
 28. Budovanie európskej hospodárskej integrácie.
 29. Budovanie sovietskej záujmovej sféry v Európe po druhej svetovej vojne.
 30. Studená vojna.
 31. Krízy v sovietskom bloku a ich príčiny; postoj západných veľmocí k vojenskému zásahu vojsk piatich krajín Varšavskej zmluvy v Československu v auguste 1968.

Metodológia historickej vedy

 1. Pramenné a mimopramenné poznanie (zdroje a zložky mimopramenného poznania).
 2. Induktívna a deduktívna metóda. Priama a nepriama metóda.
 3. Progresívna a retrospektívna metóda. Štrukturálna analýza.
 4. Komparatívna (historicko- porovnávacia) metóda. Typologická metóda.
 5. Biografická metóda: individuálna a skupinová biografia. Filologická metóda.
 6. Geografická metóda.
 7. Modelová analýza: aplikácia na hospodárske javy. Metóda sondy: používanie pri demografickom výskume 
 1. Kvantitatívne metódy: historická štatistika
 2. Preduhorské obdobie vývoja slovenskej historiografie: Životy, Zákonník, etc.
 3. Uhorskí svätci do konca 13. storočia – legendy: Ondrej-Svorad a Benedikt, svätí: Štefan, Imrich, Gerard, Ladislav, Alžbeta, Margita
 4. Staré Gestá a uhorská kronikárska skladba 14. storočia: rodina Budínskej kroniky, Viedenská maľovaná kronika
 5. Anonymus, Bratislavské anály, Kronika Šimona z Kézy
 6. Ján z Turca /Turóci/, Peter Ransanus, Spišskosobotská kronika
 7. Staršia spišská historiografia
 8. Samuel Timon 1675-1736, Martin Sentiváni 1633-1705, Ján Baltazar Magin 1681-1735, Matej Bel 1684-1749, František Kazy 1695-1760
 9. Adam František Kollár 1718-1783, Ján Severíni 1716-1789, Jozef Inocent Déžerický 1702-1765, Juraj Papánek 1738-1802, Juraj Sklenár 1744-1790
 10. Štefan Kaprinay 1714 – 1785, Juraj Pray 1723 – 1801, Štefan Katona 1732 – 1811, Juraj Fándly 1750-1811
 11. Mikuláš Dohnáni 1824-1852, Ľudovít Stárek 1803-1863, Franko Víťazoslav Sasinek 1830-1914, Jonáš Záborský 1812-1876
 12. Pavol Križko 1841-1902, Ján Gerometta 1823 – 1900, Jozef Hradský 1827-1904, Alexander Lombardini 1851-1897, Vilmos Fraknói 1843 – 1924
 13. Michal Matunák 1866-1932, Václav Chaloupecký 1882-1950, Július Barták 1896 – 1959, Rudolf Holinka 1895-1953, Mária (Opočenská) Jeršová 1899-1978
 14. František Hrušovský 1903-1956, Alexander Húšťava 1906-1969, Daniel Rapant 1897-1988, Branislav Varsik 1904-1994, Mikuláš Mišík 1907-1981
 15. Vojtech Bucko 1911 – 1993, Vendelín Jankovič 1915-1997, Belo Polla 1917 – 2000, Peter Ratkoš 1921-1987, Ľudovít Holotík 1923-1985
 16. Teodor Lamoš 1921-1965, Darina Lehotská 1922-1990, Vincent Sedlák 1930-2009, Juraj Žudel 1929 – 2009
 17. Charakteristika, úlohy a rozdelenie filozofie dejín. Dejepisná metodológia /kritériá historičnosti, historické pojmy, kategórie súdy a zákony/
 18. Vlastná filozofia dejín: koncepcie. Teórie zmyslu dejín /úpadku, cyklická, vzostup a úpadok, nepretržitého a prerušovaného pokroku/.
 19. Grécka filozofia dejín: Herodotos, Thukydides, Polybios, Plutarchos.
 20. Rímska filozofia dejín: Titus Livius, Sallustius Crispus, Publius Cornelius Tacitus, Lucretius Carus.
 21. Kresťanská filozofia dejín: Aurelius Augustinus, periodizácia dejín podľa Biblie.
 22. Niccolo Macchiavelli /1469-1527/, Hugo Grotius /1583-1645/, Gian Battista Vico /1668-1744/, Johann Gottfried Herder /1744-1803/, Georg Friedrich Wilhelm Hegel /1770-1831/
 23. Oswald Spengler /1880-1936/, Theodor Lessing /1872-1933/, Johann Huizinga /1872-1945/, José Ortega y Gasset /1883-1955/, Arnold Joseph Toynbee /1889-1975/, Pitirim Sorokin /1889-1968/, Karl Raymund Popper /1902-1994/
 24. Slovenská filozofia dejín: Anton Augustín Baník, Michal Chorvát, Daniel Rapant /koncepcia národného obrodenia/

 

Teória a prax vyučovania histórie (okruhy štátnicových otázok)

 

 1. Historik a učiteľ dejepisu. Metódy a ciele práce. Schopnosť učiteľa transferovať najnovšie poznatky historickej a pedagogickej vedy vo vyučovacom procese
 2. Didaktika dejepisu (vývoj didaktiky dejepisu na Slovensku, ciele výskumu, súčasné trendy z výsledkov výskumu didaktiky dejepisu)
 3. Predmet a štruktúra dejepisu. Štátny vzdelávací program (ciele a základné predmetové kompetencie). Členenie dejín (priestorové, vecné, chronologické).
 4. Obsah školskej edukácie – vzdelávací štandard z dejepisu pre ZŠ a SŠ (ISCED 2 a ISCED 3A), analýza učebných osnov. Základné funkcie dejepisného vzdelávania.
 5. Dejepis v retrospektíve a dejepis v perspektíve (historické poznanie a vzdelávanie na našom území pred a po roku 1993)
 6. Moderné koncepcie vyučovania. Metódy vyučovania dejepisu (metódy pedagogiky a všeobecnej didaktiky, inovatívne metódy osobitne platné pri výučbe dejepisu). Metodika výučby vybraných tematických okruhov (konkretizácia na vybranom príklade, téme)
 7. Učebnice a iné formy učebných textov (pred a po roku 1990). Funkcie učebnice vo výučbe dejepisu. Štrukturálna analýza učebníc a význam jednotlivých štruktúrnych prvkov. Práca s učebnicou a inými učebnými textami na hodine dejepisu
 8. Mimotriedna výučba dejepisu (vyučovanie v škole a mimo školy). Rozvoj samostatnej tvorivej práce žiakov.
 9. Medzipredmetové vzťahy vo výučbe dejepisu. Historická geografia a kartografia vo výučbe dejepisu. Práca s mapami na hodine dejepisu (konkretizácia na vybranom príklade, téme)
 10. Didaktická technika a jej využitie na hodinách dejepisu. Využitie internetu vo výučbe dejepisu. Myšlienkové mapovanie učiva a jeho význam.
 11. Písané pramene vo výučbe dejepisu (rozdelenie, pôvod a obdobie vzniku, súčasné umiestnenie, publikovanie).  
 12. Nepísané pramene vo výučbe dejepisu (rozdelenie, pôvod a obdobie vzniku, umiestnenie).  
 13. Stereotypy a mýty vo vyučovacom procese. Úloha didaktiky dejepisu vo výučbe stereotypov a mýtov. Konšpiračné teórie v dejinách a v dejepise.
 14. Príprava na vyučovaciu hodinu. Didaktická analýza učiva (konkretizácia na vybranom príklade, téme). Vyučovacia hodina a jej vnútorná štruktúra
 15. Multiperspektivita v dejepisnom vzdelávaní (aplikácia na konkrétnych príkladoch)
 16. Využitie tzv. Bloomovej taxonómie vo výučbe dejepisu. Tvorba historicko-didaktických otázok (aplikácia na konkrétnych príkladoch).
 17. Slovenské dejiny v čase a priestore (základná chronológia dejín, utváranie hraníc Slovenska, pomenovanie územia Slovenska v minulosti, predstavy o slovenskom území v 19. storočí, územie Slovenska po roku 1918, vývoj syntetického spracovania dejín Slovenska)
 18. Stredoveké, novoveké a moderné písomné pramene ako školské pramene vo výučbe dejepisu (práca s písomnými prameňmi na hodinách dejepisu, ukážka na konkrétnych príkladoch)
 19. Stredoveké, novoveké a moderné nepísané pramene ako školské pramene vo výučbe dejepisu (práca s nepísanými prameňmi na hodinách dejepisu, ukážka na konkrétnych príkladoch)