Skočiť na hlavný obsah

Formy štúdia

 

Naša katedra v súčasnosti ponúka akreditované denné a externé bakalárske štúdium a denné a externé magisterské štúdium v študijných programoch

  • Politológia (Bc., denné, externé)
  • Politológia (Mgr., denné, externé)

v študijnom odbore Politické vedy. Absolvent štúdia na našej katedre získava znalosti najmä v oblasti teórie politiky, teórie demokracie, dejín svetového a slovenského politického myslenia, medzinárodných vzťahov a dejín diplomacie, komparatívnej politológie, moderných slovenských a svetových dejín a politickej filozofie. Môže sa uplatniť v štátnej a verejne správe, občianskych združeniach, politických a mimovládnych inštitúciách, masovokomunikačných prostriedkoch a v súkromnej sfére.

Bakalársky stupeň trvá v štandardnej dĺžke štúdia v dennej aj externej forme tri roky (šesť semestrov) a je ukončený záverečnou prácou a štátnou skúškou. Magisterský stupeň trvá v štandardnej dĺžke v dennej aj externej forme dva roky (štyri semestre) a je ukončený diplomovou prácou a štátnou skúškou.

Absolventi magisterských študijných programov v odbore Politické vedy alebo v príbuzných odboroch majú možnosť vykonať rigoróznu skúšku spojenú s obhajobou rigoróznej práce a získať titul "doktor filozofie" (PhDr.).

Študenti majú možnosť časť štúdia absolvovať na zahraničných univerzitách.

Tu nájdete tézy na Bc. štátne skúšky a Mgr. štátne skúšky.

 

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na štúdium na našej katedre prebieha v súčasnosti bez prijímacích skúšok.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je preukázanie sa maturitným vysvedčením.

Podmienkou prijatia na magisterské štúdium je absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia a preukázanie sa bakalárskym diplomom z politológie alebo z príbuzných spoločenskovedných a humanitných študijných odborov: medzinárodné vzťahy, európske štúdiá, história, sociológia, filozofia, právo, verejná politika, verejná správa, bezpečnostné štúdiá, marketingová komunikácia a pod.

 

Zloženie predmetov denného bakalárskeho študijného programu 2023/2024

1. semester
Teórie medzinárodných vzťahov I.
Úvod do štúdia dejín diplomacie a medzinárodnej politiky I.
Dejiny politického myslenia I.
Politické dejiny Slovenska I.
Úvod do štúdia politológie I.
Ľudské a občianske práva
Základy filozofie I.

2. semester
Teórie medzinárodných vzťahov II.
Dejiny politického myslenia II.
Politické dejiny Slovenska II.
Teória politických strán
Úvod do štúdia politológie II.
Úvod do štúdia dejín diplomacie a medzinárodnej politiky II.
Aktéri verejnej politiky
Základy filozofie II.

3. semester
Komparatívna politológia a teórie politických systémov I.
Politická geografia I.
Politické ideológie I.
Totalitné ideológie I.
Novoveké európske dejiny

4. semester
Komparatívna politológia a teórie politických systémov II.
Politické ideológie II.
Slovenské politické myslenie
Totalitné ideológie II.
Politický vývoj postsovietskych štátov
Medzinárodná spolupráca

5. semester
Komparatívna politológia a teórie politických systémov III.
Regionálny rozvoj
Politická filozofia 20. st. I.
Zdroje a štruktúra politických režimov I.
Verejná správa
Seminár k bakalárskej práci I.

6. semester
Tranzitológia
Politická filozofia 20. st. II.
Zdroje a štruktúra politických režimov II.
Seminár k bakalárskej práci II.

Predmety štátnej bakalárskej skúšky

Obhajoba bakalárskej práce
Medzinárodné vzťahy a dejiny diplomacie
Komparatívna politológia a sociálna teória
Politické dejiny a dejiny politického myslenia

Okrem týchto povinných predmetov si študenti vyberajú viaceré voliteľné predmety, a to nielen z ponuky Katedry politológie, ale aj ostatných katedier.

 

Zloženie predmetov denného magisterského študijného programu 2023/2024

1. semester
Bezpečnostná politika
Teórie demokracie I.
Manažment verejnej správy
Teória politiky a transformačné procesy I.
Politický marketing a masmediálna politika
Vybrané kapitoly z dejín diplomacie 20. st.

2. semester
Politická kultúra
Sociálna politika
Európske integračné procesy I.
Volebné procesy v strednej a východnej Európe I.
Teória politiky a transformačné procesy II.
Diplomový seminár I.

3. semester
Politická analýza
Európske politické strany
Politická etika
Európske integračné procesy II.
Volebné procesy v strednej a východnej Európe II.
Diplomový seminár II.

4. semester
 

Predmety štátnej magisterskej skúšky

Obhajoba diplomovej práce
Teória politiky
Teórie demokracie
Európske integračné procesy

Okrem týchto povinných predmetov si študenti vyberajú viaceré voliteľné predmety, a to nielen z ponuky Katedry politológie, ale aj ostatných katedier.