Skočiť na hlavný obsah

Informačné zabezpečenie študijného programu Dejiny a teória umenia sa zakladá na zabezpečení prístupnosti literatúry vo viacerých smeroch:

 • prostredníctvom Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity
  (https://www.truni.sk/kniznica),
 • knižnice Katedry dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty TU,
 • sieťou databáz časopisov a článkov.

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA

Univerzitná knižnica poskytuje študentom a pedagógom absenčné a prezenčné výpožičky kníh, záverečných prác a odborných periodík, ktoré sú im v prípade prezenčných výpožičiek prístupné v rámci študovne Univerzitnej knižnice. Na vyhľadávanie zdrojov študenti a pedagógovia využívajú univerzitný informačný systém DAWINCI, ktorého súčasťou je aj on-line katalóg (http://ezp.truni.sk/opac?fn=main), ktorý umožňuje jednoduché a rýchle lokalizovanie požadovanej literatúry. Zároveň na stránke on-line katalógu majú užívatelia prístupné manuály, ktoré im prehľadným a zrozumiteľným spôsobom sprístupňujú spôsoby vyhľadávania literatúry. Univerzitná knižnica zabezpečuje aj medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS).

Knižničný fond a služby používateľom
Stav knižničného fondu k 31. 12. 2020 je 110 271 knižničných jednotiek (ďalej len „k. j.“). Vo voľnom výbere, teda formou absenčných výpožičiek, je k dispozícií 48 950 k. j.  
Používatelia majú k dispozícií 25 239 titulov záverečných prác v elektronickej podobe a staršie roky aj v tlačenej podobe.  
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity odoberá cca 130 titulov slovenskej a zahraničnej periodickej tlače.

Informačná podpora
V súlade s poslaním Univerzitnej knižnice poskytovať informačnú podporu používateľom knižnice, ako aj všetkým zamestnancom Trnavskej univerzity poskytovaním primárnych aj sekundárnych informácií, poskytuje univerzitná knižnica bibliografické i faktografické informácie.

Na svojej webovej stránke Univerzitná knižnica vytvára informačný portál, ktorý umožňuje vstup do súborného on-line katalógu, ktorý Univerzitná knižnica buduje spoločne s knižnicou Právnickej fakulty, aj do externých katalógov iných dôležitých knižníc. Významným informačným prvkom zostáva Infogate, súborný katalóg, umožňujúci vyhľadávať dokumenty vo viacerých knižniciach súčasne. Na stránke univerzitnej knižnice je k dispozícií inštruktážny videonávod s hlasovými pokynmi na prácu s on-line katalógom.

Trnavská univerzita v Trnave má stále prístup k elektronickým informačným zdrojom, ktoré boli v portfóliu Národného informačného systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku (NISPEZ), hoci v modifikovanej podobe. Ide o nasledujúce informačné zdroje: Web of Knowledge (Current Contens Connect, Essential Science Indicators, Web of Science, Conference Proceedings), Scopus, Willey Interscience, SpringerLink, Web of Knowledge – Medline a Web of Knowledge – Book Citation Index a národná licencia GALE Info Trac.

Na základe predplatného pre Univerzitnú knižnicu boli k dispozícií tieto databázy s garantovaným ročným prístupom: Ebrary Academic Complete, JSTOR, CEEOL a Niermayerov slovník a kolekcia právnických periodík Oxford Journals Law Collection.

V spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky sprostredkúva Univerzitná knižnica svojim používateľom a akademickej verejnosti vyhľadávací portál pre vedu a výskum „Scientia.sk“ a ďalším generálnym vyhľadávačom je aj globálna vyhľadávacia služba Summon Discovery Service, ktorá umožňuje operatívne a jednoduché vyhľadávanie odborných informácií z viacerých zdrojov naraz.

Okrem spomínaných databáz sú na webovej stránke univerzitnej knižnice, v sekcii Elektronické informačné zdroje, prístupné ďalšie užitočné databázy a služby a skúšobné prístupy na určité obdobie.

Služby poskytované Univerzitnou knižnicou

 1. komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedeckopedagogickým pracovníkom a študentom univerzity ako aj ďalšej odbornej verejnosti,
 2. získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov na úrovni zodpovedajúcej súčasným vedeckým poznatkom,
 3. prostredníctvom najnovších informačných prostriedkov poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby a podporuje zvyšovanie úrovne používateľov informatickou prípravou,
 4. iniciatívne buduje kooperačné vzťahy s pracoviskami na Slovensku i v zahraničí s cieľom získať kvalitatívne nové informácie a vedecké poznatky a sprostredkovať ich používateľom,
 5. bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov, učiteľov, doktorandov a tvorivých pracovníkov univerzity,
 6. spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity (bibliografická registrácia publikácií, BIREP),
 7. centrálne eviduje, registruje a sprostredkúva ISBN, ISSN dokumentov vydaných v rámci univerzity.

Univerzitná knižnica sa organizačne člení na tieto hlavné úseky:

 • organizácia a riadenie Univerzitnej knižnice,
 • akvizícia,
 • spracovanie knižničného fondu,
 • správa periodík,
 • medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (ďalej len "MVS" a "MMVS"),
 • evidencia publikačnej činnosti,
 • informačná podpora projektov,
 • digitálna knižnica,
 • výpožičné služby,
 • výmena dokumentov.

Trnavská univerzita v Trnave má prístup k nasledujúcim databázam: C.E.E.O.L., GALE, JSTOR, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Oxford Journals Law Collection.

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity odoberá cca 200 titulov slovenskej a zahraničnej periodickej tlače.

KNIŽNICA KATEDRY DEJÍN A TEÓRIE UMENIA:

Knižnica Katedry dejín a teórie umenia disponuje špecializovanou knižnicou s publikáciami z oblasti dejín výtvarného umenia, teórie a metodológie umenia. Knižničný fond tvoria jednak publikácie tlačené, ktoré môžu študenti využívať na prezenčné čítanie po dohode s vedúcou katedry, v priestoroch študovne Univerzitnej knižnice TU v Trnave. Katedra disponuje aj pomerne bohatým fondom relevantných domácich i zahraničných publikácií vo forme e-kníh, ktoré boli postupne kupované z finančných prostriedkov získaných z realizovaných grantových projektov. online knižnicou. Tieto sú sprístupnené študentom v rámci povinnej a odporúčanej literatúry k prednáškovým cyklom a k seminárom, ako aj k záverečným prácam a na základe vlastného záujmu o rôzne odborné problematiky.