Skočiť na hlavný obsah

Riešené granty a projekty za posledné roky


prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

Projekt KEGA č. 3/7486/09: Príbehy umenia. Ikonografia. Doba riešenia: 2009-2011. Zástupca vedúceho riešiteľa 2009-2011.

Projekt KEGA 3/4308/06 Svätci Slovenska. Doba riešenia: 2006–2008 . Zástupca vedúceho riešiteľa.

Projekt KEGA č. 022TVU-4/2011: Príbehy Márie. Mariánska ikonografia v miestach mariánskej úcty na Slovensku. Doba riešenia: 2011-2013. Zodpovedný riešiteľ projektu (100%).


prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Projekt VEGA 2/0132/15 - Základné pojmy teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi  (doba riešenia 2015-2018) - vedúci projektu: prof. Ivan Gerát, spoluriešitelia: prof. Marian Zervan

ŠF EÚ – projekt  Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (Číslo projektu: ITMS: 26240120035, doba riešenia: 12/2010 – 03/2014), vedúci projektu.

Projekt VEGA 2/0007/11Štúdie k poetike obrazového rozprávania v stredoveku, doba riešenia: 2011 – 2014, vedúci projektu.

Projekt VEGA 2/0062/08 Stredoveké obrazy bojujúcich svätcov na Slovensku, vedúci projektu.

Umelecké transfery v gotickej Európe 12. - 16. storočia (Transferts artistiques dans l'Europe gothique XIIe – XVIe siécle)Medzinárodný projekt INHA Paris, zodpovedný riešiteľ za SR: Ivan Gerát.

Asymmetrische   Kunstgeschichte? Erforschung  und  Vermittlung  prekärer Denkmalb estände im Kalten Krieg. Nositeľ projektu: Institut für Kunst- und Bildgeschichte, Humboldt-Universität zu Berlin. Doba riešenia: 2014 -2015. Spolupráca za SR: Ivan Gerát.

Artistic Transfers and Circulations in the  Gothic  Period  in Europe. Nositeľ projektu:  Institut  national  d'histoire de l'art, Paríž. Doba riešenia: 2011 – 2014. Spolupráca za SR: Ivan Gerát.


doc. PhDr. Erika Brtáňová, PhD.


Projekt VEGA 2/0043/18; Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa, 2018-2020, Ústav slovenskej literatúry SAV.

Projekt VEGA 2/0136/09, Malé literárne žánre“. (Zo žánrovej a druhovej problematiky v staršej slovenskej kultúre.), 2009-2010, Ústav slovenskej literatúry SAV.

Projekt Vega 2/ 0172/10 Listy Jána Kollára II., III. (príprava edície), Ústav slovenskej literatúry SAV, 2010 – 2013, vedúca projektu.

Projekt ASFEU – štrukturálne fondy EÚ č. 26240120035 Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska, hlavný koordinátor: Ústav dejín umenia SAV, 2010 – 2013.

Projekt APVV SK-SRB 0032-09 Slovensko – Srbsko Literatúra v kontaktoch, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava – Katedra slovenského jazyka a literatúry Univerzita Novi Sad, 2010 – 2011.

Projekt Inovatívne študijné programy – medievalistika, ESF, Filozofická fakulta Trnavskej  univerzity 2010 – 2013.

Centrum excelentnosti, Slavistický ústav Jana Stanislava SAV: Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia. Postavy slovenského národného obrodenia (Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Dobšinský, Jonáš Záborský) + Ján Stanislav – ich činnosť a dielo v európskom kontexte, (1.9.2012 – 31.12.2015), spoluriešiteľka. 


doc. PhDr. Monika Mitášová, PhD.

Projekt VEGA č. 1/0275/14 Interpretačné metódy v architektúre. Doba riešenia: 2014-2016. Spoluriešiteľ prof. Marián Zervan. Zodpovedná riešiteľka (100%).

Výskumný grant Fulbrightovho programu, Fulbrightova komisia USA-Slovensko. Škola architektúry, Columbia University New York, USA. Doba riešenia: september 2009 – február 2010.

Výskumný zámer MŠMT MSM6046144601 České umění v období post-socialistické transformace 1980-2005. VVP AVU, Praha, Česká republika. Doba riešenia: 2007–2010. Zodpovedný riešiteľ PhDr. Jiří Ševčík. Riešiteľka.


Mgr. Ingrid Štibraná, PhD.

KEGA č. 010TTU-4/2013: Portrétna maľba 16. a 17. storočia na našom území v stredoeurópskych kontextoch a formovanie sa šľachtických portrétnych galérií. Doba riešenia: 2013 – 2015. Vedúci projektu.


Mgr. Katarína Ihringová, PhD.

Projekt Kega 004TTU-4/2015 Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti, 2015-2017, zodpovedný riešiteľ.

Grant APVV-15-0294 Kognitívne prehodnotenie krásy. Zjednotenie filozofie a kognitívnych štúdií estetického vnímania.

Grant Ministerstva kultúry MK-6321/2012/4.5.4 Vzťah slova a obrazu v slovenskom vizuálnom umení.

Grant Ministerstva kultúry MK-3472/2014/4.5.6 Kultúrne premeny očami Milana Hamadu.

Ing. arch. Ivan Gojdič

Projekt KEGA 016STU-4/2017 Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva na príklade areálu Starej nemocnice v Topoľčanoch. ( doba riešenia 2017-2020) Spoluriešiteľ: Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD.