Skočiť na hlavný obsah

Aktuálne granty riešené pracovníkmi katedry

VEGA 1/0749/20: Univerzita ako stredisko vedeckého bádania. Obraz vedeckej úrovne historickej Trnavskej univerzity (1635 - 1777) v dizertáciách a odbornej literatúre z produkcie jej tlačiarne.

Výskumným cieľom projektu je filologická analýza pôvodných diel z produkcie akademickej tlačiarne Trnavskej univerzity v 17. a 18. storočí s odborným obsahovým zameraním.  Ich filologický rozbor predstavuje základnú rovinu výskumu s cieľom sprístupniť svet odbornej literatúry na historickej Trnavskej univerzite ďalšiemu bádaniu a vytvoriť tak predpoklady pre širší, interdisciplinárny výskum dejín vied na Slovensku. V danom období sa aj v bežnej školskej príručke zrkadlia reakcie na aktuálne trendy v odborných výskumoch nielen domácich pedagógov či odborníkov, ale aj súvekých zahraničných vedeckých elít. Fakt, že tieto práce vychádzali tlačou, dokazuje, že sa im v rámci univerzitnej knižnej produkcie pripisoval špecifický význam a do veľkej miery rovnaký reprezentatívny charakter, aký plnili promočné tlače; mnohé odborné dizertácie vyšli totiž pri príležitosti slávnostných promócií. Projekt sa zameria na rôzne formy prezentovania vedeckej a odbornej činnosti v dizertáciách či publikáciách iného typu.

 

The main goal of the project in research is the philological analysis of the genuine literary works published by the Universitas Tyrnaviensis (1635 – 1777) in the 17th and 18th centuries with a special regard to the scientific and scholarly literature and the specialized dissertations. The philological approach to the texts aims to provide a basic framework of the interpretation, a platform that will make the world of the contemporary Tyrnavian scholarship and scientific thought accessible for further interdisciplinary research, especially for the analysis of the scientific and philosophical aspects of the texts. Philosophy clearly occupies a central position of a universal science in the contemporary scholarly system of the arts as well as of the other disciplines that could be regarded as scientific nowadays. The contemporary scientific views and the trends in the research are reflected by the professors and the members of the University even in the basic textbooks or dissertations published at the occasion of the solemn graduation. The fact that these work were published in print proves their highly representative character and surely points out their specific position among the works that were intended to present the level of knowledge and education of the institution.

 

Zloženie riešiteľského kolektívu za FF TU:

Mgr. Jozef Kordoš, PhD.

Mgr. Katarína Karabová, PhD.

Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.

 

Názov projektu (SK): Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia)

Názov projektu (EN): Nitra County Notitia by Matthias Bel (interpretation and application)


Číslo projektu: APVV-18-0196
Odbor výskumu: 60199 – Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie
 
Anotácia (SK)

M. Bel vo svojom diele Notitia Hungariae novae historico-geographica (ďalej Vedomosti) ponúkol súdobý pohľad na stav, význam, ohlas a konkrétne reálie stolíc Uhorska v rámci Habsburskej monarchie. Bádatelia z oblasti humanitných a spoločenských vied (napr. historici/historickí geografi, filológovia) na Slovensku sa životom a dielom tohto osvietenca zaoberali z rôznych aspektov. Ťažisko výskumov tvorili Belove publikačné aktivity, náboženský život a sondy do vybraných prác autora. V ostatnom decéniu vyšli tlačou aj bilingválne (latinsko-slovenské) verzie Vedomostí vybraných stolíc. Z rešerše literatúry zároveň vyplýva, že Vedomosti konkrétnej stolice (ako celok, príp. ich časť alebo oddiel) neboli doteraz komplexnejšie skúmané a interpretované z pohľadu filologického, historického, resp. historicko-geografického, etnologického alebo archeologického výskumu. Výsledky interdisciplinárneho štúdia Belovho diela pritom možno efektívne uplatniť pri revitalizácii regionálnych identít na príklade historickej krajiny, historických krajinných štruktúr a etnokultúrnych fenoménov aplikáciou kultúrnej trasy, ktorá by priblížila historické, prírodné a spoločenské fenomény územia na základe poznatkov získaných interpretáciou Belovho diela. Podstatou a zároveň cieľom projektu je slovenský preklad latinského originálu Vedomostí Nitrianskej stolice (lat. COMITATUS NITRIENSIS) a jeho štúdium z hľadiska histórie/historickej geografie, archeológie, etnológie a muzeológie. Použitím konkrétnych metodík a metód identifikujeme a zrekonštruujeme vybrané regionálne identity skúmaného územia v prvej polovici 18. storočia (historickú krajinu, resp. jej archetypy, špecifiká a charakter osídlenia, kontexty socio-profesijného zaradenia obyvateľov stolice a i.), ktoré priblíži konvenčná a virtuálna kultúrna trasa. Výstupy projektu majú materiálový, analytický i aplikačný charakter.Anotácia (EN)
Matthias Bel in his work Notitia Hungariae novae historico-geographica (hereinafter referred to as the "Notitia") offered a contemporary perspective of the state, significance, reception and specific facts concerning Hungarian counties within the Habsburg Monarchy. Humanities and social sciences researchers (e.g. historians/historical geographers, philologists) in Slovakia have studied various aspects of the life and work of this representative of the Enlightement. The core of the research was represented by Bel's publishing activities, his religious life and indepth probes into author's selected works. During the past decade a bilingual (Latin-Slovak) version of the Liptov, Orava, Turiec and Trenčín County were published. However, based on the scholarly literature research, it is evident that the Notitia of a particular Slovak county (or its selected parts) has not been sufficiently analyzed and scientifically interpreted from the philological, historical or historical-geographical and ethnological point of view. Nevertheless the results of analysis and interpretation of Bel's work within the scope of these disciplines can be effectively applied for instance in the context of revitalization of regional identities on the example of the landscape and particular ethno-cultural phenomena of selected Slovak regions. The essence as well as the main objective of the project is a Slovak translation of the Latin original of the Nitra County Notitia (lat. COMITATUS NITRIENSIS) and its historical-geographical, philological and ethnographic analysis. By employing specific methods we will identify and reconstruct selected regional identities of the examined area – e.g. cultural landscape and its structure, character of settlement, a way of life or the specifics of socio-professional classification of the county population in the first half of the 18th century. The outputs of the project will have a material, analytical and application character.

 

 
Dátum začiatku: 01.07.2019
Dátum ukončenia: 30.06.2023
 
Riešitelia za Filozofickú fakultu TU:
Mgr. Nicol Sipekiová, PhD. (zodpovedný riešiteľ)

Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. (od 30.10.2019)

 

KEGA 004TnUAD-4/2020: Optimalizácia výučby latinského jazyka v študijnom odbore Ošetrovateľstvo reagujúca na potreby klinickej praxe a trhu práce

 

Anotácia (SK): Cieľom projektu je vytvoriť inovatívnu vysokoškolskú učebnicu latinského jazyka pre študentov študijného odboru Ošetrovateľstvo. Obsah učebnice bude reflektovať potreby platnej legislatívy, súčasnej klinickej praxe a trhu práce. Nosnými inovatívnymi prvkami tvorby učebnice bude excerpovanie sesterských diagnóz podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2005 a medicínskych diagnóz (podľa MKCH 10) z medicínskych odborov podľa Nariadenia vlády SR 296 z roku 2010. Na základe excerpcie sa vytvorí korpus základnej slovnej zásoby učebného textu. Optimalizácia a inovatívnosť učebnice bude taktiež spočívať v zavedení gamifikačných prvkov. Vytvorená učebnica bude primárne určená pre študentov nelekárskeho zdravotníckeho študijného odboru Ošetrovateľstvo, na vzorke ktorých sa aj pilotne otestuje. Získané poznatky a zručnosti z projektovej činnosti bude projektový tím prezentovať na vedeckých a odborných podujatiach doma i v zahraničí.

Anotácia (EN): The aim of the project is to create an innovative Latin textbook for university students studying Nursing. The content of the book will reflect the requirements of the applicable legislation, contemporary clinical practice and labour market. The fundamentally innovative element of the textbook is the inclusion of excerpts relating to diagnoses made by nursing staff as provided in the Decree from the Ministry of Health of the Slovak Republic of 2005 and diagnoses (in accordance with ICD-10) from the branches of medicine pursuant to the Regulation of the Government of the Slovak Republic No. 296/2010. These excerpts will form the corpus of the basic vocabulary of the didactic text. Equally, the inclusion of gaming elements will also contribute to the optimisation and innovative character of the textbook. This textbook is mainly intended for non-medical students following a course of study in Nursing and initially will be tested on a sample of these students. The project team will present the information and skills acquired through the project activities at scientific and professional events in Slovakia and abroad.

 

Obdobie riešenia:                                   2020-2022

Hlavné riešiteľské pracovisko:           Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Spoluriešiteľské pracovisko:               Trnavská univerzita

Riešitelia za Trnavskú univerzitu:     doc. Erika Juríková, PhD. (zodpovedný riešiteľ)

                                                         doc. Jana Boroňová, PhD.

                                                          Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.

 

Vyšla publikácia Tyrnavia Erudita II

Dňa 23. septembra 2019 sme v priestoroch univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity v Trnave prezentovali našu spoločnú publikáciu Tyrnavia Erudita II, ktorá vznikla v spolupráci s mestom Trnava.

foto z prezentácie

 

 

Vedecké kolokvium venované výskumu diel Mateja Bela, 7. februára 2019, Katedra klasických jazykov FF TU v Trnava

Belovský výskum: Súčasnosť a potenciál do budúcnosti

Zborník abstraktov

 
 

 

Z histórie vedecko-výskumných aktivít katedry

Od samého počiatku bolo zrejmé, že trnavskí klasickí filológovia musia pre rozvoj svojho odboru nájsť cestu, ktorá bude vo väčšej miere nezávislá od geograficky príliš blízkej a de facto materskej bratislavskej katedry. Ukázalo sa, že takým smerovaním môže byť jednak výskum starokresťanského písomníctva, jednak filológia latinského stredoveku spolu s neolatinistikou, ktorá sa bude osobitne zameriavať na produkciu historickej Trnavskej univerzity a jej tlačiarne.

Z prostredia katedry vzišiel projekt Bibliotheca antiqua Christiana, ktorý si vytýčil za cieľ vydať sériu prekladov kresťanských autorov staroveku, a to nielen ako súčasť základov, na ktorých spočíva moderná európska vzdelanosť, ale aj ako pozoruhodný zdroj poučenia a inšpirácie pre dnešok. V uvedenej edícii sa od roku 1999 podarilo vydať 5 zväzkov. Jej prvým zväzkom boli Dokumenty prvých dvoch ekumenických snemov, ktoré vyšli v preklade Marcela Gajdoša. Vysokú dokumentárnu i umeleckú hodnotu majú Bazilove Listy, ktoré sa pokladajú za vôbec najcennejšiu časť jeho literárneho odkazu. Okrem zásadne revidovanej verzie listov doplnil prekladateľ spomenuté zväzky o dve kľúčové diela, ktoré signifikantne kompletizujú portrét sv. Bazila ako typu kresťanského vzdelanca. Jeho reč Povzbudenie mladým upozorňuje na hodnoty antickej vzdelanosti, ktoré si má osvojiť kresťan, aby lepšie vnímal kresťanskú náuku. Súbor deviatich homílií o stvorení sveta Hexaémeron je zasa pre nás nielen učeným komentárom k prvej kapitole knihy Genesis, ale aj dokladom o súvekej recepcii kozmologických teórií jednotlivých filozofických škôl a o ich kritike.

Latinskú patristiku reprezentujú štyri spisy sv. Augustína (354 – 430). Jeho spis O kresťanskej náuke (2004), ktorý preložila Marcela Andoková. V tom istom zväzku vyšla rozprava O milosti a slobodnej vôli, ktorej preklad pripravil Robert Horka.

Ďalší augustínovský zväzok (2007) ponúkol dve rozpravy menšieho rozsahu, ktoré predstavujú Augustína vo fáze jeho vnútorného prerodu a sú do istej miery svedectvom o problémoch, ktoré stáli v centre jeho najvnútornejších úvah. Približujú nám Augustína ako človeka v období pred prijatím krstu. Samovravy (v pôvodine Soliloquia), ktoré preložila Katarína Karabová-Šotkovská, dostali formu vnútorného dialógu medzi Augustínom a jeho personifikovaným rozumom (Ratio), v ktorom sa pertraktujú racionálne dôvody v prospech nesmrteľnosti duše. Argumentačné inštrumentárium Samovráv vychádza z prostredia Platónovej filozofickej školy resp. jej dedičov, ale prístup k problému je kresťanský. Spis O nesmrteľnosti duše, ktorý preložila Jozefa Artimová, nie je napísaný vo forme dialógu a predstavuje ešte staršie štádium úvah o tzv. štvrtom rozmere ľudského bytia. Terminológia spisu je takmer výlučne filozofická, plotinovská.

Ako vidno, v Bibliotéke ide napospol o diela, ktorých význam nepochybne presahuje konfesionálne hranice či úzko vedecké záujmy. Akiste aj preto zväzok obsahujúci prvú časť Bazilových listov a spis Povzbudenie mladým dostal čestné uznanie Literárneho fondu Slovenskej republiky za rok 1999.

            Druhou oblasťou výskumu i pedagogického pôsobenia, ktorú pokladáme za špecifikum trnavskej katedry, je medievistika a neolatinistika. V rokoch 2011 až 2014 sa v rámci projektu Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní (ITMS 26110230028) pripravoval v spolupráci s katedrou histórie a dejín umenia interdisciplinárny študijný program Medievalistika, ktorý podporila Európska únia prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a MŠVV SR v rámci Operačného programu vzdelávanie. Výstupom projektu bol akreditačný spis bakalárskeho študijného programu, ktorý úspešne prešiel akreditačným konaním, a 23 učebných textov. Aj keď sa študijný program pre legislatívnu zmenu systému garantovania študijných programov neotvoril, jeho výstupy sa úspešne využívajú vo vyučovacom procese. Treba však povedať, že medzi kľúčové parametre takéhoto širokospektrálneho študijného programu patrilo organické prepojenie jazykovej kompetencie s poznaním dejín a duchovných základov stredovekej spoločnosti, prejavujúcich sa v literárnom, filozofickom a výtvarnom odkaze stredoveku, ako aj kriticky naň nadväzujúceho renesančného humanizmu pri celistvom vnímaní oboch epoch. Vo vedeckých kruhoch zatiaľ nie je takéto kontinuitné videnie všeobecne akceptované.

Výsledky vedecko-výskumnej práce na tomto poli prezentuje edičný rad Scrinium latino-slovacum, ktorý – ako ukazuje názov –kombinuje pôvodné texty publikované in extenso so súbežným slovenským prekladom. Tým sa medzinárodnej i domácej komunite bádateľov otvára prístup k textovým pamiatkam, no nevylučuje z neho ani širšiu obec záujemcov o danú epochu. Doteraz vydané zväzky predstavili týmto spôsobom niektoré spisy humanistických vzdelancov Valentína Ecchia (2006) a Erazma Rotterdamského (2009), ale aj diela z produkcie starej Trnavskej univerzity, ktorých autormi boli Ján Kazi (2009) a Štefan Čiba (2011); oboch prípadoch ide o pôvodné promočné tlače. Výskum tyrnavík, čiže tlačí z produkcie bývalej univerzitnej tlačiarne, patrí medzi prvoradé výskumné ciele v oblasti novolatinských štúdií.

Katedra venuje veľa energie aj finančných prostriedkov na získavanie pôvodných tlačí alebo ich reprodukcií, lebo ony predstavujú základňu prebiehajúceho i budúceho prvotného výskumu. O prioritnom záujme o výskum trnavský diel zo strany kmeňových zamestnancov katedry svedčia i témy ich dizertačných prác, ktoré boli publikované v podobe monografií v roku 2015: Nicol Sipekiová publikovala prácu s názvom Syntaxis ornata seu de tribus latinae linguae virtutibus, puritate, elegantia, copiaa Katarína Karabová vydala Básnickú zbierku Františka Babaia Ungariae reges.

            Vo vedeckej edícii takýchto diel – aspoň z pohľadu filológov – vrcholí predchádzajúce bádanie, ktorého fázy zachycujú štúdie a recenzie z danej problematiky. Od roku 2005 slúži ich zverejňovaniu Sambucus, zborník s podtitulom Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky,ktorý sa však chce postupne profilovať ako vedecké periodikum určené pre domácich bádateľov v oblasti vied o antickom staroveku a jeho recepcii. V rozpätí rokov 2005 až 2016 vyšlo jedenásť zväzkov Sambuka, ktoré obsahujú štúdie, recenzie a správy z vedeckého života. Pochopiteľne, nie všetky patria do sféry novolatinských štúdií. Správy publikované na stránkach Sambuka informujú aj o personáliách a udalostiach vedeckého života, o obhájených diplomových prácach apod. V názve tohto periodika in spe sa zámerne opakuje meno Jána Sambuka, zrejme najvýznamnejšieho humanistického filológa z územia dnešného Slovenska a prominentného rodáka z Trnavy.

            Periodikum Sambucus má pod svojou egidou sériu tematických doplnkových zväzkov: Supplementum I (2010) sa zameralo na fenomény materiálnej kultúry antického sveta, ktorých poznanie je dôležité aj pre prácu filológov. Prednostne poskytlo priestor doktorandom.

Supplementum II (2010) s podtitulom Sondy do Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku prinieslo 11 štúdií o Matejovi Belovi a 9 ukážok z jeho najvýznamnejšieho diela Notitia v latinskej pôvodine a v slovenskom preklade. Publikácia vznikla v rámci riešenia grantového programu Ministerstva školstva Slovenskej republiky KEGA č. 3/6254/08 Monumentálne dielo uhorského polyhistora Mateja Bela Notitia Hungariae novae historico-geographica I- V (Viedeň 1735 – 1742) a jeho význam a finančne ju podporili Arcibiskupský úrad v Trnave i mesto Trnava. Jedným zo zámerov publikácie bolo overiť si spôsob práce s Belovými textami a pripraviť sa na kompletné latinsko-slovenské vydanie zbierky Notitia ako jedného zo základných prameňov pre poznanie starších i novších dejín krajiny.

Na tento projekt v roku 2012 nadviazal pokračujúci trojročný projekt KEGA č. 028TTU-4/2012 s názvom Monumentálne historické dielo Mateja Bela a jeho využitie pre vzdelávanie a následne od roku 2017 projekt KEGA č. 016TTU-4/2017 Kultúrne a historické pozadie vzniku latinských diel slovenskej proveniencie v období baroka.Ak sa naplní posledne menovaný, bude to zároveň príspevok k vyváženejšiemu pohľadu na našu kultúrnu minulosť, v ktorej sa angažovala tak evanjelická, ako aj katolícka zložka inteligencie.

Riešené projekty vygenerovali skupinu prekladateľov, ktorej ďalším, dlhodobým cieľom je vydanie kompletných slovenských prekladov Vedomostí. Pri plnení tejto nepochybne náročnej výzvy zohralo významnú úlohu spojenie katedry s Kysuckým múzeum v Čadci; jeho výsledkom sú bilingválne latinsko-slovenské vydania Trenčianskej (2013), Liptovskej (2014), Oravskej (2015) a Turčianskej (2016) stolice.

Supplementum III (2011) s podtitulom Decus Sapientiae bolo venované profesorovi Danielovi Škovierovi pri príležitosti jeho životného jubilea. Takmer tri desiatky štúdií od pracovníkov zo Slovenska, z Českej republiky, Rakúska a Poľska sú v prvom rade znakom rešpektu, ktorý požíva vedúci a zakladateľ trnavskej katedry. Zároveň však aspoň sčasti prezrádzajú, akej siete vedeckých kontaktov je trnavské klasickofilologické pracovisko súčasťou. Pre pracovnú atmosféru katedry je príznačné uprednostňovanie kooperatívnosti ako plodnejšieho modelu vedeckej činnosti než konkurenčnosť. Akiste aj preto sa na pôde katedry organizované konferencie a analogické vedecké podujatia tešia veľkej obľube.

Prvé dve medzinárodné konferencie s názvom Klasická filológia – stav a perspektívy v 21. storočí sa tu uskutočnili v apríli 1999 a v novembri 2000. Na stretnutí, ktorého ústrednou témou boli súčasné problémy absencie výučby latinčiny na stredných školách a jej dôsledky, ako aj otázka nedostatku učebníc, sa zúčastnili vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia zo všetkých slovenských a z väčšiny českých klasickofilologických pracovísk. Obe konferencie priniesli aj praktické rozhodnutia – odmietavé stanovisko k nedostatočne pripravenému zriadeniu klasickej filológie na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a pomoc pri propagácii vyučovania latinčiny na slovenských gymnáziách. Koncom novembra 2007 sa konala vedecká konferencia s názvom Klasický filológ v úlohe prekladateľa a jej vyše 30 referujúcich poukázalo na úskalia i na prínos tejto dôležitej súčasti práce filológa zameranej predovšetkým na širšiu verejnosť. V máji 2009 sa uskutočnila vedecká konferencia na tému Dejepisectvo medzi literatúrou, vedou a umením, ktorá bola zároveň oslavou 80- ročného životného jubilea prof. Jana Buriana, významného historika staroveku a emeritného pracovníka katedry. Aj tento neúplný výpočet ukazuje, že pracovisko sa angažuje v spájaní osobností, v porovnávaní bádateľských záujmov a výsledkov.

Do kontextu zmienených konvergentných aktivít patrí takisto významný, ba možno povedať rozhodujúci podiel trnavskej katedry na príprave a vydaní publikácie Bibliografia gréckych a latinských štúdií v Slovenskej republike za roky 1993 – 2005 (Bratislava – Trnava 2006), ktorá nadväzuje na analogickú sériu česko-slovenských bibliografií obsahovo aj štruktúrou. Z údajov, ktoré bibliografia eviduje, vyplýva, že za pomerne krátke obdobie sa katedre podarilo získať v danej vednej oblasti neprehliadnuteľné postavenie. Momentálne sa pripravuje do tlače jej pokračovanie, ktoré bude obsahovať publikačné výstupy za roky 2006 – 2010.

Ak hovoríme o potenciáli katedry vo sfére kooperácie, žiada sa spomenúť ešte jedno špecifické podujatie. Bola ním Letná škola klasických štúdií na tému Latinčina v cirkevnom a svetskom školstve, ktorú na prelome júna a júla 2008 organizačne zabezpečovala katedra v úzkej spolupráci s kolegami z Českej republiky. Letná škola – z pohľadu českých kolegov išlo už o 16. ročník – priniesla celý rad pozitív, ale zároveň ukázala, že na rozdiel od českých pomerov Slovensko nateraz zrejme nemá dostatok síl na to, aby mohlo organizovať pracovné stretnutia tohto typu s ročnou periodicitou.

Možnosti katedry i spolupráce s filozofmi pri preklade barokových filozofických diel sa ukázali pri riešení grantového projektu KEGA 013TTU-4/2013 Antológia z diel profesorov filozofie pôsobiacich na historickej Trnavskej univerzite (1635 – 1777), ktorého printovým výstupom je publikácia Antológia z diel profesorov filozofie pôsobiacich na historickej Trnavskej univerzite (1635 – 1777) vydaná v roku 2016. V oblasti barokovej filozofie ide o jedinečný publikačný počin.

Medzi špecifikami katedry si zaslúži osobitnú zmienku seminárna knižnica Okalianum poskytujúca veľmi dobré predpoklady pre štúdium i pre vedecké bádanie. Svoju knižnicu a zbierku artefaktov katedre veľkoryso daroval prvý slovenský profesor klasickej filológie Miloslav Okál (1913 – 1997). Dnešné Okalianum obsahuje približne 3 500 titulov, ktoré sa delia na grécku a latinskú časť – texty, preklady. Ďalšiu skupinu tvoria vedecké knihy pokrývajúce klasickú filológiu a príbuzné odbory, medzi ktoré patrí história, filozofia, dejiny umenia, a napokon aj slovníky a encyklopédie, gramatiky a novolatinské písomníctvo. Keďže profesor Okál si pri darovaní vymienil, aby sa zachovala celistvosť jeho unikátnej knižnice, je počet kníh Okaliana konečný a poslucháčom sú texty k dispozícii výlučne na prezenčné štúdium.