Skočiť na hlavný obsah

Edícia Scrinium latino-slovacumHlavným a dlhodobým vedeckým zámerom Katedry klasických jazykov TU je výskum a zhromažďovanie tyrnavík. Týmto pojmom sa označujú diela z produkcie pôvodnej Trnavskej univerzity (1635-1777). Cieľom katedry je v spolupráci s Ústavom pre výskum Trnavskej univerzity získavanie pôvodných trnavských tlačí, digitalizovaných či mikrofilmových kópií latinsky písaných literárnych diel a ich postupné spracovávanie. Edičný rad Scrinium  Latino – Slovacum sa však neobmedzuje len na tyrnaviká, ale kladie si za cieľ sprístupňovať modernému čitateľovi významné diela novolatinského písomníctva z obdobia renesancie a baroka s väzbami na územie dnešného Slovenska.

V edícii doposiaľ vyšlo

Richard Bartolini (preložila a na vydanie pripravila Eva Frimmová): Odeporicon 
Jozef Kordoš: Štefan Čiba: Zrod Trnavy - Stephanus Csiba: Tyrnavia nascens 
Imrich Nagy: Erasmus Roterodamus: Institutio principis christiani / Erazmus Rotterdamský: Výchova kresťanského vladára 
Daniel Škoviera: Joannes Kazi: Stoa vetus et nova / Ján Kazi: Stará a nová stoa 
Daniel Škoviera: Valentín Ecchius: De reipublicae administratione dialogus. – Epistola consolatoria – Epitaphi in Ioannem Thursonem episcopum – De amicitiae et concordiae utilitate carmen. / Valentín Ecchius: Rozhovor o správe štátu – Útešný list – Náhrobné nápisy na pamiatku biskupa Jána Thurzu – Báseň o užitočnost