Skočiť na hlavný obsah

Novinky

Petrus Zolnay: Disputatio ethica de virtutibus homiliticis. Comitate, veracitate et urbanitate. / Peter Zolnaj: Etická dišputa o homiletických cnostiach. O láskavosti, pravdovravnosti a duchaplnosti. Ed. Katarína Karabová.

Matthias Bellius: Ethica Davidico Salomonea sive psalmi Davidis, Salomonis proverbia et ecclesiastes / Matej Bel: Dávidovsko-šalamúnska etika čiže Dávidove žalmy, Šalamúnove príslovia a Kazateľ. Predhovor editora Mateja Bela. Ed. Katarína Karabová.

 

Edícia Opera Latino-Slovaca Electronica

 

Edícia bola založená v roku 2020 členmi Katedry klasických jazykov, aby s minimálnymi nákladmi a s ohľadom na rýchlejšie sprístupnenie latinských diel priblížila odbornej i laickej verejnosti mnoho ráz v origináli nedostupné, respektíve ťažko prístupné latinské texty a ich slovenský preklad, a to bez vyššej ambície ich interpretácie a gramatickej či obsahovej analýzy. K tomuto kroku prekladatelia v prípade potreby následne pristúpia v printovom vydaní.

Prvoradým cieľom novej edície je sprostredkovať latinské diela v bilingválnej forme – v ich latinskej edícii a paralelnom slovenskom preklade. Elektronicky publikované práce obsahujú minimálny poznámkový aparát nevyhnutný pre obsahové pochopenie textov. V úvode autor prekladu stručne predstavuje dielo a jeho autora a odkazuje na najdôležitejšie odborné práce. Súčasťou vydania je výberová bibliografia a v prípade potreby aj menný register.

Texty vydávané v rámci edície sú voľne prístupné na webovej stránke Katedry klasických jazykov prípadne na inom webovom rozhraní podľa rozhodnutia autorov. Poradové čísla jednotlivých zväzkov vychádzajú z edičného plánu, ich názvy sú tvorené latinskou podobou mena autora diela, latinským názvom diela a ich slovenským prekladom. Knižné preklady sú recenzované minimálne dvoma recenzentmi (z toho jeden je členom domácej Katedry klasických jazykov) a riadne evidované pod medzinárodným identifikačným číslom (ISBN).

 

Edičné zásady pri úprave latinského textu:

 • V/U: graféma V označujúca aj samohlásku U sa prepisuje na U.
 • J sa prepisuje ako I.
 • Ligatúrne znaky pre dvojhlásky sa rozpisujú na ae,
 • Znaky naznačujúce dĺžku a prízvuk sa neuvádzajú.
 • Majuskuly sú značne zredukované a ponechané len v týchto prípadoch: v osobných a miestnych menách a ich odvodeninách; v slovách vzťahujúcich sa k viere a symbolizujúcich úctu k Bohu či panovníkovi; v slovách vzťahujúcich sa na konkrétnu osobu alebo dielo; ďalej v názvoch planét, mesiacov a dní v týždni; v epigrafických nápisoch.
 • Skrátené slová sa dopĺňajú s vyznačením v hranatých zátvorkách; ponechávajú sa len všeobecne známe skratky ako S. = Sanctus, D. = Dominus, cap. = caput.
 • Znak & sa rozpisuje ako et.
 • Grécke slová, pokiaľ sú v latinskom origináli v alfabete, sa tak aj uvádzajú.
 • Interpunkcia sa z rétorickej mení na syntaktickú, ktorá sa viac približuje jazykovému úzu slovenčiny. Dobovú interpunkciu ponechávame len v prípade, ak by jej odstránenie viedlo k významovej nejednoznačnosti.
 • Rozkolísanosť písania slov, charakteristická pre stredoveké aj ranonovoveké texty sa považuje za súveký prejav jazykového štýlu a neupravuje sa.
 • Kurzívne písmo sa ponecháva v prípade, ak ide o názov diela alebo citát z práce iného autora.
 • Bold sa používa len v nadpisoch a medzinadpisoch.