Skočiť na hlavný obsah

Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s prihliadnutím na najnovšie poznatky v oblasti výskumu základov európskej vzdelanosti a ich využitie v pedagogickom procese ako nástroj zvyšovania zamestnanosti v regiónoch

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE (Vedúci partner)

MASARYKOVA UNIVERZITA (Hlavný cezhraničný partner)

realizujú projekt s názvom

„Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s prihliadnutím na najnovšie poznatky v oblasti výskumu základov európskej vzdelanosti a ich využitie v pedagogickom procese ako nástroj zvyšovania zamestnanosti v regiónoch“

Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (www.sk-cz.eu) a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Prioritná os: 1. Využívanie inovačného potenciálu
Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Trvanie projektu: 09/2020 – 05/2022
Kód projektu v ITMS2014+: 304011U620
Maximálna výška NFP: 188 791,22 EUR

Anotácia

Náplňou projektu je inovácia obsahu univerzitného vzdelávania v rámci predmetov v bakalárskom, magisterskom a doktorskom stupni štúdia, a to s prihliadnutím na nové poznatky v oblasti latinskej a gréckej vzdelanosti. Priame prepojenie projektu s regionálnymi zamestnávateľmi umožní formou odborných prednášok, seminárov, workshopov a exkurzií zvýšiť možnosti zamestnať sa pre absolventov študijných odborov klasické jazyky, latinský a starogrécky jazyk, mediteránne štúdiá, história, dejiny umenia a filozofia. Vznikne 18 nových učebných materiálov, z toho 12 učebných textov a 6 e-learningových kurzov, dôjde k zintenzívneniu spolupráce medzi expertmi z Čiech a Slovenska a vytvorí sa interdisciplinárna skupina odborníkov z vedeckého prostredia i praxe pripravená podieľať sa na ďalších projektoch.

Aktivity projektu:

 1. Tvorba, zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
 1. Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania

Učebné materiály

 1. Antická mytologie - hrdinské mýty  Heslo pre hosťa: AMHero007
 2. Antológia k dejinám barokovej kultúry
 3. Antológia k dejinám kultúry humanizmu a renesancie
 4. Antológia z patristickej, stredovekej a  humanistickej literatúry
 5. Dejiny novovekej filozofie
 6. Dejiny vedy a vedenia
 7. Evropská literatura středověku  Heslo pre hosťa: 123654
 8. Filozofia kultúry
 9. Filozofia stredovekej kultúry
 10. Jazyky a písma antického Středomoří – Itálie  Heslo pre hosťa: Itálie
 11. Komentár k čítaniu Ovidia
 12. Komentár k čítaniu Vergilia
 13. Latinská baroková literatúra
 14. Latinská syntax
 15. Římská literatura Heslo pre hosťa: Interreg
 16. Úvod do štúdia klasickej filológie I Heslo pre hosťa: KLASFIL
 17. Úvod do štúdia klasickej filológie II (jazykoveda) Heslo pre hosťa: UdSKF_II
 18. Vývoj archívov na Slovensku

 

Stáže

V rámci riešenia projektu sa uskutočnilo spolu 20 odborných stáží členov riešiteľského kolektívu. 10 riešiteľov zo strany hlavného projektového partnera Trnavskej univerzity absolvovalo 10-dňovú odbornú stáž na Masarykovej univerzite. 10 pedagógov a doktorandov z Masarykovej univerzity ako hlavného cezhraničného partnera strávilo 10 dní v rámci stáže na Trnavskej univerzite. Prvoradým cieľom bolo vytvoriť vedecké partnerstvá, na ktoré by sa dalo nadviazať aj v budúcnosti pri detekcii potenciálnych bodov grantovej spolupráce. Zároveň sa stážisti zoznámili s podmienkami práce na partnerských inštitúciách, spôsobom organizácie výučby a skladby študijných programov.

Workshopy

Súčasťou riešenia projektu bolo absolvovanie 4 odborných workshopov riešiteľmi. Ich cieľom bolo stretnutie riešiteľského kolektívu, výmena skúseností, prezentácia pripravovaných učebných materiálov a vzájomné konzultácie a pripomienky. V rámci workshopov sa uskutočnili návštevy v organizáciách, v ktorých je možnosť zamestnania sa a uplatnenia absolventov klasických jazykov, medievalistiky, filozofie, histórie, dejín umenia a pod., prezentácia nových výstupov. Počas exkurzií do múzeí, archívov, knižníc sa uskutočnili odborné prednášky lektorov, ktoré boli zamerané na súčasný stav v bádaní a najnovšie poznatky v jednotlivých vedných oblastiach, v rámci ktorých boli pripravované učebné materiály. Počas záverečného workshopu v Piešťanoch jednotlivé riešitelia predstavili svoje učebné materiály a vypočuli si lektorskú prednášku o moderných spôsoboch a dostupných možnostiach diseminácie a komunikácie výstupov z riešenia projektu smerom k odbornej i laickej verejnosti.

Workshop Brno 14. - 16.10. 2021

Program

Workshop Trnava 27. - 29.1. 2022

Program

Workshop Brno 24. - 26.3. 2022

Program

Workshop Piešťany 4. - 6.5. 2022

Program

 

Záverečná správa