Skočiť na hlavný obsah

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA (PAC) - občianske združenie na podporu vzdelávania v oblasti antickej kultúry a jej dedičstva

Naše OZ je nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie profesionálov a laických záujemcov propagujúcich antickú kultúru, jej dedičstvo a tradíciu na území Slovenskej republiky. OZ úzko spolupracuje s Katedrou klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vzdelávanie v tomto odbore vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a venuje sa vedeckému bádaniu v oblasti klasickej archeológie doma i v zahraničí.

Činnosť OZ je zameraná na:

a) organizovanie vzdelávacích aktivít,
b) podporu vedecko-výskumnej a popularizačnej činnosti,
c) vydávanie vedeckej a popularizačnej literatúry,
d) budovanie odbornej knižnice,
e) budovanie zbierok ako základu múzea antiky,
f) organizovanie odborných a vedeckých podujatí,
g) organizovanie verejných prednášok, exkurzií a stretnutí pre záujemcov o antickú civilizáciu,
h) uskutočňovanie prieskumu a výskumu na lokalitách v zahraničí,
i) spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami.

 

V roku 2023 sme podporili:

- vstupné pre študentov a pedagógov počas exkurzie (múzeum v Poprade), 
- letnú školu archeológie KELEMANTIA 2023 - nákupom nového stanu pre archeologický výskum výskum v Iži (keď nám starý ukradli),
- ​zakúpili sme pre katedru nové publikácie o architektúre,
- ​prispeli sme aj na spoločné posedenie na konci roka.
 
Exkurzie Exkurzie Exkurzie Exkurzie

Ďalší rozvoj OZ a aktivít katedry môžete podporiť poukázaním 2% daní. Viac informácií nájdete tu

Korešpondenčná adresa a sídlo:
PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
IČO: 37991213

Stanovy OZ PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA