Skočiť na hlavný obsah

Aktuálne prebiehajúce projekty

 1. Názov: Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine (VEGA 1/0240/21)
  Doba riešenia: 2021-2024
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír Varsik, PhD.
 2. Názov: Rímsky tábor v Iži - súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (VEGA 1/0051/22)
  Doba riešenia: 2022-2025
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (TU), PhDr. Ján Rajtár, CSc. (SAV); Riešiteľ: doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (TU)
 3. Názov: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou. (VEGA 2/0025/22)
  Doba riešenia: 2022-2025
  Vedúci projektu: PhDr. Klaudia Daňová, PhD. (SAV), Zástupca: doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (TU)
 4. Názov: COST - Action People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923) (PIMo) CA18140
  Doba riešenia: 2019-2023
  Zástupca za SR: doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (TU)
 5. KELEMANTIA 2023 - Archaeological Summer School and research of a UNESCO World Heritage Site (Visegrad Fund Nr. 22310184)
  Doba riešenia: 2023
  Vedúci projektu: doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (TU); Partneri: pozri https://ff.truni.sk/kelemantia2023

  

Prehľad realizovaných a aktuálnych projektov

Projekty s finančnou podporou Ministerstva školstva SR (VEGA)

 1. Názov: Praveká kovovýroba, historickoarcheologická analýza (VEGA 1/823/08)
  Doba riešenia: 1998-2000
  Vedúci projektu: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.
 2. Názov: Praveká kovovýroba, spoločnosť a hospodárstvo doby bronzovej (VEGA 1/8223/01)
  Doba riešenia: 2001-2003
  Vedúci projektu: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.
 3. Názov: Spoločnosť a hospodárstvo doby bronzovej na Slovensku II. Kovovýroba (VEGA 1/1219/04)
  Doba riešenia: 2004-2006
  Vedúci projektu: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.
 4. Názov:  Spoločnosť a hospodárstvo doby bronzovej na pozadí kovovýroby a obchodu (VEGA 1/0076/12)
  Doba riešenia: 2012-2014
  Vedúci projektu: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.
 5. Názov: Kapitoly z dejín vied o antickom staroveku (klasická filológia, medievalistika, neolatinistika, byzantológia, klasická archeológia, dejiny staroveku, numizmatika, archívnictvo, právna romanistika, cirkevné dejiny do 6. storočia, dejiny vied a antická filozofia) s akcentom na 20. storočie (VEGA 1/1007/11)
  Doba riešenia: 2011-2013
  Vedúci projektu: Mgr. E. Juríková, PhD, spoluriešiteľka: prof. PhDr. K. Kuzmová, CSc.
 6. Názov: Kelti, Rimania a  Germáni. Vidiecke osady a sídla elity (VEGA 1/0243/17)
  Doba riešenia: 2017-2020
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír Varsik, PhD.

Projekty s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a SAV (VEGA),
riešené v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre

 1. Názov: Rimania a Germáni na strednom Dunaji vo svetle archeologických prameňov (VEGA 1/0456/03)
  Doba riešenia: 2003-2005
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (TU), PhDr. Ján Rajtár, CSc. (SAV)
 2. Názov: Rimania a Germáni na severopanónskych hraniciach a v ich predpolí: archeologické pramene z juhozápadného Slovenska (VEGA 1/3749/06)
  Doba riešenia: 2006-2008
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (TU), PhDr. Ján Rajtár, CSc. (SAV)
 3. Názov: Inovácia a tradícia v neskorej dobe kamennej a bronzovej na Slovensku (VEGA 1/4535/07)
  Doba riešenia: 2007-2009
  Vedúci projektu: prof. PhDr. Mária Novotná, CSc. (TU), PhDr. Marián Soják, PhD. (SAV)
 4. Názov: Inovácia a tradícia v neskorej dobe kamennej a bronzovej na Slovensku II. (VEGA 1/0232/10)
  Doba riešenia: 2010-2011
  Vedúci projektu: prof. PhDr. Mária Novotná, CSc. (TU), PhDr. Marián Soják, PhD. (SAV)
 5. Názov: Predslovanské osídlenie stredného Podunajska. Kontinuita a diskontinuita (VEGA  2/7114/20)
  Doba riešenia: 2000-2002
  Vedúci projektu: PhDr. Karol Pieta, DrSc. (SAV), spoluriešiteľka: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (TU)
 6. Názov: Archeologické pamätníky Slovenska (APS) (VEGA 2/7116/20)
  Doba riešenia: 2000-2004
  Vedúci projektu: PhDr. Ladislav Veliačik, DrSc. (SAV), spoluriešiteľka: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (TU)
 7. Názov: Prvé historické národy na území Slovenska (VEGA 2/3172/23)
  Doba riešenia: 2003-2005
  Vedúci projektu: PhDr. K. Pieta, DrSc. (SAV), spoluriešiteľka: doc. PhDr. K. Kuzmová, CSc. (TU)
 8. Názov: Významné archeologické náleziská  na Slovensku ako súčasť Európskeho kultúrneho dedičstva (VEGA 2/5061/25)
  Doba riešenia: 2005-2007
  Vedúci projektu: PhDr. Ladislav Veliačik, DrSc. (SAV), spoluriešiteľka: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (TU)
 9. Názov: Keltské a germánske osídlenie v severnej časti Karpatskej kotliny (VEGA 2/6126/26)
  Doba riešenia: 2006-2008
  Vedúci projektu: PhDr. K. Pieta, DrSc. (SAV), spoluriešiteľka: doc. PhDr. K. Kuzmová, CSc. (TU)
 10. Názov: Sídla a hroby spoločenskej elity na Slovensku vo včasnej dobe dejinnej a na začiatku stredoveku (VEGA 2/0105/09)
  Doba riešenia: 2009-2011
  Vedúci projektu: PhDr. K. Pieta, DrSc. (SAV), spoluriešiteľka: doc. PhDr. K. Kuzmová, CSc. (TU)
 11. Názov: Rimania a Germáni na strednom Dunaji: kontakty a konfrontácie (VEGA 1/0408/09)
  Doba riešenia: 2009-2011
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (TU), PhDr. Ján Rajtár, CSc. (SAV)
 12. Názov: Tvorba e-databázy a publikovanie archeologických prameňov z rímskeho kastela v Iži (VEGA 1/0058/12)
  Doba riešenia: 2012-2014
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (TU), PhDr. Ján Rajtár, CSc. (SAV)
 13. Názov: Život v pohraničí. Sídliskové štruktúry v predpolí a zázemí panónskeho limitu od mladšej doby laténskej po záver antiky (VEGA 1/0045/14)
  Doba riešenia: 2014-2016
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.
 14. Názov: Kastel v Iži - súčasť limes romanus na Slovensku (VEGA 1/0346/15)
  Doba riešenia: 2015-2017
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (TU), PhDr. Ján Rajtár, CSc. (SAV)
 15. Názov: Rímsky tábor v Iži a jeho pozícia na hraniciach Panónie (VEGA 1/0358/18)
  Doba riešenia: 2018-2021
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (TU), PhDr. Ján Rajtár, CSc. (SAV)
 16. Názov: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt (VEGA 2/0146/18)
  Doba riešenia: 2018-2021
  Vedúci projektu: PhDr. Klaudia Daňová, PhD. (SAV), Zástupca: Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (TU)
 17. Názov: Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine (VEGA 1/0240/21)
  Doba riešenia: 2021-2024
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír Varsik, PhD.
 18. Názov: Rímsky tábor v Iži - súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (VEGA 1/0051/22)
  Doba riešenia: 2022-2025
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (2022 - TU), PhDr. Ján Rajtár, CSc. (SAV); Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (od 2022 - TU)
 19. Názov: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou. (VEGA 2/0025/22)
  Doba riešenia: 2022-2025
  Vedúci projektu: PhDr. Klaudia Daňová, PhD. (SAV), Zástupca: Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (TU)

Projekty s finančnou podporou Ministerstva školstva SR (KEGA)

 1. Názov: Dejiny a kultúra starovekého Grécka a Ríma (KEGA 3/1125/03)
  Doba riešenia: 2003-2004
  Vedúci projektu: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.
 2. Názov: Antické pamiatky v obrazoch: nová metodika počítačového vzdelávania v odbore klasická archeológia (KEGA 3/3118/05)
  Doba riešenia: 2005-2007
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
 3. Názov: Metódy a techniky výskumu v odbore klasická archeológia (KEGA 3/5105/07)
  Doba riešenia: 2007-2009
  Vedúci projektu: prof. PhDr. M. Novotná, DrSc.
 4. Názov: Klasická archeológia: nové metódy vo výučbe a tvorba študijných materiálov na báze informačných technológií (KEGA - 108-010TVU-4/2010)
  Doba riešenia: 2010-2011
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
 5. Názov: Príprava a vypracovanie vysokoškolskej učebnice: Úvod do štúdia klasickej archeológie (KEGA - 006TTU-4/2012)
  Doba riešenia: 2012-2014
  Vedúci projektu: prof. PhDr. M. Novotná, DrSc., prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
 6. Názov: Environmentálna archeológia: človek, príroda a životné prostredie v staroveku. (KEGA 010TTU-4/2020)
  Doba riešenia: 2020-2022
  Zástupca: Mgr. Lucia Nováková, PhD. (TU), Riešiteľ: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.
 7. Názov: Digital Humanities v historických vedách a archeológii - príprava nového univerzitného predmetu. (KEGA 013TTU-4/2020)
  Doba riešenia: 2020-2022
  Zástupca: Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (TU), Riešiteľ: Mgr. Milan Hrabkovský (TU)

Projekty s finančnou podporou Mesta Trnava

 1. Názov: Antická vzdelanosť a jej tradícia
  Doba riešenia: 2003
  Vedúci projektu: prof. PhDr. M. Novotná, DrSc.
 2. Názov: Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma
  Doba riešenia: 2008
  Vedúci projektu: prof. PhDr. M. Novotná, DrSc.
 3. Názov: Medzinárodná konferencia klasickej archeológie k 375. výročiu založenia TU
  Doba riešenia: 2010
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
 4. Názov: Románsky karner a novoveký cintorín pri kostole sv. Mikuláša
  Doba riešenia: 2012
  Vedúci projektu: Mgr. Erik Hrnčiarik
 5. Názov: FORUM TYRNAVIENSE - cyklus prednášok pre študentov aj verejnosť Trnavy.
  Doba riešenia: 2018
  Vedúci projektu: Mgr. Miroslava Daňová, PhD.; prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

Medzinárodné projekty

Projekt s finančnou podporou Ministerstva školstva SR (MVTS)

 • Názov: Aplikácia konvenčných a nedeštruktívnych metód pri výskume antických pamiatok
  Doba riešenia: 2008
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

Projekty s finančnou podporou programu „Akcia Rakúsko – Slovensko” (SAIA/ÖAD)

 1. Názov: Zentren und Provinzen der Antiken Welt (Projekt č. 35s9)
  Doba riešenia: 2001
  Vedúci projektu: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., Ass. Prof. Dr. Verena Gassner
  Výstup: Zentren und Provinzen der Antiken Welt. Anodos - Supplementum 1. Trnava 2001.
 2. Názov: Stadt und Landschaft in der Antike (Projekt č. 41s8)
  Doba riešenia: 2003
  Vedúci projektu: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., Prof. Dr. Renate Pillinger
  Výstup: Stadt und Landschaft in der Antike. Anodos - Supplementum 3. Trnava 2003.
 3. Názov: Archäologie der Bernsteinstrasse in Österreich und in der Slowakei (Projekt č. 48s5)
  Doba riešenia: 2005
  Vedúci projektu: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., Prof. Dr. Werner Jobst
  Výstup: Odborná exkurzia do Rakúska a na Slovensko

Projekty s finančnou podporou Medzinárodného Višegrádskeho fondu

 1. Názov: Touching the Antique – Summer School (Small Grant No. 06238).
  Doba riešenia: 2002
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
 2. Názov: Retracing the Romans – Summer School (Standard Grant No. 4109-2003-IVF)
  Doba riešenia: 2003
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
 3. Názov: Touching the Antique II – Summer School (Standard Grant No. 2004-03-6137-2004-IVF)
  Doba riešenia: 2004
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
 4. Názov: The Kelemantia Project - Summer School of Archaeology (Standard Grant No. 12027-2007-IVF)
  Doba riešenia: 2007
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
 5. Názov: Kelemantia 2008 (Small Grant No. 10820119)
  Doba riešenia: 2008
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
 6. Názov: Central European Summer School of Archaeology: Zvolen 2010: Deserted Castle (Standard Grant No. 21010304)
  Doba riešenia: 2010
  Vedúci projektu: Mgr. Noémi Pažinová, PhD., Katedra archeológie UKF v Nitre; koordinátor za TU: doc. PhDr. K. Kuzmová, CSc.
 7. Názov: Central European Summer School of Archaeology 2011, Zvolen, 4.7.-26.8.2011 (Standard Grant No. 21110326)
  Doba riešenia: 2011
  Vedúci projektu: Mgr. Noémi Pažinová, PhD., Katedra archeológie UKF v Nitre; koordinátor za TU: doc. PhDr. K. Kuzmová, CSc.
 8. ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2012: Discovering past with special hands-on courses at the Deserted castle (Standard Grant No. 21210041)
  Zvolen, 2. 7. - 30. 10. 2012
  Vedúci projektu: Mgr. Noémi Pažinová, PhD., Katedra archeológie UKF v Nitre; koordinátor za TU: prof. PhDr. K. Kuzmová, CSc.
 9. Názov: Magical Gems and Related Objects in the Visegrad Countries (Standard Grants ID 21120145)
  Doba riešenia: 2012
  Koordinátor projektu: Museum of Fine Arts, Budapest, spoluriešiteľka za TU: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc; Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (externe)
 10. ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2013: Secrets of medieval castles
  Zvolen, 2. 7. - 31. 10. 2013
  Vedúci projektu: Mgr. Noémi Pažinová, PhD., Katedra archeológie UKF v Nitre; koordinátor za TU: prof. PhDr. K. Kuzmová, CSc.
 11. ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2014: from prehistoric hill-fort to medieval castle (Standard Grant No. 21410013)
  Zvolen, 30. 6. - 30. 11. 2014
  Vedúci projektu: Mgr. Noémi Pažinová, PhD., Katedra archeológie UKF v Nitre; koordinátor za TU: prof. PhDr. K. Kuzmová, CSc.

Inštitucionálne projekty TU a FF TU

 1. Názov: Prehľad antickej architektúry (Skriptum)
  Doba riešenia: 1. 5. 2009 - 31. 12. 2010
  Riešiteľ projektu: Mgr. E. Hrnčiarik
 2. Názov: Odev a šperk stredodunajských Germánov. Analýza na základe hrobových nálezov
  Doba riešenia: 2009-2010
  Riešiteľ projektu: Mgr. I. Kvetánová, PhD.
 3. Názov: Náhrobné stavby v juhozápadnej Malej Ázii v predrímskom období. Aspekty heroizácie zosnulého (Grant Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/TU/2014)
  Doba riešenia: 2014-2015
  Riešiteľ projektu: Mgr. Lucia Nováková, PhD. 

Iné projekty

 1. Projekt UNESCO
  Názov: Prähistorische Bronzefunde
  Koordinátor projektu: J.W. Goethe Universität, Frankfurt/Main, spoluriešiteľka za TU: prof. PhDr. M. Novotná, DrSc.
 2. Projekty excelentných pracovísk SAV
  Staré Slovensko: dejiny Slovenska od praveku po vrcholný stredovek / STASLO (Ancient Slovakia: History of Slovakia from its prehistory to the Top Middle Ages). Centrá excelentnosti SAV).
  Doba riešenia: 2009-2013
  Zodpovední riešitelia: prof. PhDr. Furmánek Václav, DrSc. (SAV), doc. PhDr. K. Kuzmová, CSc. a doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. (TU)
 3. Projekt podporený Nadáciou Tatra Banky
  Názov: Metódy klasickej archeológie v praxi: kurz terénneho výskumu
  Doba riešenia: 2008
  Vedúci projektu: doc. PhDr. K. Kuzmová, CSc.
  V spolupráci s o.z. Pro Archaeologia Classica
 4. Projekt ESF
  Názov: Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania
  Doba riešenia: 2010-2013
  Spoluriešitelia: prof. PhDr. K. Kuzmová, CSc., Mgr. E. Hrnčiarik
 5. Projekt cezhraničnej spolupráce HU-SK
  Názov: Bezhraničná antikvita (HUSK-1101/1.7.1/0259)
  Doba riešenia: 2012-2013
  Koordinátor projektu: Museum of Fine Arts, Budapest, koordinátorka za TU: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.