Skočiť na hlavný obsah

O nás 

ANODOS. Studies of the Ancient World je recenzovaný vedecký zborník zameraný na dejiny a materiálnu kultúru antického sveta a priľahlých území, ktorý vydáva Katedra klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave od roku 2001. Cieľom je publikovať cudzojazyčné príspevky z medzinárodných vedeckých konferencií organizovaných katedrou na aktuálne témy. Výstupy zahŕňajú najnovšie výsledky bádania v širšej oblasti klasickej a rímsko-provinciálnej archeológie v chronologickom priereze od doby bronzovej do neskorej antiky. Konferencie sa uskutočňujú každé dva až tri roky. Hlavnými témami zrealizovaných konferencií boli: kontakty medzi strednou Európou a Stredomorím, šperk a kroj, výzbroj a výstroj, kult a svätyňa, fenomén kultúrnych hraníc a hraničných kultúr, umenie a remeslo, staroveké komunity a ich elity v toku času. Jubilejné zborníky boli venované významným bádateľom Dr. h. c., prof. PhDr. Márii Novotnej, DrSc., doc. PhDr. Marii Dufkovej, CSc. a Prof. Dr. Wernerovi Jobstovi. Od roku 2001 bolo publikovaných 14 zväzkov s 325 príspevkami najmä v anglickom a nemeckom, ale aj francúzskom jazyku.

Anodos–Supplementum je cudzojazyčná príloha zborníka s príspevkami zameranými na vybrané témy zo širšej oblasti klasickej a rímsko-provinciálnej archeológie, ktoré vznikli v rámci Katedry klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave alebo v spolupráci s domácimi a zahraničnými bádateľmi, aj ako výstupy spoločných projektov. Doterajšie témy sa týkali centier a provincií antického sveta, problémov a perspektív klasickej a rímsko-provinciálnej archeológie, mesta a krajiny v antike, výskumných metód a techník v oblasti klasickej archeológie, výzbroje a zbraní v antike a jantárových predmetov nájdených v rokoch 1987–1994 v Artemisiu v Efeze. Od roku 2001 bolo publikovaných 6 zväzkov obsahujúcich 41 príspevkov najmä v anglickom a nemeckom, ale aj francúzskom jazyku. Od roku 2021 ponúka priestor na publikovanie aj mladým začínajúcim bádateľom po skončení štúdia klasickej archeológie a príbuzných odborov. Príspevky, ktoré sú prínosom pre vedecké bádanie, môžu byť predložené aj v slovenskom jazyku s cudzojazyčným resumé.

Zborníky ANODOS. Studies of the Ancient World a Anodos–Supplementum sú zamerané na klasickú a rímsko-provinciálnu archeológiu, dejiny, umenie a náboženstvo antiky, vrátane epigrafiky a numizmatiky, pričom je vítaný interdisciplinárny prístup autorov. Publikácie sú určené domácim a zahraničným špecialistom v odbore klasická a rímsko-provinciálna archeológia, ako aj záujemcom z oblasti iných vedných disciplín.

Adresa redakcie
Katedra klasickej archeológie, Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, SK-918 43 Trnava

Vydavateľ
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Hornopotočná 23, SK-918 43 Trnava
Vychádza tlačenou formou: priebežne (nepravidelne)
IČO vydavateľa: 318 25 249
ISSN 1338-5410

Redakčná rada

Členmi redakčnej rady sú od začiatku poprední bádatelia zo Slovenska a zahraničia. V roku 2021 bola redakčná rada rozšírená o domácich i zahraničných členov z Turecka, Talianska, Maďarska, Rakúska, Nemecka a Poľska.

Hlavný redaktor
prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc., klara.kuzmova [at] truni.sk, Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, SK-918 43 Trnava

Výkonné redaktorky
Mgr. Miroslava Daňová, PhD., miroslava.danova [at] truni.sk, Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, SK-918 43 Trnava
Mgr. Lucia Nováková, PhD., lucia.novakova [at] truni.sk, Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, SK-918 43 Trnava

Redakčná rada
Prof. Dr. Asuman Baldiran, Selçuk Üniversitesi, Konya (TR)
PhDr. Juraj Bartík, PhD., SNM-Archeologické múzeum, Bratislava (SK)
Dr. habil. Dávid Bartus, Eötvös Loránd Egyetem, Budapest (HU)
prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., Archeologický ústav SAV, Nitra (SK)
doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc., Archeologický ústav SAV, Nitra (SK)
Prof. Dr. Piotr Dyczek, Uniwersytet Warszawski (PL)
Dr. Elisabetta Gagetti, Università degli Studi di Milano (I)
doc. Michal Habaj, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (SK)
Dr. Pavol Hnila, Berlin (D)
doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, Trnavská univerzita v Trnave (SK)
Prof. Dr. Werner Jobst, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien (A)  
Univ.-Doz. Dr. phil. Ulrike Muss, Universität Wien (A)
Dr. h. c. prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., em. prof., Trnavská univerzita v Trnave (SK)
Prof. Dr. Elif Özer, Pamukkale Üniversitesi, Denizli (TR)  
PhDr. Ján Rajtár, CSc., Archeologický ústav SAV, Nitra (SK)
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Uludaǧ Üniversitesi, Bursa (TR)
doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc., Trnavská univerzita v Trnave (SK)
Dr. phil.  Veronika Verešová, Ústav orientalistiky SAV, Nitra (SK)

Etický kódex

Zásady recenzného konania

Všetky príspevky sú od roku 2014 recenzované jedným, od roku 2021 dvomi posudzovateľmi, odborníkmi na danú problematiku. Posudky sú štandardizované v podobe formulárov, v ktorých sa sleduje vedecká, obsahová i formálna úroveň predložených príspevkov. Za celé obdobie vydávania zborníka a jeho suplementa je podiel zahraničných autorov približne dvojtretinový, pričom zastupujú 15 európskych krajín a zámorie (Turecko, Grécko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Českú republiku, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Veľkú Britániu a USA).

Odovzdané rukopisy sú posudzované v dvoch následných krokoch. Najprv redakcia posúdi technický stav a kompletnosť rukopisu. Ak rukopis spĺňa kritériá stanovené v Pokynoch na úpravu rukopisov, postupuje ho na recenzné konanie. Recenzné konanie bolo zavedené od roku 2014, pričom všetky príspevky boli posudzované jedným nezávislým recenzentom, odborníkom na danú problematiku. Od roku 2021 má každý príspevok dvoch recenzentov, v prípade diametrálne odlišných posudkov sa rukopis predkladá aj tretiemu recenzentovi. Posudky sú štandardizované v podobe formulárov, v ktorých sa sleduje vedecká, obsahová i formálna úroveň predložených príspevkov. Recenzent môže svoje pripomienky a komentáre uviesť aj priamo v rukopise. Recenzent svojím podpisom zároveň deklaruje, že postupoval v súlade s etickými princípmi recenzného konania v zmysle zásad Etického kódexu. Recenzné konanie bolo od roku 2014 otvorené, od roku 2021 je obojstranne anonymné. Recenzné posudky sa v anonymnej podobe poskytujú len autorom a Redakčnej rade ako podklad pre konečné rozhodnutie o publikovaní. Redakcia informuje autora/autorku/autorov o výsledku recenzného konania najneskôr do 3 mesiacov od zaslania rukopisu. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.

Odovzdanie rukopisu
Kompletný rukopis v elektronickej podobe odovzdáva autor/autorka/autorský kolektív podľa podmienok stanovených v Pokynoch na úpravu rukopisov hlavnému redaktorovi na jeho e-mailovú adresu klara.kuzmova [at] truni.sk, spolu s vyplneným formulárom Vyhlásenie autora, ktorý je podmienkou na prijatie rukopisu.

Pokyny na úpravu rukopisov

Vyhlásenie autora

 

Archív

Anodos. Studies of the Ancient World a Anodos–Supplementum sú pre štúdium k dispozícií v knižnici Katedry klasickej archeológie a v študovni Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, Trnava, a niektoré z nich aj na predaj prostredníctvom e-objednávky.

Doteraz publikované zväzky:

ANODOS. Studies of the Ancient World

ANODOS. Studies of the Ancient World 1/2001. Trnava 2001, 231 pp. ISBN 80-89074-02-2.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-studies-ancient-world-12001

ANODOS. Studies of the Ancient World 2/2002. Trnava 2002, 338 pp. ISBN 80-89074-40-5.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-studies-ancient-world-22002-honour-maria-novotna

ANODOS. Studies of the Ancient World 3/2003. Trnava 2004, 229 pp. ISBN: 80-8082-006-6.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-studies-ancient-world-32003

ANODOS. Studies of the Ancient World 4-5/2004-2005. Trnava 2006, 262 pp. ISBN: 80-8082-109-7.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-studies-ancient-world-4-52004-2005

ANODOS. Studies of the Ancient World 6-7/2006-2007. Trnava 2008, A4, 520 pp. ISBN 978-80-8082-228-6.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-studies-ancient-world-6-72006-2007

ANODOS. Studies of the Ancient World 8/2008. Trnava 2010, A4, 400 pp. ISBN 978-80-8082-384-9.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-studies-ancient-world-82008-honour-werner-jobst

ANODOS. Studies of the Ancient World 9/2009. Trnava 2010, A4, 143 pp. ISBN 978-80-8082-385-6.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-studies-ancient-world-92009-honour-marie-dufkova

ANODOS. Studies of the Ancient World 10/2010. Trnava 2011, A4, 342 pp. ISBN 978-80-8082-500-3; ISSN 1338-5410.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-studies-ancient-world-102010

ANODOS. Studies of the Ancient World 11/2011. Trnava 2014, A4, 332 pp. ISSN 1338-5410.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-studies-ancient-world-112011

ANODOS. Studies of the Ancient World 12/2012. Trnava 2016, A4, 278 pp. ISSN 1338-5410.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-studies-ancient-world-122012

ANODOS. Studies of the Ancient World 13/2013. Trnava 2019, A4, 264 pp. ISSN 1338-5410.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-studies-ancient-world-132013

ANODOS. Studies of the Ancient World 14/2014. Trnava 2019, A4, 264 pp. ISSN 1338-5410.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-studies-ancient-world-142014

ANODOS. Studies of the Ancient World 15/2015. Trnava 2021, A4, 275 pp. ISSN 1338-5410.

http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-studies-ancient-world-152015

Anodos–Supplementum:

ANODOS–Supplementum 1. Zentren und Provinzen der Antiken Welt. Trnava 2001, 111 pp. ISBN 80-89074-03-0.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-supplementum-1-zentren-und-provinzen-der-antiken-welt

ANODOS–Supplementum 2. Probleme und Perspektiven der Klassischen und Provinzialrömischen Archäologie. Trnava 2002, 79 pp. ISBN 80-89074-36-7.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-supplementum-2-probleme-und-perspektiven-der-klassischen-und

ANODOS–Supplementum 3. Stadt und Landschaft in der Antike. Trnava 2003, 196 p. ISBN 80-89074-76-6.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-supplementum-3-stadt-und-landschaft-der-antike

ANODOS–Supplementum 4. Forschungen und Methoden vom Mittelmeerraum bis zum Mitteleuropa. Trnava 2007, 124 pp. ISBN 978-80-8082-167-8.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-supplementum-4-forschungen-und-methoden-vom-mittelmeerraum-bis-zum

ANODOS–Supplementum 5. Verčík, M. – Luć, I. – Ďurianová, A.: Rüstung und Waffen in der Antike. Trnava 2011, A4, 124 pp. ISBN 978-80-8082-435-8.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-supplementum-5-rustung-und-waffen-der-antike

ANODOS–Supplementum 6. Bammer, A. – Muss, U.: Bernstein für die Göttin. Die Funde der Jahre 1987 – 1994 aus dem Artemision von Ephesos. Trnava 2014, A4, 200 pp. ISSN 1338-5410.
http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/anodos-supplementum-6-bernstein-fur-die-gottin-die-funde-der-jahre-1987-1994-aus